A A A

2017 05

2017 05

INDUSTRIADA 2017 - MOCKA ATRAKCJŮW

Wiyncyj jak 500 atrakcjůw we 47 industryjnych zobytkach we 28 sztadach ślůnskij rejyncji a ku tymu transport na fatki. Ja, to gynau je Industriada, kero latosi juże niýdugo. Wiyncyj we materiale.

Motywym kludzůncym latośnego fajeru zobytkůw techniki je sycyniý dymfmaszýny a cugůw. We rytm pudzie wiyncyj jak 500 atrakcji Industirady.

Latośno Industirada je już trocha inkszo niż te ze łůńskich lot. Wszysko skuli tego, iże we februarze tego roka Polsko Ôrganizacjo Turystyczno ôdznoczyła Industriada złotym certyfikatym. Je to taki Ôskar we prajsach we turistyce a ôznaczo, iże fajer industryjnych zobytkůw je nojlepszym turistik produktym we Polsce ai festelnie dobrům markům.

Tyż sie w sumie niý ma co dziwować. Jak kożdego roka je na nij mocka atrakcjůw a łůnczy hołda sztadůw. Latosi na liście je aże 47 industryjnych stawiyniůw. Dwa s nich bydům piyrszy roz na tym fajerze. Bydzie to fabrika fol żywobycio, czyli downo fabrika ôbrobiarek Defum we Dąbrowie Górniczyj a zidlůng huty Silesia ze Rybnika. Kożdy s nich chce zaskoczyć, a prziciůngnyć ludzi do sia, beztuż przirychtowoł ekstra program na tyn czos.

Atrakcjůw we roztomajtych sztadach je na prowda mocka, a coby dů nich zajechać propůnujymy publik kůmunikacjo. Bo na Industriada przirychtowane sům tyż Koleje Śląskie, MZK Tychy a KZK GOP.

Beztuż zocnie wszyskich zaproszůmy a spůminůmy, sztartujymy juże we piůntek, a sobota 10 czyrwnio wszyske maszýny pudům juże na fol.

 

ŚLŮNSKE GODY – WE CHORZOWIE

1 maja we Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie mielimy Ślůnske Gody. Je to jedyn ze nojsrogszych takich fajerůw, kery průmuje regiůnal trodycjo a kultůra. Uoboczcie sami.

Na fajer sbajslowany bez Związek Górnośląski prziszło bezmaś pora tysiyncy ludzi. Cuż sie dziwować, kej we dugi weekynd majowy szło prziś na taki fajer do Górnośląskigo Parku Etnograficznego we Chorzowie.

A atrakcji bůło na prowda mocka. Artistyczne wysytmpy mieli Zespół Pieśni i Tańca Podlesianki ai grubsko ôrkestra. Pouosprowiali tyż laureaty kůnkursa ślůnskij godki. Przi tymu sbajslowany uostoł piknik rodzinny zrychtowany bez chorzowske hospicjum, na kerym zachyncali do pomoganio inkszym.

Cołki fajer bůł na tyla udany, iże ludziům sie na prowda podobało, a chyba żodyn niý żałowoł. Můmy sam tyż nodziyjo, co za rok bydzie nos jeszcze wiyncyj na Ślůnskich Godach we Chorzowie.

 

BIBLIOSY POUOZDOWANE – FAJER RUDZKICH BIBLIOTYKORZY

9 maja swůj fajer mieli rudzke bibliotykorze. Skiż tego we kościyle św. Wawrzyńca ôdprowiůno uostała Mszo Świynto za wszyskich robotnikůw bibliotyk. Zaś we filji sztad bibliotyki na Bykowinie uozdane uostały Bibliosy.

9 maja fajrowany je Dziyń Bibliotykorza. Niý inakszy je tyż we Rudzie Ślůnskij, kaj wszysko napoczła Mszo Świynto we kościele św. Wawrzyńca na Wiyrku. Niskorzij uozdane zaś uostały prajsy, czyli Bibliosy.

Latosi miano „Bibliotykorza Roku” przipadło Danucie Enenkiel, kerzi ryskiyrujům filiům Sztad Publik Bibliotyki na Kochlowicach we Rudzie Ślůnskij. Jako spůminali, jejich przigoda ze ksiůnżkům napoczła sie ôd zamiłowanio do notury.

Biblios dlo czytelnika trefiůł zaś do Klubu Literackigo Barwy, kery już ôd dugich lot sbajslowany je przi filji nr 15 publik bibliotyki we Rudzie Ślůnskij. Ferajnioki tego klubu dziynka ksiůnżce poradzům przeniyś sie we blank inkszy świot.

Jednako raduje to, iże chocioż we Polsce godo sie ô kryzysie we czytaniu, to u nos wcale niý ma tak źle. Ýno we 2016 we Rudzie Ślůnskij do bibliotyki prziszło wiyncy jak 14,5 tys. ludzi, kerzi cuzamyn wziyni 320 tys. ksiůnżek. Beztuż sztad bibliotyka tyż niý przestowo sie uozwijać, a durś poszyrzo swoja ôferta.

Jednako przi tyj ôkazji winszujymy jeszcze roz wszyskigo nojlepszego, a coroz wiyncyj ludzi, kerzi lubiům poczytać dobro ksiůnżka.

 

FASHION MANIA – MODA A KŮNST WE GLÝWICACH

Kůnst a zamiłowaniý bůły motywym kludzůncym na latośnyj edycji Fashion Mani. We Glýwicach mieli ôkazjo przedstowić sie niýkůmercyjne projektanty, dlo kerych moda to niý knif na gibke piniůndze, nale przede wszyskim kůnst.

Na binie mocka roztomajtych artistik wystympůw, norychta, torgi a przede wszyskim niýôbyczne pokozy mody. Tak by szło po krůtce spůmnieć sie ô latośnyj edycji Fashion Mani. Dzioło sie na prowda dużo, jednako wszyndzie nojwożniyjszy bůł kůnst.

Swůj modowy kůnst můgła latosi przedstowić m.in. Kinga Chłopek, u keryj zamiłowaniý do mody prziszło juże we szuli. Do swojij kolekcji zaś zainszpirowł ja film.

Ôkrům mody na binie bůły tyż artistik wystympy. Chyba nojwiyncyj ymocji wkludziůła Gosia Andrzejewicz, kero pedziała tyż, iże festelnie wożne je, coby te mode projektanty tyż můgli sie zaprezyntować.

A ôkazjům do tego je gynau Fashion Mania, kero moge tyż zainszpirować do nostympnych modowych eksperymyntůw. Tyn fest pokozuje tyż, iże za modům wcale niý trza sznupać we srogich gyszeftach. Modzi a myńsi tyż majům cosik do zaprůpůnowanio.

 

ZUMBA – DLO DŮMU NODZIYJE

We hali Sztad Ôstrzodka Szporta a Rekreacje we Rudzie Ślůnskij mielimy charitatiwny maratůn zumby sbajslowany bez Dům Nodziyje we Bytůniu. Uoboczcie sami.

Pomoganiý moge być atrakcyjne. A iże spůmogać idzie na roztomajte sposoby pokozali to choby we Důmie Nodziyji we Bytůniu. Sbajslowany sam uostoł maratůn festelnie modnyj ôstatnio zumby. Bawili sie na nim cuzamyn fany zumby, ai ludzie ze Důmu Nodziyji. Dziynka tymu tyż uodało sie zebrać piniůndze potrzebne na terapio. A jak wiadůmo, przi cołkij chynci pomoganio a zaangażirowaniu ludzi, łůne tyż sům wożne. Nojwożniyjsze jednako we tym wszyskim je to, coby spůmogać modych we wyłażyniu ze uzolyżniynio.

 

BUDŻET ÔBYWATELSKI 2018 – WE RUDZIE ŚLŮNSKIJ

Na budżet ôbywatelski 2018 we Rudzie Ślůnskij przeznoczůnych je 2 mln 815 tyś zł. Za te piniůndze bydům finansowane nojlepsze idyje zgłoszůne do budżeta. Uzdajům zaś same miynszkańce.

Ôd 22 maja idzie we Rudzie Ślůnskij zgłoszać projekty do budżeta ôbywatelskigo na 2018. Dziynka tymu miynszkańce sami majům ôkazjo wpływać na inwestycyje we jejich sztadzie.
Teroźnie do potajlowanio je po 165 tys. na kożdo dzielnica, a ku tymu jeszcze 1 mln na projekty dlo cołkigo sztada. W sumie praje 3 mln zł, za kere pudzie finansować projekty zgłoszůne bez miynszkańcůw.
Trza jednako spamiyntać, iże jak wtoś chce przedstowić swoja idyjo, to mo na to 1 miesiůnc. Wszyske antragi muszům tyż być zrychtowane podle ukwoły Sztad Rady ai zarzůndzynio Sztadprezydynt. Kej wszyske antragi uostanům juże sprowdzůne bez urzyndnikůw, to zrychtowany uostanie welůng, kery podle formplana napocznie sie 4 zeptymbro. Welować bydzie szło bez 11 dni.
Niýskorzi, czyli 18 zeptymbro welůng mo być porachowany a dziynka tymu wiadůmo bydzie, kere idyje sie nojbarzi spodobały. Wyniki ôpublikowane uostanům 29 zeptymbo, dziynka czymu wiadůmo juże bydzie jake inwestycyje ze budżeta ôbywatelskigo we 2018 uostanům sfinansowane.

 

TREF ZE MIYNSZKAŃCAMI – TEROSKI NA HALYMBIE

We gýmnazjům nr 9 na Halymbie juże trzeci roz na wiosna Sztadprezydynt Rudy Ślůnskij trefiůła sie ze miynkszańcami. Wiyncyj we materiale.

Na tref prziszło na prowda mocka ludzi. Cuż sie dziwować, sprow do ôbgodanio je na prowda niý mało. Nojwiyncyj godki bůło ô stowianiu zakładu przetworzaniu harmoziůw na placu po downym kraftwerku Halymba. Wicysztadprezydynt Krzysztof Mejer podziynkowoł przi tyj ôkazji ludziům za jejich reakcjo, bo dziynka nij Urzynd mo na to trocha inkszy ôglůnd. Zresztům – dostali łůni wele 200 roztomajtych antragůw a brifůw ôd ludzi.

Godka tyż bůła ô drůgach a inwestycjach, kere majům być realizowane we cołkij Rudzie, a przede wszyskim na Halymbie.

 

SZTANDARDY A INSZTRUKCJE – DLO DOBRA KOLORZY

Marszałkowski Urzynd Ślůnskij Rejyncje wkludził jakiś czos tymu „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”. Co dowajům take sztandardy a eli tako insztrukcjo sie przidowo, ô tym we materiale.

Sztandardy a insztrukcje kształtowanio infrastruktury dlo kolorzy przedstowio jako planirować, projektować a uozbudowywać ściyżki a drůgi dlo kołůw we ślůnskij rejyncji. We dokumyncie snojdymy take mustro nojlepszyj infrastruktury kolorskij.

A chocioż coroz wiyncyj takich ściyżek a drugůw sie robi, to te sztandardy tyż sie przidajům. Dziynka tymu moge przispieszyć uozwijaniý tych kolorskich szlakůw u nos. Prowda je tyż tako, iże coroz wiyncyj ludzi ze tego bydzie korzystać, bo coroz wiyncyj s nos jeździ na kole. W sumie styknie posuchać uosprowanio we programie „Dogrywka”, kaj ô kołach godali nům ferajnioki Klubu Kolarskigo Tigris.

Jednako te insztrukcje wziyny sie tyż ze tego, iże tako je Strategio Uozwijanio Systyma Transportu Ślůnkij Rejyncji ai Planu Zagospodarowanio Przestrzynnego Ślůnskij Rejyncji 2020+.

 

WE KINIE PATRIA – KOBIYTY MAJŮM CZOS DLO SIEBIE

Juże ôd dwůch lot we Kinie Patria bajslowano je akcjo Kino dlo Kobiyt, kero co roz prziciůngo coroz wiyncyj kobiyt.

Co jakiś czos kobiyty majům czos dlo siebie we Kinie Patria we Rudzie Ślůnskij. Wszysko dziynka tymu, iże ôd dwůch lot juże bajslowano je tam akcjo Kino dlo Kobiyt. Na takim trefie mogům sie spokojnie poznać, pouosprowiać a pozaglůndać na filmy. Przi tymu je tam tyż robiůne małe spa. Czyli idzie pedzieć i coś dlo ciała i coś dlo ducha.

Co interesant, niýkere babeczki wyłażům stamtůnd niý do poznanio. Jako sie to mianuje, przełażům metamorfozy, jako spůminajům nům Magdalena Kołoczek-Kamińska. Narazie je feryjno pauza, nale nostympny tref juże niýdugo.

 

SORBONALIA WE ZOBRZU – MEDYK FAJROWOŁ

Juże ôd jakigoś czosu szkolorze Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zobrzu majům swůj fajer nim napocznům sie egzaminy. Bez jedyn dziyń szkolorze ôpanowali cołko szula a fajrowali wiela szło.

We czosie kej sztudynty imprezujům na juwynaliach, szkolorze Policealnyj Medik Szkoły ze Zobrzo majům swoje Sorbonalia. Tyn fajer idzie pedzieć je juże tam trodycjům, kero je ôkazjům do integracje cołki społyczności tyj szule.

Jak kożdy rok, tak i latosi niý brahło sam atrakcjůw. Sbajslowany uostoł ala szaberplac, kaj szło dostać roztomajte rzeczy, fest ymocjůnujůncy turniyj stołowego fusbala ai filmowy seans. Kej zaś wtoś lubi ruch, na zicher przeszoł sie na fintess, na kerym latosi przodowała zumba. Niý mało ludzi szło tyż trefić we strefie urody, kaj szło sie trocha zrelaksować na masażu, dać sie zrobić tipsy ai poradzić sie frizera a stylisty.

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok