A A A

2017 04

2017 04

Ôbwodnica zachodnio - drůgi we Radziůnkowie ÔBWODNICA ZACHODNIO – DRŮGI WE RADZIŮNKOWIE

We Radziůnkowie napoczyno sie nostympny etap uozwijanio drůgůw. Teroźnie prziszoł czos na zachodnio ôbwodnica.

    Piyrszym kůnskym zachodnij ôbwodnice Radziůnkowa bydzie cesta Unii Europyjskij. Potyn nostympne etapy słůnczům cesta Długo ze Knosały, a dalij ôbowodnica poleci aże do drůgi S11. Cołko inwestycjo mo sie przidać niý ýno szoferům, nale tyż dać nowe place pod inwestycje we Radziůnkowie. Piyrszo tajla ôbwodnice mo być wyrychtowano kajś za 6 miesiyncy, a utrota ze cołkij roboty wyńdzie kajś na 4 mln zł.

Kůmunikacjo

Ô tym, iże kůmunikacjo je wożno, wiy kożdy. Żodnego tyż chyba niý trza przekůnywać, jak wożno kůmunikacjo je we biznesie. Beztuż, coby lepij sie kůmunikować a nawiůnzać nowe kůntakty, sbajslowany je cykel trefůw „Jej wysokość komunikacja”.

    Roztomajte wykłody, sposobnoś do trefiynio roztolicznych biznesmynůw ai poznanio niýkerych s nich. Tyla, a nawet wiyncy moge dać cykel trefůw zmianowany „Jej wysokość komunikacja”. Idyjo tych trefůw je blank prosto. We wszyskich łazi ô to, coby wywiedzieć sie ô kůmunikacji jak nojwiyncyj, a potrynować ja we żywobyciu. Przi tymu mono jeszcze załatwić pora sprow, abo poznać kogo nowego.
    Cołko ta idyjo je na prowda dobro, bo ô tym, iże kůmunikacjo je na prowda potrzebno, przekůnywać niý trza chyba żodnego. Tym barzi wożno je we biznesie. Beztuż sbajslowany uostoł tyn tref. Tref, na kerym kůmunikować sie mioł świot biznesa, nauki, kultůry a sztuki.

 

Lotaniý wiywiůrki - nostympny roz polecieli

Chocioż pogoda niý bůła nojlepszo, to na ludzi szło liczyć. Juże nostympny roz polecioł „Bieg Wiewiórki” we Rudzie Ślůnskij, kery zachynco do aktiwnego spyndzanio fraj czosu.

    Bez cołki kwiyciyń pogoda sie nům plytła. Niý inakszy bůło ôstatnio, kej sztartowoł „Bieg Wiewiórki”, czyli nostympne lotaniý po Rudzie Ślůnskij.
    Ludzi poradziůło sie tam trefić na prowda mocka. Bůły i bajtle i starziki, byli i amatory i fachmany. Niý ma sie co zresztům dziwować. Lotaniý je sam coroz barzi we modzie.
    A nojlepi pokozuje to chyba sztafeta, kero mo przelecieć ôd Rudy Ślůnski fůrt aże do Gdańska. Bo chocioż sztartnie łůna dziepiyro we czyrwniu, to juże we kwiytniu lista szportsmynůw, kerzi w nij polecům, bůła fol. Jednako jako padali August Jakubik, kożdy wto chce, moge ze uczystnikami przelecieć piyrszy kůnsek sztafety.

Problym ze harmoziami - bydům spolane we Rudzie Ślůnskij?

Na ôstatnij sesyji Syjmika Ślůnskij Rejyncje Rajce przijyni plan gospodarowanio harmoziami na lata 2016-2020. We założyniach je miyndzy inkszymi spolaniý harmozi we Rudzie Ślůnskij. A jako sie na to zapatruje sama Ruda?

    Rygiyrůng ślůnskij rejyncje mo za cwek, coby zrobić u nos ordnůng ze harmoziami. Beztuż na ôstatnij sesyji Syjmika przijyni ekstra forplan, kery przedstowio kerunki dziołanio a wymiynio efekty do uzyskanio we nojbligszych latach.
    We tym wszyskim je tyż idyjo, coby postawić we Rudzie Ślůnskij spolarnie, kaj půdzie utylizować roztomajte harmozie. Jednako miynszkańce ôd razu zaprotestowali ai ôdezwali sie ferajnioki ekologicznych ôrganizacyj, kerzi tyż byli na sesyji Syjmika.
    Podle nich Ruda, kero bezmaś leży postrzodku noszyj aglomeracje, bydzie takim srogim placym do wywożynio wszyskich harmozi. Cołko sytuacjo przedstowiajům jednako trocha inakszy we Urzyndzie Rudy Ślůnski. Wicyprezydynt Krzysztof Mejer padali, iże niý ma sie ô co boć. Henryk Mercik dodowajům sam, iże nojsrogszym zagrożyniym dlo społyczyństwa ai strzodowiska sům teroźnie sroge wysypiska.
    A wto mo recht? Ciynżko na razie uzdać, bo prowda je tako, iże ze harmoziami trza cosik zrobić, ale tyż niý za cyna miynszkańcůw. Beztuż trza to dobrze zmiarkować a zrobić tak, coby wszyscy mieli ze tego jakiś profit a niý utropa.

#SIĘŻYJE – jako żyje sie ludziům

Uostatnim czosy dało sie słyszeć ô rankingu #siężyje, we kerym ludzie pedzieli jako żyje sie we roztomajtych sztadach we Polsce. Jako piyrszy na tapeta poszoł transport. I co wyszło?

    Wyniki tego rankinga zaskoczyły nawet ryskiyr ślůnskij rejyncji. Jako padali Wicymarszołek Stanisław Dąbrowa, niý spodziywali sie aż takigo dobrego wyniku ślůnskich sztadůw we rankingu #siężyje. Jednako dodowajům, iże raduje go tako sytuacjo.
    Cołki ranking sbajslowany bůł we zeptymbrze a ôktůbrze łůńskigo roka skiż jednego ze internetowych serwisůw ze niyruchomościami. Fraga bůła prosto: Jako żyje sie ludziům we roztomajtych miastach we Polsce. Piyrszům katygoriům bůły „łatwe dojazdy”.
    I jak widać musi być u nos naprowda dobrze ze tymi dojazdami. Nojlepsze ze nojsrogszych sztadůw bůły Katowice, kere zajyny piyrszy plac we rankingu przeskakujůnc nawet tako Warszawa. Co interesant, we katygorji srogich sztadůw, we piyrszyj dyszce bůło aże 5 ze Ślůnska. Ze czego na podium 2: Tychy a Chorzůw. Ruda Ślůnsko bůła tyż wysoko, bo 6.

Dydaktyczne inszpiracje - dlo rechrowůw

Rechtory mieli niýdowno sposobnoś trefić a pouosprowiać ô tym, jako zachyncić szkolorzy do uczynio sie, a jako im ta wiedza przekozywać. Dziynka sbajslowanyj kůnferyncji we Sztad Urzyndzie Rudy Ślůnski, mieli ôkazjo snolyź dydaktyczne inszpiracje.

    Dydaktyczne inszpiracje to kůnferyncjo, kero wynikła ze potrzeby samego szkolorskigo żywobycio. Latosi rechtory trefili sie juże trzeci roz na takim trefie, coby pouosprowiać a posuchać ô edukacji a nowych tryndach, jake sie sam wkludzajům.
    Wykłody na ôstatnij kůnferyncji bůły przede wszyskim ô teroźnyj edukacji a potrzebie czytanio. Przedstawiůne uostało, jak dobre je czytaniý ksiůnżek dlo noszego můzgu. A godać ô tym trza tym barzi, iże rok rocznie coroz myni ksiůnżek sie czyto.
    Jednak jako bůło pedzane na kůnferyncji, coby to pomiynić trza napoczůńć ôd siebie. Bo co jak co, ale to dorośli powinni dować dobry przikłod sobům. Powinno sie jednako przi tymu ôdpowiydnio ksiůnżki dobiyrać, bo to tyż je festelnie wożne.
    Uczystniki kůnferyncje můgli sie tyż dowiedzieć jako dzioło nosz můzg ai jako idzie interesantnie rysować notatki. Jak widać program bůł na prowda interesant. Bezto můmy nodziyjo, co na bezrok rechtory zaś sie trefiům na takij kůnferyncji inszpiracji we Gimnazjum nr 9 we Rudzie Ślůnskij.

Giełda Szulůw - trodycjo a nowoczesnoś edukacje

We szport hali Sztad Ôstrzodka Szportu a Rekreacje na Halymbie we Rudzie Ślůnskij juże nostympny roz sbajslowano uostała Giełda Szulůw Ponadgýmnazyjalnych.

    Tak jak i wszysko na ôkoło edukacjo musi iś do przodku. Po prowdzie zadaniý sam je ciynżke, bo szule niý ýno muszům być nowoczysne, nale tyż zachowywać trodycje a kultůra. A przi tymu niý eksperymyntować na szkolorzach, kerzi we prziszłości majům tyn nosz hajmat wziůńś we swoje rynce.
    Jednako idyjůw na realizacjo tego zadanio, je mocka. Idzie pedzieć, iże kożdo szula mo na to jakiś swůj knif. A jaki, to szło uoboczyć na giełdzie szulůw na Halymbie. Przedstowiały sie tam roztomajte szule ponadgýmnazyjalne ze Rudy Ślůnski. Pokozywałý łůne kerunki, na kerych teroźnie modzi mogům sie szkolić.
    A jakby tak wejrzeć na to z boku, to idzie pedzieć, iże szule we Rudzie Ślůnski coroz barzi stowiajům na prziszłoś swojich szkolorzy a zaglůndajům na tryndy na rynku. Choby dejmy na to nowy kerůnek, co wybilduje na technika szyrokopasmowyj kůmunikacje elektrůnicznyj. Co interesant, bydzie łůn realizowany cuzamyn ze lokalnymi fýrmami.
    Kej zaś kůmuś niý marzi sie kariera inżyniera, ýno szportmyna, to zaproszo Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Poradzi sie tam snolyź na prowda mocka roztolicznych dziydzin szporta.
    Tuż jako widać, nawet we Rudzie Ślůnskij je we czym wybiyrać. Trza jednako przi tymu sie wejrzeć na to, co sie chce we żywobyciu robić. Bo ôd tego nojwiyncyj bydzie zoleżeć.

 

Plac na Halymbie - gyszeft, hotel abo restaurana?

Na placu po downyj Szkole Ponadgimnazjalnyj nr 3 we Rudzie Ślůnskij ruszůła robota. Jednako eli przi ceście Kłůdnickij bydymy mieli nostympny market, hotel abo restaurana?

    Jak na razie na placu po Szuli nr 3 na Halymbie wre robota. Jednako niý wiadůmo tak blank eli bydzie sam nostympny gyszeft, eli co inkszego.
    We 2015 cołki plac ze stawiyniym uostoł sprzedany, ô czym my Wům juże natynczos godali. Kupiůła to fýrma Frapo-Invest z Konina. Niý umielimy sie jednako wywiedzieć jaki je plan na tyn plac. Wiadůmo bůło ýnoś tyla, iże moge sam być klůdzůno gospodarczo dziołalnoś.
    Beztuż niý ma sie co dziwować, iże miynszkańce Halymby forsztelujům sie, co moge sam być nostympny juże market, jako restaurana abo inkszy gyszeft. Tak po prowdzie, to jako sami godajům, marketůw to juże je sam za tela i niý ma łůn blank potrzebny.
    We Urzyndzie Sztada tyż nům za wiela niý pedzieli. Wicypryzydynt Rudy Ślůnskij Michał Pierończyk spůminajům, iże sztad za wiela sam niý zrobi. To ôd inwestora zoleży, co łůn sam postawi.
    A co postawi? Tego sie dowiymy we nojbligszym czosie. Narazie wiymy ýno tyla, co, jako padali nům we biurze prasowym Polomarketu, mo sam być stawiyniý handlowo-usługowe na wiyncy jak 2000 metrůw kwadratowych ai doś srogi parkplac.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok