A A A

2017 03

2017 03

Ô szulach a lazarytach - na sesyji sztad rady

Nostympno sesyjo Sztad Rady Rudy Ślůnski juże za nami. Teroźnie Rajce uzdali ô festelnie wożnych rzeczach.

    Niýdowno sesyjo Sztad Rady Rudy Ślůnski bůła doś wożno. Uzdane tam uostało przede wszyskim ô nowym potajlowaniu szulůw po niýdownyj reformie ôświaty. Skiż tego we Rudzie Ślůnskij ôd 1 zeptymbro tego roka bydzie funkcjůnirować 29 ôśmioklasowych szulůw podstawowych, 4 licea ôgůlnokształcůnce, 6 tychnikůw a 7 branżowych szulůw I stopnio.
    Dyskusjo bůła tyż ô prziszłości Sztad Lazaryta. Podle forsztelunku we Biylszowicach krům Cyntrum Ôpiyki Psychiatrycznyj dziołać mo tyż Cyntrům Lyczynio Niýmocy Starzikůw. Na Goduli zaś bydům teroźne ôddzioły a Pediatria. Ku tymu mo jeszcze tam być postawiůne Cyntrům Szpecjalistycznyj Przilazarytowyj Ôpiyki Ambulatoryjnyj.
    Na tyj samyj sesyji Sztad Rady Rajce uzdali tyż ô zagospodarowaniu przestrzynnym placu przi ceście Wincentego Lipa na Goduli we Rudzie Ślůnskij. Je łůn festelnie wożny we kůntekscie planowanych sam inwestycyj a pozyskanio na nie finansowanio.

Niý werci sie raubrować - chycůny ôd razu

34-letni chop, kery chcioł ôkraś jedne ze miynszkań we Rudzie Ślůnskij, uostoł po drapku chycůny. Idzie pedzieć, iże nawet do porzůndku niý wyloz ze haupy a już pudzie siedzieć.

Wiela we wercie je dobry sůmsiod przekůnali sie niýdowno pewne miynkszańce Rudy Ślůnskij. Dziynka gibkij reakcji ludzi a policji, jedyn istny kradziok już zaś je chycůny na tym, jak chcioł wyniyś coś, co dů niego niý noleżało. Co interesant 34-letni chop ze Rudy Ślůnskij za to, iże chcioł kůmuś zachabić koło a lornetka, teroski moge dostać za to 10 lot. Jak widać niý werci sie raubrować. Lepij po prostu chycić sie normalnyj roboty.

Wytniyńciý strůmu - jako je podle prowa

Po ôstatnij nowelizacji hołda ludzi napoczło wycinać strůmy. Jednako wto a kedy moge podle prowa?

Polsko Masakra Zyjgům Mechanicznům – to niý ma tytuł nowego filma, abo bestsellera. Tako szło by zmianować to, co sie ostatnio dzioło we Polsce, kej ludziům dało sie zwůl na wytniyńciý bezmaś każdego strůmu. Jako sie ôkozuje, bůło to zrobiůne ekstra, bo kůmuś na tym festelnie zoleżało.
Jednako we tym cołkim szale, trza sie spamiyntać, a dać pozůr, bo chocioż prowo je teroźnie festelnie liberalne, to dalij poradzi sie dostać sztrofa za wytniýńciý niýkerych strůmůw. Co a jako? Na take fragi ôdpowiadajům miyndzy inkszymi rudzke urzyndniki. Jako sami padali, po pomianach, telefůny zwuniůły festelnie dużo razy.
Coby jednako niý padać, nojwożniyjszy we tym wszystkim je uozsůndek a umiar. Werci sie tyż pamiyntać, iże za niýôbaczne podyńsciý do sprowy, mogymy mieć korowody we sůndzie. Ai notura tyż sie na zicher ô swoje w kůńcu upůmni.

Świynto rzymiyśnikůw - Gala bytůńskiego rzymiosła

18 marca swůj fajer mieli rzymiyśniki. We Bytůniu skiż tego ôdprowiůno uostała Mszo Świynto we kościele św. Jacka a po nij sbajslowno bůła Gala Cychu Roztomajtych Rzymiosłůw a Gyszeftności.

Jak kożdego roka Cych Roztomajtych Rzymiosłůw a Gyszeftności we Bytůniu 18 marca mioł swůj fajer. Po Mszy Świyntyj, kero ôdprowili farorz Tadeusz Paluch, uczystniki we fajernym pochodzie przeszli przi akůmpaniamyncie wojskowyj ôrkestry do restaurany, kaj bůła sbajslowano Gala.
Taki fajer to zowdy dobro ôkazjo do spůminanio a podsumowanio ôstatnigo roka. A we Bytůniu je co podsumować, bo do Cechu noleży bezmaś wiyncy jak 150 fýrmůw ze Bytůnio a Radziůnkowa. Miyndzy nimi sům przedstawiciele miyndzy inkszymi takich fachów choby: piekorz, cukernik, stolorz, mechanik a frizer.
Jednak tako Gala to tyż sposobnoś, coby pouozdować prajsy a dýplůmy. Złoto ôdznaka Cychu Rzymiosła, prziznowano za niýmałe zasługi dlo rzymiosła, trefiůła we rynce Henryka Krawczyka, kerzi ôd dugich lot kludzům we Bytůniu juże frizerski salůn. Wertowno zaś szabla rzymiyśniczo bytůńskigo Cychu dostali Bolesław Olesiak, kerzi sům stolorskim majstrym dlo na prowda mocki ludzi.
Na trefie podkryślůno uostała tyż woga spůłroboty rzymiyśnikůw a gyszeftmanůw ze ryskiýrym Bytůnio a Radziůnkowa. Ai my ze SferyTV můmy we zocy cołko robota, kero robiům Ci ludzie. Beztuż wszystkim winszujymy dobrego nostympnego roka.

Kůnkurs fligrowyj wiydzy - juże VI roz we Bytůniu

We Tychnikům nr 4 we Bytůniu mielimy juże 6 edycjo kůnkursa fligrowyj wiydzy „Latająca Miotła Baby Jagi”.

    Idyjo tego kůnkursa prziszła do gowy Jůzefowi Tworkowi juże pora lot tymu. Ôd tego czosu tyn kůnkurs to bezmaś trodycjo, bo we Tychnikům nr 4 we Bytůniu sbajslowano uostała niýdowno juże 6 edycjo.
    Sztartnůły we nim manszafty ze poru roztomajtych sztadůw. Kůnkurs skłodo sie ze tajli ustnyj a teoretycznyj. Coby wszysko poszło jak nojlepi, uczystniki musieli wykozać sie wiydzům ze fligrowyj historyje, prowa ai fach słownictwa. A chocioż takigo czegoś nauczyć sie niý ma leko, to jako pedzieli same szkolorze, nojwożniyjszo je pasjo.
    We 6 juże edycji kůnkursa „Latająca Miotła Baby Jagi” nojlepsi ôkozali sie szkolorze ze Liceum Ogůlnokształcůncego miana Żwirki a Wigury ze Dymblina. Drugi plac mieli szkolorze ze Zakładu Doskonalynio Zawodowego – Tychnikům Lotniczego we Katowicach a na trzecim bůł manszaft ze Tychnikům nr 4 we Bytůniu. Zocnie wszystkim gratulujymy.

Śląski Związek Piłki Nożnej - coroz barzi medialny

We siydzibie Ślůnskigo Zwiůnzku Fusbala mielimy niýdowno nostympne juże posiedzyniý medialnyj kůmisje. Ekstra zaproszůny na nia uostoł Janusz Basałaj, kerzi sům we ryskiyrze kůmisje medialnyj a ds. merketingu PZPN.

    Medialno kůmisjo Ślůnskigo Zwiůnzku Fusbala ryskiyrowano bez Jerzego Dusika działo coroz lepij. Coroz lepij tyż kůmunikuje sie ze regiůnalnymi mediami, a przi tymu mo mocka intersantnych idyjůw.
    Na plus je tyż nowo zajta ŚZF, kero uostała jakiś czos tymu przirychtowano. Majům na nij być barzi dostympne a akuratne informacje ze bezmaś wszyskich ligůw fusbala.
    Jako podkryślajům Basałaj, teroźnie fusbal to juże niý ýno szport. To sroge widowisko, kere musi spůłdziołać ze mediami. Zresztům niý ma sie tyż co tymu dziwować. We fusbalu godo sie ô coroz wiynkszych piniůndzach, a fusbal kluby sům takimi gyszeftami. Trza pedzieć sam, iże nawet juże we I lidze, taki klub to musi być juże akuratnie sbajslowano fýrma.
    Co jednako prziniesům nům te wszyske pomiany? Eli dziynka tymu fusbal bydzie lepszy, a wiyncy ludzi sie nim zainteresanci? Czos pokoże, a my uoboczymy.

Fashion Inside - fajer mody we Świyntochlowicach

We marcu we Świyntochlowicach mielimy juże trzecio edycjo fajeru mody Fashion Inside. Na tym niýłobycznym wydorzyniu swoja wizjo pokozać můgli mode projektanty.

We sobota 11 marca Świyntochlowice bůły bezmaś takům stolicům mody.  A przinajmij tukej u nos, bo sbajslowany tam uostoł fajer mody Fashion Inside. Idyjům tego wydarzynio je průmowaniý talyntůw swiůnzanych ze szyroko rozumianům modům.
    We latośnyj edycji fajeru swoje kolekcje můgli zaprezyntować: Tadeusz Gwóźdź, Ola Stodółka, Agnieszka Bonisławska, Piotr Popiołka ai Dominika Syczyńska. Jako prziznali nům Piotr Popiołek, kery modům chopskům zajmuje się juże ôd poru lot, take zamiłowaniý do mody prziłazi już za modu a potyn sie ýno uozwijo.
    A jaki tego moge być efekt? Styknie zobejrzeć sie na pokoz, kery sbajslowany uostoł na Fashion Inside. Jednako na tym fajerze niý ýno bůły sbajslowane pokazy. Poradziůło sie tyż uoboczyć roztomajte wystympy, choby dejmy na to kůncert latośnyj repryzyntantki Polski na kůnkursie Eurowizje – Kasi Moś. A wszysko to zwyrtnie pokludzili Nina Nocoń a chop ze Świyntochlowic Leszek Stanek.
    Taki fajer mody to ôkazjo niý ýno do poôglůndanio teroźnych tryndůw we modzie. Je tyż to jakiś knif na trefiynie modych projektantów ai mono na inszpiracjo. Nostympno tako sposobnoś juże za rok. Zocnie wszystkich zaproszůmy do zobejrzynio, co na bezrok bydzie we modzie.

Kobiyta Charyzmatyczno - prajsy uozdane

Poradziesiůnt kobiyt ze cołki Polski uostało uhůnorowanych mianym Kobiyty Charyzmatycznyj. We tym zocnym grůnie znolozła sie tyż Wiycpryzes noszyj telewizje - Izabela Piotrowska-Grosse.

    Telewizyjo to dlů nij praje żodno tajymnica. Ôd porunostu lot juże tworzy SferaTV, kero mogecie ôglůndać we swoich telewizorach a na můnitorach. Wroz z inkszymi udało ij sie dokludzić noszo telewizjo tu, kaj tera my sům. A leko niý bůło. To wszysko jednako docyniůne uostało we Tyjatrze Bagatela, kaj uozdane uostały prajsy Kobiyty Charyzmatycznyj.
    Tak jak i inksze laureatki, mo łůna swůj przepis na sukces. Je gyszeftno, ale przi tymu staro się połůnczyć kariera ze żywobyciym familijnym. Kobiyta charyzmatyczno je zaradno, kreatywno a przi tymu jak inksze optymisty zowdy widzi szklůnka do poły pełno.Take miano dostały kobiyty widziane ze społycznego żywobycio, wykładowcy ai te kere klůdzům sroge korporacje, abo swoje myńsze fýrmy.
    Za wszyske zasługi redakcjo magazynu WHY STORY uozdała małe prajsy na kůnferyncyji sbajslowanyj we Krakowie. Nale bůła to tyż dobro ôkazjo, coby pouosprowiać a nawet trocha poklachać, jak to u babeczek bywo.

Rewitalizacjo we Radziůnkowie idzie coroz barzi do przodku. Teroźnie majům tam juże ekstra Kůmitet Rewitalizacje.

    Nojprzůd bůły trefy a kůnzultacyje ze miynszkańcami. Potyn przirychtowany uostoł Gminny Program Rewitalizacje, ô czym tyż my Wům juże uosprowiali. Teroźnie we Radziůnkowie sbajslowany uostoł tyż ekstra Kůmitet Rewitalizacje, kery bydzie ôdpowiydzialny za dorady przi programie rewitalizacje sztada.
    Ze 9 kandydatůw Burmistrz powołoł:
PRZEMYSŁAW KRZYSIK – REPRYZYNTANT INTERESARIUSZY
GRZEGORZ SZEREMETA – REPRYZYNTANT INTERESARIUSZY
EUGENIUSZ NOLEWAJKA – REPRYZYNTANT INTERESARIUSZY
JUSTYNA KORBELA – PRZEDSTOWICIEL UM RADZIŮNKŮW
DARIUSZ SZOPA – PRZEDSTOWICIEL UM RADZIŮNKŮW

Dziyń Talyntůw - we welcie

Jak każdego roka szkolorze ze SP nr 20 na Kochlowicach we Rudzie Ślůnski piyrszy dziyń wiosny spyndzili na prowda kreatywnie. Latosi hasłym na Dziyń Talyntůw bůła kultůra inkszych landów.

    Czosym poradzi sie niý mało miarkować, skůnd niýkerym bierům sie te wszyske fragi. Tak po prowdzie to to tyż je jakoś grajfka. Tako grajfka poradzili ôdkryć we siebie uczystniki norychtůw awisorskich we SP nr 20 na Kochlowicach we Rudzie Slůnskij.
    Latośny Dziyń Talyntůw, czyli piyrszy dziyń wiosny we szuli na Kochlowicach, bůł na prowda interesantny. Szło sie wywiedzieć mocka interesantnych rzeczy ô kultůrze inkszych landůw, choby dejmy na to Azji, Włochůw abo Brazylie. Ze kożdego landu bůło pokozywane to, co nojlepsze. Beztuż szło poszpilać we trodycyjne dlo nich gry, poznać trocha jejich godki abo historyje. Nostympny Dziyń Grajfki juże za rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have no rights to post comments

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok