A A A

 

Jeszcze dobrze sie niý napoczyn nowy rok, a my juże dostali propozycjo sbajslowanio norychtůw ze ślůnskij godki. Tym razym ôdezwoł sie do nos Samorzůnd Sztudyncki Politechniki Śląskij, kery to bajslowoł latosi Forum Uczelni Technicznych. Je to zrzeszyniý Samorzůndůw Sztudynckich Uczelni Technicznych ze cołki Polski.

 

 


KŮMUNIKACJO


kumunikacjo dymek

 

Termin „kůmunikacjo” ôznaczo łůncznoś, wymiana a uosprowianiý. Przekozaniý kůmunikatu polego na słownym abo bezsłownym przesyłaniu informacyj, a dziynka tymy wpływaniu na miyndzyludzke relacje.

Co interesant, kůmunikujymy sie durś, bez wzglyndu na to, co robiymy:

- eli sie godo abo siedzi po cichu,

- kůnfrůntuje sie abo uciyko,

- staro sie pokozywać swoje emocje, abo sie je chowie.

Niýzoleżnie, jako sie zachowujesz, przekozujesz informacje inkszym.

 

Cołki procys kůmůnikacje idzie ujynć we 3 kanołach przekozu:

- kanoł werbalny – to tekst kery sie godo (7%),

- kanoł woklany – to jak tyn tekst sie godo (38%),

- kanał wizualny – to zachowaniý niýwerbalne (55%).

 

Informacje poradzi sie przekozywać na roztomajte sposoby:

- kůmůnikacjům werbalnům a niýwerbalnům,

- ustnie a pisymnie,

- bezpostrzydnio abo postrzydnio.

 

A na co sie kůmůnikować? Jake sům funkcje kůmůnikacje?

- informacyjno – wymiana a zbiyraniý informacyj, dejmy na to potrzebnych do wyznoczynio cweku dziołanio abo dobrego uzdanio,

- motywacyjno – motywowaniý a zachyncaniý, dejmy na to do dziołanio,

- kůntrolno – informowaniý o sztandardach, obowiůnzkach,

- przekozywanio wrażyń, ymocji a nawiůnzywanio relacyj.

 

Jako sie uosprowio..?

Pod kůniec grudnio Modzi, kerzi brali udzioł we noszym projekcie
"Silesia Skills" zrobili swůj projekt społyczny. Bezto we II LO we
Mikołowie sbajslowali wystowka sylwestek Ślůnskich Noblistůw.

#dzialajlokalnie #centrumspolecznegorozwoju #silesiaskills

Silesia Skills to projekt dlo modych zakryncůnych ludzi, kerzi czujům we siebie, iże chcům dziołać a pomiyniać świot. Dziynka projektowi sbasjlowalimy we Listopadzie 2016 we Mikołowie norychta kludzůne bez doświadczůnych trynerůw ze fýrmy "Ośrodek STREFA ROZWOJU".
Na tych trefach modzi můgli uozwijać swoje umiyjyntności miynke a kůmpetyncje ze zakresu kůmiunikacje a roboty we grupie. Je to tym barzi we wercie, iże skorzystać ze tego mogům tera, przi kludzyniu swojego projektu, nale tyż we prziszłości, kej bydům kształtować swoja ściyżka kariery.
Terozki uostoł juże uostatni tref, na kerym "dopinać" bydymy nosz projekt z młodzieżům sbajslowany w ramach Silesia Skills. Miarkujymy, co juże niýdugo bydymy můgli sie nim poasić a przedstowić go lokalnyj społyczności we Mikołowie.

 

plakat promujacy projekt silesia skills

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel projektu:

Wykształcenie wśród młodzieży aktywnej postawy społecznej.
Zachęcenie do działania oraz inicjowania przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności
Wsparcie działań młodzieży przez wspólne stworzenie projektu społecznego
Przekazanie wiedzy ułatwiającej wspólne tworzenie projektów
Wsparcie rozwoju umiejętności miękkich młodzieży

Ogromnie się cieszymy, że możemy się pochwalić realizacją nowego projektu. Silesia Skills!

Realizacja projektu możliwa jst dzięki dofinansowaniu z programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 Oficjalne wyniki naboru na stronie Centrum Społecznego Rozwoju.