A A A

myy

 

ŠL

 

Ferajna „Szkryfka” uostała sbajslowalno skiż tego, co sům ludzie, kerzi majům we zocy skůnd a kim sům. Niý chcům, coby sie przepůmnieć, co to tak rýchtých je Šlůnsk.

 

Zakůny, cyle a dziołania Ferajny szkryfniynte sům we Sztatucie Ferajny „Szkryfka”. Poradzi sie tam snojś nojważniyjsze cyle arbajcynio Ferajny:

 • uwszełobecniyniý godki šlůnskij we szrajbůnku, interaktiw a mobilnych szkryftach a i we mediach;
 • průmowaniý wiedzy ło Šlůnsku;
 • průmowaniý godki šlůnskij, trodycji a kultůry;
 • průmowaniý a formowaniý pozytywnego filowanio na Šlůńsk a Šlůnzokůw;
 • przichytać a istować nacjůnal a regiůnal świadůmość Šlůnzokůw;
 • spůłarbajcyni ze lokalnymi a regiůnal regiyrami, instytucyjami społecznymi a inkszymi ferajnami dlo rozwoju Šlůnska;
 • wspiyrać kultůr initiatywy swiůnzane ze Šlůnskym ai šlůnske strzodowisko artstůw.

 

Pedzane je tyż ło arbajcyniu Ferajny:

 • wdrożaniý we żywobyciý noszych projektůw a programůw;
 • bajslowaniý norychtůw a inkszych zajyńciůw;
 • průmowaniý a bajslowaniý wymiany  miyndzykultůrowy, a nojbarzi bez bajslowaniý rajzůw, norychtůw a prejekcyj;
 • spůłarbajcyniý a bajslowaniý trefůw, prelekcyj, kursůw, kůncertůw;
 • wydowaniý certyfikatůw a prajsůw swiůnsanych ze cylami Ferajny;
 • bajslowaniý kultůr a szport fajerůw, wystow, festůw a inkszych fajerůw;
 • wydowaniý roztomajtych ksiůnżek, cajtůngůw a inkszych swiůnsanych ze cylami Ferajny;
 • kludzyniý nec zajty;
 • spůmogać dziołania, kere majům:

-        průmować wiedza ło Šlůnsku,

-        průmować godka šlůnsko a kultůra a i bajslowaniý šlůnskich dinksůw,

-        průmować a formować pozytywne filowanie na Šlůńsk a Šlůnzokůw,

-        przichytać a istować nacjůnal a regiůnal świadůmość Šlůnzokůw,

-        utrzimywaniý kůntaktůw miyndzy Šlůnzokami, bezmaś wszyndzi kaj sům a miynszkajům;

 • spůłarbajcyniý ze inkszymi perzůnami a instytucyjami, kere majům podane na nosze cyle arbajcynio;
 • inksze arbajcyniý, kere mo ryalizować sztatut cyle.

 

PL

 

Stowarzyszenie „Szkryfka” zostało założone dlatego, że są ludzie, którym zależy na tym kim, a skąd są. Nie chcą oni dopuścić do zapomnienia o tym, co to tak na prawdę jest Śląsk.

 

Zasady działania, cele oraz działania Stowarzyszenia przedstawione zostały w Statucie Stowarzyszenia „Szkryfka”. Zawarte są w nim główne cele działalności Stowarzyszenia:

 • upowszechnienie mowy śląskiej w formach pisanych, interaktywnych i mobilnych oraz w mediach;
 • propagowanie wiedzy o Śląsku i mowie śląskiej;
 • promocja śląskiej mowy, tradycji i kultury;
 • promocja i kształtowanie pozytywnego wizerunku Śląska;
 • rozbudzenie i ugruntowanie śląskiej tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska;
 • współpraca z samorządami lokalnymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, instytucjami społecznymi i innymi stowarzyszeniami w zakresie rozwoju Śląska;
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych związanych ze Śląskiem oraz śląskiego środowiska twórczego.

 

Wymienione zostały także działania, poprzez które Stowarzyszenie realizuje wyznaczone sobie cele:

 • wdrażanie w życie własnych projektów i programów;
 • organizowanie warsztatów i zajęć,
 • propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;
 • uczestniczenie jak i organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wykładów, prelekcji;
 • wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami stowarzyszenia;
 • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, wystaw, festynów oraz innych imprez;
 • działalność wydawniczą, a szczególnie wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
 • prowadzenie portalu internetowego;
 • wspieranie innych działań i inicjatyw zmierzających do:

-        propagowania wiedzy o Śląsku i mowy śląskiej,

-        promocji śląskiej mowy i kultury oraz śląskiego środowiska twórczego,

-        promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Śląska,

-        rozbudzenia i ugruntowania śląskiej tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Śląska,

-        wspierania współpracy wszystkich Ślązaków, niezależnie od ich aktualnego miejsca zamieszkania;

 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także z organami administracji państwowej i samorządowej oraz środkami masowego przekazu;
 • inne działania realizujące cele statutowe.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok