A A A

2016 09

 

 

 

 

2016 09

 

 

 

 

Kamiynica przi Kwietniewskiego - co dali ze tym zobytkiym?

 

Jakiś czos tymu przi jedny ze kamiynnic we Bytůniu przi ceście Kwietniewskigo pojawiůł sie ciynżki sprzynt. Beztuż miynszkańce boli sie, iże zobytkowo kamiynnica uostanie uozebrano. Jednako cwek tyj roboty bůł trocha inkszy.

    Kamiynnica przi Kwietniewskigo je jednům ze nojpiykniyjszych we Bytůniu. Ku tymu je to juże zobytek, bo postawiůno uostała we 1903. Beztuż tym barzi niýkerzi zlynkli sie, kej wele nij napoczły sie uozstawiać ciynżke baumaszýny. Jednako jako pedzioł nům inwestor, ta kamiynnica niý be wybulůno. Tak samo pedzieli nům we Krys Inszpektoracie Nadzora Budowlanego we Bytůniu. Dodali tyż, iże ô bulyniu niý ma sam godki, skiż tego co je to zobytek.
    Sům inwestor, kery je włościcielym tyj kamiynnicy, mo ku nij szpecjalne plany. I w sumie kejby uoboczyć, jako wyglůndajům teroźnie inksze stawiynia tego inwestora, idzie mieć nodziyjo, co kamiynnica wygryfnieje. A kejby wypiykniała choby downo poczta abo inkszo kamiynnica przi ceście Wrocławski, to na prowda bůłaby szykowno jak downij.
    Beztuż bydymy widzieć, jak bydzie sam przi ceście Kwietniewskigo. Jednako juże tera idzie pedzieć, co we Bytůniu sie pomiynio a idzie ku lepszymu. Raduje tyż to, iże dali sům ludzie, kerzi wierzům we tyn plac na ziymi a chcům go uozwijać.

 

 

Lyczům syrce - juże 20 lot

 

Kardiologi ze Rejyncyjnego Szpecjalistik Lazaryta nr 4 we Bytůniu majům swoje małe jubilyjům. Gynau 20 lot tymu napoczło sie tam lyczyć Herc Hemodynamika.

    Do tego Lazaryta trefiajům ludzie niý ýno ze Bytůnio. Poradzi sie tam tyż trefić niýmocnych miyndzy inkszymi ze Rudy Ślůnski, Piekor abo Świyntochlowic. Wszysko skiż tego, co juże ôd 20 lot we Rejyncyjnym Szpecjalistik Lazarycie nr 4 we Bytůniu lyczy sie Herc Hemodynamika.
    Przi ôkazji jubilyjům Kardiologi przekludzili dwa wszczypiynia szpecjalnych styntůw. Jednako bůł tyż mały fajer. 27 zeptymbro sbajslowany bůł tref, na kerym byli miyndzy inkszymi założyciele ai ludzie ze ôddziołu. Bůło mocka podziynkowań ai uosprawiano ô planach na prziszłoś.
     A jako to przi takim fajerze tyż bywo, bůły spůminki ô tym, jako to downi bywało abo jake ciynżke przipadki niýkerzi mieli. Bůły tyż rady, co robić, coby niý musieć prziłazić do Kardiologa. A sům to cynne rady tym barzi, iże podle statistikůw coroz wiyncy ludzi mo mediczyne herc problymy.

 

 

Cynkowo hołda - rewitalizowano

 

Hołda przi ceście 1-go Maja ôd jakigoś czosu je rewitalizowano. Dziynka tymu co sztad dostoł dofinansowaniý na ta robota, mo łůna sie festelnie pomiynić. Kej a jak?

    Rewitalizacjo pocynkowy hołdy przi ceście 1-go Maja we Rudzie Ślůnski bůła we planach juże ôd downa. Jednako teroski, przi spůłarbajcyniu ze Instytutym Ekologie Terenów Uprzemysłowionych we Katowicach, ruszo robota na praje 6,5 hektarowyj hołdzie.
    Cołko robota kludzůno je przi projekcie LUMAT, dziynka kerymu sztad dostoł dofinansowaniý na wiyncy jak mln zł. Techniczno projektowo tajla juże udało sie zawrzić. Teroski jeszcze trza tefić sie ze miynszkańcami, ôbgodać jako to nojlepi zrobić, a dokludzić do kůńca.
    Tym barzi, iże je sie ô co starać. Za downiyjszo pocynkowo hołda Ruda Ślůnsko mo dostać nowy atrakcyjny dlo miynszkańcůw plac. Beztuż můmy nodziyjo, co wszysko pudzie drap a dobrze.

 

Jesiyń, podzim - a na placy lecům listki

 

Wiesna, lato, podzim. Listki rosnům, zielyniejům a przed zimům slatujům ze strůmůw. Wtedy trza je pogrobić a potyn zutylizować. Niýkerzi listki lubiům polić. Jednako eli to je dobre?

    Dlo niýkerych zegrůdek to hobby, dlo inkszych przijymnoś. Niý zmiynio to faktu, iże coby fajnie wyglůndoł trza przi nimu porobić. Robota je bezmaś bez cołki rok. A chocioż przi zimie niý trza za dużo porobić, to zaś na podzim trza dobrze zegrůdek przirychtować. Wtedy tyż slatujům listki, kere trza fajnie pogrobić. Co jednako potyn s nimi robić?
    Hołda ludzi nojczynści je pogrobi na kupka, coby potyn je spolić. To jednako niý ma wcale take dobre. Przede wszyskim przi spolaniu wytworzo sie tylnek ai dwutlynek wůnglo, kere zatrůwajům atmosfera a zwiynkszajům efekt cieplarniany. Ku tymu przi polyniu listkůw wydzielajům sie tlynki azota, kere drożniům puca u zwiyrzokůw a ludzi, nale tyż łůnczům sie ze wodům a tworzům bezto kwasy azotowe. Skuli tego zaś můmy kwaśne dyszcze a bezto zol a woda na ziymi tyż sie zatruwajům. Przi tymu poradzi sie dostać sztrofa za take niýzmiarkowane polyniý na placu.
    Beztuż fýrmy co wywożům harmozie, roz za jakiś czos wyworzům tyż biomasa. Wtedy idzie wystowić jaki miech abo kuber, do kerego wcieplimy pogrobiůne listki. Jednako na zegrůdku tyż sie mogům przidać. Suchymi a zdrowymi listkami poradzi sie fajnie ôchrůnić inksze rośliny przed zmarzniyńciym. Beztuż pogrobiůnymi listkami trza ôkryć korzynie abo inksze flance, kere niý lubiům zmarzliny. Trza jednako spamiyntać, coby zrobić to dopiyro po piyrszych

 

 

PGG realizuje plan - redukcjo utroty przi dziołaniu

 

Ôd czosu założynio Polska Grupa Górnicza redukuje utrota przi dziołaniu a realizuje forplan restrukturyzacje. Jaki je efekt?

    Jakiś czos tymu Polsko Grupa Górniczo 11 grůbůw słůnczůła we 5. Mo to spůmůc we redukcji utroty ze dziołanio ai zwiynkszyć efektywnoś fedrowanio. Przi tymu jednako PGG zmyńszo tyż utrota administracyjowo, bo ýno bez ôstatnie 2 miesiůnce zlikwidyrowanych uostało 17 sztelůngůw dyrehtorůw, 71 sztelůngůw kerownikůw działowych na dole a 55 sztelůngůw kerownikůw na powiyrzchni.
    Jako padajům we PGG redukcjo utroty mo iś jeszcze dali. Mo sam pomůc restrukturyzacjo dziołůw a abtajli we cyntrali fýrmy ai wkludzyniý nowego schymatu ôrganizacyjowego. Skiż tego do kůńca 2016 mo być 660 sztelůngůw myni. To zaś mo dać wele 61 mln zł uszporowanio.
    Jako prziznowajům Pryzes grubskigo sztam-gyszefta – Tomasz Rogala – we fýrmie systymatycznie robi sie ordnůng podle forplana, kery podle porachowanio na kůniec 2017 mo dać profit ze dziołanio fýrmy.

 

Zielůne wysepki na parkplacach - na co łůne sům?

We Rudzie Ślůnski coroz czyńsci poradzi sie zoboczyć zielůne wysepki na parkplacach. Podle niýkerych je to blank niýpotrzebne, bo lepi bůłoby sam zrobić plac na nostympne auto. Logiczne. To jednako czamu tak sie niý robi?

    Uostatnio godalimy, iże we Rudzie Ślůnski mo być jeszcze latosi wele 350 nowych parkplacůw na autoki. Jednako po tym newsie posłaliście na noszo brifkastla mocka maili. Godaliście we nich ô tym, jaki to je syns robić parkplac, na kerym je tyla zielůnych wysepek. Dejmy na to we jednym brifie czytůmy ô synsowności stawianio nowych parkplacůw ze „takimi tworami architektonicznymi”. Podle autora taki zielůny kůnsek wiela niý dowo, a ýno zajmuje plac. Ku tymu je wiyncy roboty przi takim stowianiu parkplacůw.
    Take perełki poradzi sie snojś bele kaj. Choby dejmy na to na Kłůdnicy, kaj wele smyntorza na parkplacu zielůne wysepki sům doś sroge. W sumie podanie na to je na Halymbie wele cesty Energetykůw.
    A chocioż zdo sie to mało synsowne, to coby sie wywiedzieć jako to rýchtých je, poszlimy rudzkigo Urzynda. Jak nům tam padali, wszysko skiż tego, iże sům ekstra zakůny prowa na to. Podle nich coby postawić parkplac wele jakigo stawiynio, to moge łůn być nojbliży 3 metry, kej mo ýno 4 place na auta. Kej jednako tych autokůw moge być wiyncy jak 4, to taki parkplac musi być nojbliży 6 metrůw. Beztuż trza dobrze forsztelować, coby bůło zgodnie ze zakůnami prowa, ale tyż i jak nojlepi dlo samych ludzi.

 

Antysmog - Nowo koalicjo ruszo

Przeciwdziołanie niskij emisji je pilotażowym programym sbajslowanym bez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Katowicach. Ô nim a ô inkszych metodach uosprawiali we Marszałkowskim Urzyndzie.

Ô smůndzynio godo sie juże ôd downa. Ôd jakigoś czosu tyż sie juże działo. Piyrsze efekty uobgodane uostały na szpecjalny kůnferyncji Marszałkowskigo Urzynda ai Wojewódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Katowicach.
    Do roboty przi przeciwdziołaniu je powołany nawet ekstra manszaft, kery miyndzy inkszymi chce zinwyntaryzować zdrzůdła niskij ymisje. Majům tyż przirychtować ekstra scynariusze przeciwdziołanio. Ku tymu we Urzyndzie miarkuje sie ô pomianach legislacyjnych i to niý ýno we noszy rejyncji.
    Take systymy standaryzacje a przeciwdziołanio niskij ymisji ôd downa dziołajům juże we nikerych landach Unie Europyjski. Jednako coby wkludzić je sam, trza dużo zmiarkować a dobrze to ôbrachować. Beztuż spůmogajům a robiům to roztomate instytucyje. Choby dejmy na to spůmniany juże wyży Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, kery ze sukcesym przekludziůł swůj pilotażowy program prociw smůndowi.

System Triage - Teroźnie we lazarycie na Goduli

eroźnie Ci, kerzi przidům  na izba przijyńć lazarytu we Rudzie Ślůnski, sklasyfikowani bydům bez systym Triage. Bydzie łůn nadować jedna ze 3 zortůw ôbrażyń pacjyntůw.

Kej przidymy do rudzkigo lazaryta na izba przijyńć, dostanymy teroski ôposka na rynka. Jejij farba bydzie nům godać, jako uostali my zakwalifikowani. Nojgibci do důhtora dostanům sie Ci, co bydům mieć szerwůny posek. Potyn bydům pacjynty ze znacznymi ale niý nojpowożniyjszymi ôbrażyniami. Łůni dostanům żůłte. Zielůno farba bydům mielil Ci ze nojmyni powożnymi przipadkami.
    Cołko klasyfikacjo teroźnie bydzie skuli wkludzynio do Lazarytu ôd 20 zaptymbro systymu Triage. Mo łůn przede wszyskim spomůc we dobry a gibki ôcynie stanu pacjyntůw, a bezto we drapki půmocy tym, co nojbarzi tego potrzebujům. Bo jako pokozujům statistiki ýno 10% pacjyntůw ze izby przijyńć potrzebuje wartki půmocy.

 

Skokać bez drůga? - Jak wylyź ze cesty Zajęczej

Ludzie ze cesty Zajęczej raczyj dobrze sie niý miarkujům ô drugij tajli cesty N-S. Wszysko skiż tego, iże teroski majům problym, coby kajś dali wylyź bez ryzykowanio.

Kejsik cesta Zajęcza bůła jako kożdo inkszo. Drůga, haupy a ludzie normalnie sie tam żyli. Jednako ôd momyntu kej ruszůły autoki bez drugo tajla trasy N-S, zrobiůł sie tam leki problym. Wszysko skiż nowyj cesty, kero leci do drůgi N-S.
    Jako poradzymy poczytać we jednym za maili, kere my dostali, niý ma tam ani żodnego tretuara, ani przyńścio bez drůga. Beztuż coby przelyź ze Zajęczej na Ks. Niedzieli trza przeskakować bez nowo drůga. A to je problym, bo poradzi tam jechać mocka autokůw. Jako padali nům autorka maila, szła ze małym bajtlym do sklepu ýno i musiała doczkać wiyncy jak 10 min, nim umiała przelecieć ze tym bajtlym na drugo zajta. Jako dodowo na kůniec, miynszkańce ze cesty Zajęczej uostali uodciyńci ôd świota.
    Cołko sprowa zaszła tyż do rudzkigo Urzynda. Tam juże medytyrujům na tym. Trza sam jednako prosto pedzieć, iże je to efekt tego, co żodyn niý zmiarkowoł nojprzůd, jako to bydzie, kej nowo drůga sie zrobi. A jako widzymy tukej, je to na prowda wożne, bo moge sie bezto trocha napochać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok