A A A

2017 12

 

2017 12

 

LOKALNE BOHATYRY - COBY DZIOŁAĆ A MIEĆ Z TEGO SATYSFAKCJO

Juże nostympny roz sbajslowany uostoł tref, na kerym trefili sie ludzie, co dziołajům, pomogajům a chcům pomiyniać tyn świot. Idzie pedzieć lokalne bohatyry społyczności. Werci sie posuchać choć niýkerych s nich, coby czosym pomiynić swoje życie na lepsze.

Lokalne bohatyry to wydarzyniý bajslowane bez Marszałkowski Urzynd Śląskigo Wojywůdztwa ai Muzeum Śląskie we Katowicach. Je to ôkazjo, coby trefili sie ludzie, kerzi we swojich społycznościach cosik robiům a dziołajům. A jako tublikowali Wojciech Saługa - Marszołek śląskigo wojywůdztwa - nojwiynszko siýła a skarb danego regiůnu to sům gynau take ludzie.

Beztuż werci sie choć czosym posuchać a zobejrzeć na historyjo inkszych, kerzi spůminajům, co niý roz je ciynżko i niý roz je pod gůrka, nale kej sie czowiek niý poddo, to dopłynie do brzegu, jak padali Artur Szaflik.

Ekstra byzuchantym latośnyj edycje tego fajeru bůł Jerzy Owsiak, kery motywowoł do dziołanio niý ýno lokalnie. Przi tymu spůminoł, co tako robota moge dować na prowda hołda satysfakcje. I gynau do ludzi, kerzi robiům, dziołajům, a chcům pomiyniać tyn świot na lepsze Jurek sam przijechoł.

Na binie zoboczylimy tyż zespůł Trio, kerzi niý ýno przedstowili gynialno muzyka, nale przi tymu spůmnieli, co lecyj a lepij działo sie z kimś jak samymu.

Jednako cwekym cołkij imprezy bůło tyż wyrůżniyniý niýkerych, co tyla dobrego robiům. Jak kożdego roka, ze mocki ludzi, kerzi dziołali dlo społyczności, wybrani uostali Lokalne Bohatyry, kerym bajslyrze a niý ýno, chcům w tyn sposůb podziynkować za cołko jejich robota.

 

BARBŮRKA - FAJER GRUBIORZY WE DZIYŃ ŚWIYNTYJ BARBARY

4. decymbro, jak kożdego roka na Ślůnsku fajruje sie Barbůrka. Je to niýôbyczno ôkazjo dlo nos, coby spůmnieć sie, jako trudno robota je na grubie a dlo grubiorzy, coby můgli fajrować nostympny rok szczynśliwie przerobiůny na dole.

Bezmaś we kożdym sztadzie na Wiyrchnim Ślůnsku, 4 grudnio fajrowano je Barbůrka. We tyn dziyń grubiorze idům do kościoła na mszo porzykać do Świyntyj Barbary ô nostympny szczynśliwy rok roboty na grubie ai podziynkować za tyn ôstatni.

Je to tyż ôkazjo do fajrowanio ze swojimi kamratami ai na rostolicznych galach. Choby na takij, jako uostala sbajslowano bez PGG. Pokozywane tam bůły plany na nostympne lata, czyli dwa nowe energetik bloki na wůgnel ai plany fedrowanio aże do 2050. Bůły tyż ôdznoczynia a nadowanie grubskich stopni.

We Rudzie Ślůnskij trodycyjnie juże bůł tyż przemarsz do Kościoła pw. Matki Boskij Růżańcowyj we Halymbie, kaj ôdprowiůno uostała Mszo Świynto we intyncji wszyskich grubiorzy. Na nij to farorze życzyli wszyskigo nojlepszego, coby robota bůła lżyjszo a zowdy szczynśliwych zjazdůw. Spůminali tyż, coby wszyske bermůny byli dobrymi chopami a ôjcami.

I my sam jeszcze roz winszujymy nojlepszego a nostympnego dobrego roku na grubie.

 

BARTYLA DALIJ NA STANOWISKU - ZA NISKO FREKWYNCJO NA REFERYNDŮM

Teroźny Sztad Prezydynt Bytůnio Damian Bartyla uostowajům na stanowisku, bo chocioż na poczůntku decymbro mielimy skiż tego referyndům, to bůła za nisko frekwyncjo, coby bůło łůne wożne.

We piyrszo niýdziela grudnio sbajslowane ustało referyndům, coby zawelować za tym, eli ôdwołać teroźnego Sztad Prezydynta Bytůnio Damiana Bartyle. Po cołkim podrachowaniu, ôkozało sie, co cołke welowaniý je niýwożne, bo bůła za nisko frekwyncjo.

Coby wszysko bůło akuratne, to zawelować miało minimalnie 26 177 ludzi. Do urnůw prziszło ýno 19 826 miynszkańcůw Bytůnio. Nojwiyncyj s nich, bo aże 17 300 bůło za ôdwołaniym Sztad Prezydynta. Ýno 1 087 chciało, coby Damian Bartyla uostali dalij na stanowisku. Kejby zaś wejrzeć na landkarta Bytůnio, to nojwiyncyj ludzi poszło welować we Szůmbiyrkach a Miychowicach. Nojmynij zaś we Stolarzowicach, Bobrku a Górnikach.

Spytalimy jednako ludzi, eli prziszli na referyndům abo czymu niý. Ci kerzi byli welować, godali, co trza pomiynić władza, coby poprawić sytuacjo sztada. Jednako bůło tyż mocka takich co padali, iże to blank niý mo synsu. Nojczynścij tublikowali, co ganc egal, wto tam siedzi, bo i tak kożdy je taki sům a i tak nic niý pomiyni. Prowda jednako je tako, iże na takim miarkowaniu przi tyj cołkij sytuacji, nojwiyncyj traci sům Bytůń a jego miynszkańce.

 

INWESTYCJE WE ŚWIYNTOCHLOWICACH - NOWE PLANY NA NOJBLIGSZY ROK

We Świyntochlowicach planirowane sům nowe inwestycje, coby ludziům żyło sie lepij.

Jednům ze srogszych inwestycyj we Świyntochlowicach na bezrok bydzie na zicher ta wele DTŚ. Mo sam być postawiůno fýrma, keryj hale bydům sroge na 155 tyś. m.kw. Ku tymu inwestor pado, co zatrudniać bydzie wele 500 ludzi.

Przi tymu majům tyż być zrobiůne nowe drůgi a ai růnda, dziynka kerym bydzie miało sie tyż trocha lecyj jeździć autokami. Coby jednako wszysko niý ôdbiło sie negatywnie na samych miynszkańcach, to Piaśniki ôd nowyj fýrmy ôdzielać bydzie ekstra zrychtowany pas zielyni.

Zrychtowanio doczko sie tyż stow Kalina, kaj planirowano je rewitalizacjo. Je juże podszrajbowany ekstra dorzůndek na to ze Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziynka tymu sztad dostanie dofinansowaniý na 59 mln zł, jak padali nům Sztad Prezydynt Dawid Kostempski.

 

II PLAC DLO RUDY ŚLŮNSKIJ - WE RANKINGU LOKALRYGIYRŮNGŮW

Cajtůng "Rzeczpospolita" przirychtowoł ranking lokalrygiyrůngůw, kery pokozuje jak wykorzystywane sům unijne piniůndze. Drugi plac zajyna Růda Ślůnsko, piyrszy Rybnik. Wiyncyj we materiale.

Bezmaś we cołkij Polsce realizowane sům roztomajte projekty ze unijnych piniyndzy. Coby sprowdzić, jako sům łůne wykorzystwane cajtůng "Rzeczpospolita" przirychtowoł ranking. Na drugim placu we zorcie sztadůw ze prowami krysu můmy Ruda Ślůnsko a na piyrszy plac wskoczył Rybnik.

Je to fest dobro informacjo dlo Sztad Urzynda Rudy Ślůnskij, bo jako tublikujům, Krzysztof Mejer - zastympnik Sztad Prezydynt - pokozuje to, co cołko robota niý poszła na marne, a jak dużo uostało zrobiůne. Spůminajům przi tymu, że dziynka tymu tyż, teroźnie banki same przijyżdżajům ze finans propozycjami do Sztad Urzynda, choć jeszcze pora lot tymu, to nawet zbytnio niý chcieli s nimi godać.

Podle porachowanio, kere brane bůło do rankinga, we samym 2016 Ruda Ślůnsko uzyskała dofinansowania na wele 300 mln zł. Trza przi tymu spůmnieć, co porachowane uostały ýno fundusze zewnyntrzne, czyli bez tych piniyndzy, co sztad musioł mieć wkłodu swojego. Jednako jako dodowajům Krzysztof Mejer, teroźnie je za doś piniyndzy na swůj wkłod, a bezto dalij idzie ô te dotacje antragować.

Co interesant, chocioż bez ôstatnie 3 lata udało sie zrealizować bezmaś 38 projektůw ze spůmogům unijnům, to jak my spytali samych miynszkańcůw Rudy Ślůnskij, to za dużo niý poradzili nům pedzieć. A przeca bůły projekty drůgowe, ekologiczne, szportowe.

Przi tym wszyskim jednako niý ma co sie asić za wiela a trza sie brać do roboty, bo jako spůmnieli nům jeszcze Krzysztof Mejer, take finansowaniý sie juże poleku kůńczy. Wszysko skiż tego, co ôd 2020 wkroczo nowo perspektywa, we keryj piniůndze sům juże blank inakszy potajlowane.

 

ŚCIWMiS - CZYLI MEDIK INŻYNIERIO NA ŚLŮNSKU

W połowie grudnio podszrajbowny uostoł dorzůndek na sbajslowaniý Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. Dziynka tymu nowoczysno technologio u nos bydzie włazić tyż we sfera medicyny.

Projekt Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu w kůńcu nabiyro szwůngu. We Marszałkowskim Urzyndzie podszrajbowny uostoł dorzůndek, dziynka kerymy postawiůny uostanie nostympny srogi krok do nowoczysnego Ślůnska. Jako klarujům Wojciech Saługa - marszołek śląskigo wojywůdztwa - dziynka tymu zrychtowane uostanům nojnowoczyśniyjsze laboratoria, kaj naukowce a fýrmy, bydům můgły cuzamyn robić. Wszysko po to, coby zrobić sam zagłymbie nowoczysnyj medycyny.

Wszysko zrychtowane uostanie we na prowda dobryj lokalizacji, bo we Zobrzu przi Politechnika Ślůnskij, kero juże mo hołda partnyrůw ze dziydziny medicyny a kludzi mocka projektůw. Jako dodwajům Marek Gzik - dziekan wydziołu Inżynierie Biomedycznyj Politechniki - tyn wydzioł to jedyny taki we Polsce a sama uczelnio je jednum ze nojlepszych. Ôd 7 lot majům łůni zrychtowane labolatoria za 20 mln, a durś sie uozwijajům.

Cołko inwestycjo sztartnie we 2018, a utrota została porachowano na wele 92 mln zł. Jednako za te piniůndze mo sam być plac dlo nowoczysnych technologi, kere wkludzane bydům, do medicyny, szporta a żywobycio. Dziynka tymu mo sie tyż dalij pomiyniać nosz regiůn a ôdzyskać miano nowoczysnego a prynżnego ôstrzodka.

 

LANDKARTA PARKU ŚLŮNSKIGO - COBY POTAJLOWAĆ KAJ CO JE

Park Ślůnski, coby wiedzieć kaj co je, a kaj co idzie robić, przirychtowoł szpecjalno landkarta. Dziynka tymu bydzie tyż szło planirować uozwijanie przestrzyni we tym nojsrogszym u nos parku.

Rada ds. Roztomajtości Biologicznyj Parku Ślůnskigo cuzamyn ze przedstowicielami ślůnskich uczelni sbajslowała landkarta stref przirodniczo-użytkowych Parku.

Wszysko po to, coby potajlować cołki Park na myńsze kůnski a bezto lepij uzdować uwzglyndniajůnc potrzebny przirodnicze. Przi tymu lecyj bydzie sie tyż dować pozůr na to, co sie kaj moge a mo dzioć. Beztuż bydzie szło uozwijać kożdo tajla niýzoleżnie a przi filowaniu na jejij indywidualne funkcje a charakter.

Cołke tajlowaniý wyznoczyło 9 stref, we kerych snojdymy miyndzy inkszymi strefa ścisłyj ôchrůny przirody, kůmunikacyjno, rekracyjno-parkowo a place inwestycyjne.

 

LOTANIÝ MIKOŁOJA - WE RUDZIE ŚLŮNSKIJ

We Rudzie Ślůnskij Lotani Mikołoja to juże trodycjo. Latosi poleciało bezmała 100 ludzi, a bezto tyż pomogli łůni we tyn świůnteczny czos spełnić marzyniý niýmocnyj na glejaka Oli.

Roz za rok na Frynie we Rudzie Ślůnskij poradzi sie zoboczyć hołda mikołojůw. Tak po prowdzie to sům to ludzie, kerzi ze dobroci a ciepłych serc chcům we radości spůmogać inkszych lotaniym. Wszysko to kupluje sie we charitatiwnym lotaniu, kere juże ôd poru lot bajslowane je tukej na placu Jana Pawła II.

Latosi charitatiwnym cwekym lotanio bůła spůmoga dlo 15-letnij Oli, kero je niýmocno na glejaka a bezto dużo swojego czosu musi spyndzić we lazarycie.

Coby zaś ij pomůc, niý trza bůło nawet wiela robić. Stykło zapisać sie na charitatiwne lotaniý a zabulić dowolne wpisowe. Kożdy tyż umioł sie ôbrać jakům trasům chce lecieć, bo wyznoczůne bůły dwie. Tym barzi, co niý łaziło sam ô ściganiý sie, ýno ô coś blank inkszego, co gynau pedzieli nům same uczystniki.

Toć jako szło sie wywiedzieć ôd nich, take wydarzyniý to na prowda dobro akcjo, bo bez charitatywne lotaniý idzie pomogać inkszym, a przi tymu zadbać tyż ô swoje zdrowie. Jako godali je to chyba nolepszo forma pomoganio i rada by byli, keby bůło takich akcyj jeszcze wiyncyj. Tym barzi, co jak fajnie padali, teroski bele kaj je tyn "wyścig szczurůw", a tako akcjo to fajny knif, na ôderwaniý sie ôd tego a pomoganiý inkszym.

 

ANGELUSY WOLŮNTARIATU - NA MIYNDZYNACJŮNALNY DZIYŃ WOLŮNTARIATU

5 decymbro fajrowany je Miyndzynacjůnalny Dziyń Wolůntariatu. Skiż tego we roztolicznych sztadach bajslowane sům roztomajte Gale a Fajery, we kerych docynio sie cołko robota tych, kerzi swůj czas poświyncajům inkszym.

Jak i we inkszych sztadach, tak i we Bytůniu 5 grudnio sbajslowano uostała Gala skiż Dnio Wolůntariatu. Juże dwanosty roz uostała łůna sbajslowano, coby uozdać sztatuetki Angelusy Wolůntariatu we bytůńskim Tyjatrze Rozbark.

Latosi taki prajs dostali Pryzes Ferajny Ligi Kobiet Nieobojętnych Anna Kowolik za cołko swoja społyczno robota. Piyrszy roz tyż prziznany uostoł prajs Miyndzynacjůnalnego Angelusa Wolůntariatu, kero wrynczůny uostoł OSP ze słowyńskigo Ormozu.

Cołki fajer a jego cwek by niý bůł jednako we wercie, keby niý ci wszyscy, kerzi cosik robiům do inkszych. Niý robiům łůni tego do piniyndzy, ýno gynau skiż tego, co chcům pomogać, a dzielić sie swojim czosym, drukym a uśmiychym ze inkszymi.

We Bytůnio tak jak i we inkszych sztadach je na prowda hołda ludzi, kerzi angażirujům sie we wolůntariat, a bezto robiům tyn świot lepszy. Co raduje, mocka ze wolůntariuszy, to modzi ludzie, kerzi majům jeszcze kupa czosu a możliwości na pomoganiý. Ale trza pamiyntać, że werci sie im tyż za to podziynkować. Choby roz za rok, 5 decymbro we Dziyń Wolůntariusza.

 

You have no rights to post comments

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok