A A A

2017 02

2017 02

Bal Gwiazdy - IV edycjo

Je taki czos, kej szport idzie na bok a nojwożniyjszy stowo sie fajer. Juże 4 roz skiż walyntynek we restauranie Parkowa na Biylszowicach we Rudzie Ślůnski Ferajna Gwiazda sbajslowała bal.

    Fusbal dlo niýkerych je nojwożniyjszy. Mocka takich ludzi poradzi sie snojś we Ferajnie Rekreacyjno-Szportowyj Gwiazda Ruda Ślůnsko. Je jednako tako jedno noc we roku, kej fusbal pomiynio sie ze fajerym.
    Je to Walyntynkowy Bal, kery sbajslowany je dlo Ferajniokůw, trynerůw a nawet fatrůw bajtli, kerzi prziłażům sam trynować. Tak po prowdzie to trza sam jednako pedzieć, iże chocioż mo to być fajer a tancowaniý do biołego rana, to ô fusbalu sie i tak dużo godo. No ale przinajmij we miłyj atmosfyrze.

Kreatywne Zobrze - industrialny foto kůnkurs

We Zobrzu industryjo ôd downa szło snolyź bezmaś wszyndzie. Gruby, huty, hołdy, maszýny a inksze znoł bezmaś kożdy. Teroski jednako i tyn sztad sie pomiynio. A te pomiany werci sie ôbserwować.

    Kůminy, maszýny a inksze rzeczy swiůnzane za industryjům we Zobrzu majům być teroski inszpiracjům dlo miyłośnikůw fotografie. Nowo edycjo fotograficznego kůnkursa uostała zmianowano „ Kreatywne Zabrze – Industrialnie”, a sbajslowano je bez Sztad Kultůr Ôstrzodek we Zobrzu.
    Udzioł we kůnkursie moge wziůńś bezmaś kożdy - ôd młodziyży, aże do starzikůw. Trza jednako spamiyntać, iże proce skłodać idzie ýno do 15 maja. Karta zgłoszyniowo, a reszta informacyj snojdziecie tyż na nec zajcie www.kreatywnezabrze.mok.art.pl

 

Po Ślůnsku - we szuli we Rudzie Ślůnskij

 

We Gimnazjum nr 5 we Rudzie Ślůnskij juże nostympny mieli Dziyń Godki Ślůnskij.

    Do dzisio je mocka tych, kerzi poradzům godać po ślůnsku. Coroz wiyncy je tyż tych, kerzi do godki sie przekůnujům. Niýkerzi s nich nawet angażýrujům sie, coby ja zachować a pomiynić jejij sztatus na lynzyk we polskim prowie.
    We tych wszyskich staraniach je tyż dziyń niýôbyczny. 21 luty, kery je Miyndzynacjůnalnym Dniym Ôjczystego Lynzyka, niý roz je ôkazjům, coby pokozać, iże Godać niý ma gańba. Ôd 7 lot taki Dziyń Godki Ślůnskij je tyż robiůny we Gimnazjum nr 5 miana Powstańcůw Ślůnskich we Rudzie Ślůnskij.
    Takich akcyj je zowdy mocka wiyncyj. Ekstra heppening bůł tyż sbajslowany we Katowicach, kaj na Kwiatowym Placu Ślōnsko Ferajna pokozywała słowa, ô kerych i nawet same Ślůnzoki sie niý roz przepůmnieli. A wszysko po to, coby godka ślůnsko dalij uchować.

 

Udar - dej sie pozůr na szlagfest

 

Co to je szlagfest wiedzieć bydům pewnie Ci starsi. Jednako i modzi powinni dować sie pozůr na udar. A trza ô tym pamiyntać, bo nojwożniyjszy przi tymu je czos a profilaktyka.

    Miarkuje sie, co wele 0,5 procynta populacje we welcie dostowo szlagfest můzgu. Praje połowa ze tego to ludzie, kerzi majům wiyncy jak 70 lot. Trza jednako pamiyntać, iże udar poradzi sie tyż dostać nawet wele 40. Pozůr trza sie dować tym barzi, iże we Polsce szlagfest poradzi dostać wele 70 tys. ludzi, ze czego kajś 30 tys. umiyro do miesiůnca.
    Czynniki podwyższůnego ryzyka to nojprzůdzi niýmoce take jak cukrzica a choroby wiyńcowe. Na to niý můmy za wiela wpływu. Mogymy jednako dbać ô noszo woga a kůndycjo ai ôgraniczać używki, choby dejmy na to cýgarety, abo kafyj.
    Wożny tyż je czos. Po udarze trza jak nojgibcij zareagować. Nale werci sie tyż spozorować, eli niý ma u nos pryndzy jakiś ôbjawůw. Toć im pryndzy bydymy dziołać, tym wiyncy můmy szans sie wylyczyć.

Musical Kopciuszek - prymiero już niýdugo

 

Szpauszpilery juże trynujům. Toć za niýdugo bydům przedstowiać musical Kopciuszek na binie Sztad Kultůr Cyntrum na Frynie we Rudzie Ślůnskij.

    Karosa juże przirychtowano ai Kopciuszek cauber traci swůj pyntofel. Wszysko skuli szykowanio do musicalu, kery przedstowiać bydzie rudzko Ferajna MusicALL.
    Kopciuszka zno bezmaś kożdy. Tyj biydnyj dziouszki ze ôgrůmnymi marziniami przedstowiać niý trza chyba żodnymu. Jednako autory tego musicala majům nowo idyjo na pokozaniý tyj romantycznyj historyji.
    Beztuż wszysko je akuratnie poplanowane. Ci, kerzi chcieli wylyź na bina we tym szpektaklu, musieli przińś ekstra casting. A leko niý mieli, toć kożdy s nich musi poradzić śpiywać, tancować a przi tymu być dobrym szauszpilerym.
    To nojprzůd. Potyn prziszoł czos na tryningi. Cołki manszaft poświynco hołda czosu na rychtowaniý do tego musicala. Jednako jako my sie wywiedzieli, wszysko idzie dobrze a we fajnyj atmosfyrze.
    A jako to wszysko wyńdzie? Uoboczymy 24 marca na binie Sztad Kultůr Cyntrum miana Hyńka Bisty na Frynie. Patrůn medialny SferaTV zocnie wszyskich zaproszo.

 

Zielůne miasto - průmocjo Bytůnio

 

Bytůń mo nowy knif na průmocjo. We filmie zmianowanym „Zieleń Miejska w Bytomiu” pokozujům, wiela je zielyni we tym sztadzie, choby dejmy na to we Suchyj Gůrze, Miechowicach, Rozbarku ai nawet we cyntrum.

    Ci, kerzi miynszkajům we Bytůniu, wiedzům, iże poradzi sie sam snojś na prowda dużo zielyni. Zresztům niý ma sie tyż co dziwować, bo teryny leśne to aż 20% tego sztada. Sům sam rezerwaty ze cynnymi gatunkami flory a fauny. Sům nawet zobytkowe parki a sztad zegrůdki.
    Coby to wszysko pokozać a przedstowić Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytůniu zleciůł zrealizować film. Co interesant po tych gryfnych zakůntkach Bytůnio ôkludzo nos Krystyna Czubówno. Tyn na prowda interesantny filmik poradzi sie snojś we internecie.

 

Rewitalizacjo Chebzio - idyjo smart city

 

Smart City na Chebziu? A mono we Rudzie Ślůnskij, a Chebize wożne we tyj idyji? Ta jedna z nojstarszych tajli Rudy Ślůnskij czeko na rewitalizacjo.

    Chebzie to jedna ze nojstarszych tajli Rudy Ślůnskij. Niýstety bez dugo czos sie sam mało co dzioło. Pomiynić mo to jednako rewitalizacjo, kero je kůnskym zaintegrowanych inwestycyj terytorialnych.
    Take inwestycje teroźnie zmianowane sům idyjům intyligyntnego sztada, bo dziynka nowoczysnym tychnologiům majům uozwijać przestrzyń sztada dlo miynkszańcůw. Tak bydzie i sam na Chebziu, kaj mo powstać nowoczysne cyntrum przesiadkowe.
    Nostympnym etapym bydzie uozbudowa a modernizacjo sieci ciepłowniczyj dlo miynszkańců tyj tajle sztada. We forplanie je tyż ôdymniyńciý bibliotyki we downym stawiyniu banhofa ai pociýngniyńciý sam ścieżki dlo kołůw ze inkszych tajli Rudy Ślůnskij.

 

Zielůno strzałka - gibcij?

 

Zielůno strzałka na krojcokach zno bezmaś kożdy szofer. Ale eli kożdy s nich wiy, co łůna znaczy a co wolno, kej sie ôświyci?

    We Policji to juże bezmaś śmiejům sie ze tego, iże zakůny korzystanio ze zielůnyj strzałki to znajům ýno Ci, kerzi niýdowno skůńczyli prawo jazdy a zdali egzamin. Ponoć po jakimś czosie ta wiedza sie traci a szofery napoczynajům jeździć tak, choby zielůno strzałka znaczyła to samo co zielůne światło.
    A tak po prowdzie to sygnalizatory S2, czyli gynau te zielůne strzałki, zezwojalům na wjechaniý na krojcok ýno warunkowo. A to już blank pomiynio cołko sytuacjo. Niýstety szofery sie czynsto ô tym przepůminajům. Za to zaś poradzi sie dostać sztrofa. I moge nic niý dać tublikowaniý Policjantowi, iże nic niý jechało, abo że zaro i tak by sie zielůne ôświyciůło. Beztuż werci sie pamiyntać, iże czosym styknie chwila stanyć, coby gibcij kajś zajechać.

 

Herce na ścianach - serduszkowo ściana na Walyntynki

 

Walyntynki to dziyń szczygůlny, kery bezmaś kożdymu sie jakoś spůmino. Latośne Walyntynki we tym Lazarycie na zicher juże bydům pamiyntać bez dugi czos.

    Dziynka robocie poru sztudyntůw ai hołdzie serduszek na ścianie, teroski zala na ôddziole neonatologie niý bydzie juże tako samo. Jako spůminajům same sztudynty, wszysko po to, coby bajtle, kere spyndzům sam swoje piyrsze lata, czuły sie sam choć trocha lepij.
    Ta niýôbyczno zala ôdymkniynto uostała we taki szpecjalny dziyń. Jako że to ymocje a same herca na ścianie, to uzdane uostało, iże bydům to Walyntynki. Tako to sztudynty ze Wyższyj Szkoły Biznesa chcieli przekozać, a w sumie namalować, choć trocha dobrych ymocji tym małym jeszcze bajtlům, kere tyn piyrszy ôkres swojego żywobycio muszům sam spyndzić.

 
 

Jubilyjům akordýjůnůw - fajrujům 70 lot

 

Kůncerty dowali juże na roztolicznych binach m.in. we Polsce, Dani, Niýmcach, Słowacji, Austri. Akordýjůnisty ze grupy miana Edwarda Huloka ze Rudy Ślůnski grajům juże ôd 70 lot. I gynau skiż tego jubilyjům mielimy niýowno kůncert we Důmu Kultůry na Biylszowicach.

    Idzie pedzieć, iże Akordýjůnisty ze Rudy Ślůnski majům juże niýmało swoja historyjo a trodycjo. Toć latosi klupło im juże 70 lot.
    A wszysko napoczło sie we 1947, kej grupa założyli Ryszard Panic, kerzi byli tyż jejij piyrszym dyrygyntym. 20 lot niýskorzi, we 1967, batuta przejyni jego szkolorz – Edward Hulok. Dzisio dyrygyntym sům juże Robert Kier, a gro tam 16 ludzi – 5 dziouchůw a 11 synkůw.
    Bez te 70 lot trwanio poradzi sie tyż snojś roztomajte gýszýchta. Choby dejmy na to historyjo Sandry a Marcina, kerzi poznali sie sam, a dzisio sům juże szczynśliwym małżyństwym.
    A chocioż kożdy by sie mono co inkszego spůminoł, a mioł tyż rotomajte inksze historyje, to wszyskich sam łůnczy jedne – zamiłowaniý do granio na akordýjůnie. Kożdy tyż powiy, iże je to blank wyjůntkowy insztrumynt.
    Mocka z tych co grali we tyj grupie, poradziůło sie trefić ôstatnio na kůncercie skiż jejich jubilyjům we Důmu Kultůry na Biylszowicach. Szło posuchać pora pokolyń akordýjůnistůw. Jednako tyn kůncert to przede wszyskim bůła ôkazjo do fajeru takigo jubilyjům, powinszowanio a podziynkowanio za průmowaniý takij muzyki.
    Beztuż winszujymy wszyskigo nojlepszego a nostympnych 70 a nawet 100 lot granio a zamiłowanio do muzyki ai akordyjůnůw.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok