A A A

2016 08

 

2016 08

 

Ôdrobić debet - robota za czynsz

We Rudzie Ślůnski tyż niý roz trefi sie problym, co wtoś mo na tyla ciynżko sytuacjo, iże niý mo ze czego zabulić za czynsz. Jako je porachowane, teroźnie niýzabulůnego czynszu je juże wiyncy jak 42 mln zł. Jednako we sztadzie je plan na cołko sytuacjo.

    We Rudzie Ślůnski je na prowda niý mało piniyndzy we niýzabulůnych czynszach.
Jednako teroźnie je juże plan na to. Sztad chce, coby ludzie, kerzi niý majům piniyndzy zabulić za czynsz, ôdrobili go. Robota mo być roztomajto: ôd rymůntowanio, bez zegrůdkowe a porzůndkowe roboty ai we administracji. Je to na prowda wielgi plus dlo tych, kerzi chcieliby zabulić, jednako na prowda niý majům ze czego.
    A coby tak ôdrobić swój debet we sztadzie, trza zaantragować ô to we siydzibie MPGM TBS przi ceście 1-go Maja 218 we Rudzie Ślůnski.

Śląskie na kole - Urzynd průmuje koła

Rygiyrůng Ślůnskij Reyjncji chce, coby jeździůło sie tukej jako nojwiyncy na kole. Beztuż spůmogo tych, co dziołajům ku tymu. Wydane je nawet kůmpyndiům wiedzy ô sprowianiu ściyżek dlo kolorzy.

    Coroz wiyncy u nos jeździ sie na kole. Do roboty, po robocie abo we weekynd. Beztuż niý ma sie co dziwować, iże lokalrygiyrůngi tyż starajům sie spůmogać kolorzy. Jednako coby bůło lecy ai wszysko miało rynce a nogi, rygiyrůng rejyncji wydoł ekstra kůmpyndium wiydzy a zakůnůw dlo tych, kerzi take kolorske ściyżki rychtujům. Beztuż dlo lokalrygiyrůngůw „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” dostympne sům za fatki.
    Koleje Śląskie tyż przekunujům, iże werci sie jeździć na kole. Ôd 1 augusta na niýkerych trasach tych cugów niý trza nawet bezto bůlić za wożynie koła. Mo to zachyncić ludzi do branio kołůw a pojechanio przed sia na kole a cugym.
    Kej zaś kůmuś potrzebny je przikłod, to trza wejrzeć na Urzynd Marszałkowski Ślůnski Rejyncji, we kerym kupili nawet koła dlo urzyndnikůw na służbowe rajzy. Stojům łůne przed Urzyndym przi ceście Dąbrowskiego 23 we Katowicach przipiynte do ekstra gysztla na koła.
    Urzyndowi jednako na prowda musi zoleżeć na tym jeżdzyniu na kole, bo je tam nawet wtoś ekstra ôd kolorski polityki. Je to Kolorski Ôficyr, kery mo koordynować roztomajte dziołania a polityka kolorosko we rejyncji. Kůntaktuje łůn sie ze lokalrygiyrůngami, spůłarbajci ze roztomajtymi ausrygiyrůngowymi ôrganizacjůma ai inkszymi instytucyjaůma, kere dziołajům dlo dobra kolorzy a průmujům jeżdżyniý na kole.

Zwunia a jada - nowy projekt dlo syniorůw

We Rudzie Ślůnski sbajslowany uostoł projekt "Dzwonię i jadę". Je to akcjo dlo syniorůw, kerzi mogům zazwůnić ô spůmoga we transporcie a bezto zajechać dejmy na to do przichodnie, urzynda abo kajś indzi.

    Syniory, tak jak i my muszům sie przemieszczać. Niý ýno do sůmsiada abo sklepu wele nich, nale tyż kajś dali. Niý roz je tak, iże kej majům jechać do dohtora abo na jaki tref, to majům problym ze transportym. Muszům prosić ô spůmoga kogoś ze familije, kamratów abo sůmsiodůw. Cużkej niý kożdy zowdy poradzi, abo nawet niý zowdy chce. Niýstety problym tyż we tym, iże niý roz ciynżko sie im łazi, a bezto kajś dali busym zajechać to ty niý ma tak leko.
    Beztuż sbajslowano uostała akcjo „Zwunia a jada” ("Dzwonię i jadę"), we keryj spůmogo sie syniorůw, co majům wiyncy jak 60 lot. Coby dostać spůmoga, a wtoś po nos przijechoł, trza nojprzůd zazwůnić do fundacje „AktywniMy”, kero to wszysko bajsluje. Dozwunić sie idzie pod numerym: 661 217 742 abo wysłać maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
    Take akcyje na prowda trza mieć we zocy, bo spůmogajům starzikůw, na co niýstety modzi niý roz czosu niý poradzům snojś. Trza jednako pamiyntać, iże tyn projekt je realizowany ýno do 1 ôktůbro we Rudzie Ślůnski. Może jednako to styknie, coby spůmnieć ludziům, iże starziki jeszcze żyjům.

Ślůnsko godka - Gwara eli lynzyk?

9 augusta na cołkim świecie můmy Dziyń Ludności Tubylczy. U nos miyndzy 9 a 11 augutym nojczynści můmy mocka sympozjůw, trefůw a inkszych evyntůw ze Ślůnskym we tle.

    Dlo jednych godka ślůnsko to ýno gwara, dlo inkszych zaś juże lynzyk. Swady ô to je na prowda niý mało. Jednako kejby sie spytać samych Ślůnzokůw, mocka s nich powiy, iże je to jejich muterszprache, abo jakby to zmianować inakszy godka ze ôjcowizny,  kerům godali/godjům we důma.
    Jako padajům Jerzy Ciurlok – publicysta a bibliofil – we godce ślůnski poradzi sie szkryfnyć na prowda wszysko. Beztuż na zicher niý idzie pedzieć, iże je to godka martwo. Po ślůnski szkryflajům tyż inksi, choby dejmy na to Krystian Gałuszka – Dyrehtor Sztad Publik Bibliotyki we Rudzie Ślůnski – kerego ta godka po prostu fasciniýruje.
    Jednako coby godać szło wszyndziý, a niý bůło tymu gańba, kludzůne sům roztomajte projekty, akcyje a inksze. Sům tyż kludzůne polityczne dziołania, kere majům spůmůc uratować godka ślůnsko. Niýstety niý ma to take proste, a jak spůminajům europoseł Marek Plura, regiůnal trodycje a kultůra potrzebujům ôchrůny prowny.
    Coby jednako sie we polityce niý dzioło, we polskim Parlamyncie niý chcům uznać Ślůnzokůw ai jejich kultůry. Bo chocioż buło nos praje 1 mln na uostatnim spisie, to widać durś to je mało. Beztuż pamiyntejcie, miyjcie we zocy kim żeście sům a godejcie, bo tymu niý ma gańba.

Park Fazaniec - bydzie zrychtowany

We Parku Fazaniec na Szůmbiyrkach we Bytůniu sům juże klůdzůne roboty skiż II etapu rewitalizacje.

    Jakiś czos tymu godalimy ô rychtůngu kludzůnym we Sztad Parku miana Franciszka Kachla we Bytůniu. Je tam ôdtworzany kowiorek, stowiano wodno kaskada ai kludzůno woda pitno do Gůrki Uobmiłowanio. Jednako we Bytůniu niý ýno tyn park je rychtowany. Na Fazańcu we Szůmbiyrkach tyż wre robota.
    Samym miynszkańcům niý trza przedstowiać co to je za Park, jednako teroźnie poradzi sie tam trefić na prowda mocka robotników. Wszysko skiż tego, iże kludzi sie tam II etap rewitalizacje tego placu. Na razie jednako trza trocha doczkać. Toć wyrychtować wszyske strůmy a krzoki niý ma tak leko a potrza na to czosu. Ta robota mo skůńczyć sie jednako wele nowymbro. Do czyrwnio na bezrok bydzie zaś renaturyzowany wodny ciyk, kery tamtyndy leci.
    Cołko robota przi tym Parku wyńdzie kajś na 330 tauz zł. Jednako robota przi Fazańcu bydzie finansowano niý ýno ze sztad kasy, nale tyż ze piniyndzy ôd Wojewódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Katowicach.

 

Tukej sie uosprawio - we Ślůnski rejyncji

 

Nowo akcjo Marszołkowskigo Urzyndu je zmianowany tak, coby pokozać, iże we Ślůnski rejyncji sie uosprawio. Uosprawio ô rzeczach myni wożnych, ale tyż i ô wożniyjszych tyjmach.

    "Śląskie. Tu rozmiawiamy" tako zmianowany je nostympny projekt sbajslowany bez Marszałkowski Urzynd ślůnski rejyncje. Je łůn kludzyny skiż tego, coby kożdy wto sam miynszko umioł pedzieć, jako to podle niego je. Dziynka tymu we Urzyndzie majům wiedzieć, czego chcům tukejsze ludzie, a jako sie dali uozwijać.
    Beztuż coby tako sposobnoś ludziům dać, na roztomajte kultůr fajery bydzie podjyżdzoł ekstra bus. Do niego zaś bydzie szło wlyź a pouosprawiać, jako sie widzi dolsze funkcjůnirowaniý noszy rejyncje a pedzieć, eli mo sie na to jako idyjo. Coby sie to jednako żodnymu niý przepůmniało, uosprowki wszyskich ludzi bydům nagrywane bez ekipa filmowo. I gynau te nagrania bydům wziynte do filmu, kery niýskorzi bydzie zrobiůny. Bezto zaproszo sie wszyskich, nawet bajtle. A kejby kogoś miała tryma przisztopować, to bydzie tyż ekstra animator, kery pomoge pouosprowiać, co sie chciało pedzieć.
    Kej zaś wtoś by mioł niý mieć sposobności trefić taki bus, moge tyż posłać brif do Marszołkowskigo Urzynda ślůnski rejyncje, we kerym przedstowi swoje antragi, uwogi a idyje. Co fajne, idzie tyż posłać e-brif, czyli jako to sie godo maila. A na nec zajcie turozmawiamy.slaskie.pl snojdymy informacje ô tym, co to tak rýchtých tyn projekt je.
    Cołko idyjo tego wszyskigo je tako, coby sbajslować społyczne kůnzultacje. Toć u nos żyje na prowda hołda ludzi, kerzi majům dobre idyje na prziszłoś a mogům pocisnůńć nosz regiůn jeszcze barzi do przodku. Beztuż projekt, we kerym idzie pouosprawiać ô tym, to na prowda dobro możebnoś do przedstowiynio swoij wizje tego regiůnu za pora, poranoście abo poradziesiůnt lot. A werci sie przi tym uwinyć, bo uosprawiać idzie ýno do 2 ôktůłbra.
    A chocioż ślůnsko rejyncjo to plac kaj poradzi sie snojś dobro robota, a idzie tyż fajnie spyndzić frajny czos, to zowdy je coś, co idzie zrobić jeszcze lepi. Nojlepi to wiedzům Ci, kerzi sam żyjům a widzům, co sam je. Beztuż kej wto mo idyjo na coś lepszego, to dziynka tyj inicjatywie moge to przekozać do Urzyndu. Może gynau dziynka tymu bydzie sie żyło lepi nům wszyskim.
    Tuż spůminůmy sam jeszcze roz, iże pouosprawiać idzie we ekstra busach, kere bydům miyndzy inkszymi we Katowicach, Wiśle, Żywcu, Lipie, Żarkach, Pszczynie, Żorach, Jaworze, Dąbrowie Górniczej, Tarnowskich Górach, Rybniku, wele Lelowa a Cieszynie. Idzie tyż posłać brif do Urzyndu we Katowicach abo zobejrzeć sie na projektowo nec zajta: turozmawiamy.slaskie.pl.

 

Tour de Fundacjo - Charitatywno Akcjo Szpryngiela

Paweł Szpryngiel przejechali uostatnio na kole bez Ruda Ślůnsko. Cołko trasa, to jednako wiyncy jak 1000 km a rostomajte inksze sztady. Wszysko to skuli tego, coby spomůc bajtle niýmocne na weleporodowe uszkłůdzyniý splota ramiynnego.

Przejechać na kole wiyncy jak 1000 km, to dlo mocki ludzi je praje niýmożebo rzecz. Beztuż tym barzi trza mieć we zocy to, co robiům Paweł Szpryngiel. Tyn chop ze blankniým niýdowładym prawy rynki a lekim niýdowładym prawy nogi uzdoł, coby na kole przejechać bez roztomajte sztady wiyncy jak 1000 km. Dziynka tymu chce spůmnieć ludziům, jake niýszczyńściý trefio te bajtle, kere juże ôd poczůntku na tym świecie majům problymy.
    Coby jednako tako akcjo sbajslować a pokludzić do kůńca, to niý styknie ýno trynować. Ku tymu trza być jeszcze czowiekym ze mockům druku a pozitiwnym nastawiyniym dlo inkszych. Jako pokozujům sům Szpryngiel tako moc moge mieć we siebie kożdy.
    Sama trasa Tour de Fundacjo je pokludzůno tak, coby ôdwiydzić tyż lazaryty, we kerych lyczy sie weleporodowe uszkłůdzyniý splota ramiynnego. Niýstety we Polsce mało sie ô tym godo. Beztuż Paweł Szpryngiel majům nodziyjo, iże ludzie usłyszům tyż ô tyj niýmocy a uospocznie sie ô tym jako debata.
    Po trasie ze Mikołowa do Katowic a bez Ruda Ślůnsko do tego chopa prziłůnczyli sie tyż inksze ludzie na kole, coby spomůc go we łůnego akcyji. Toć kożdy wto jeździ na kole wiy, iże niý ma to take leke. Tym barzi, iże Paweł Szpryngiel jechali na szpecjalnym horizůntalnym kole.

 

Podszukůnek umorzůny - sprawa mordyrstwa we Bykowinie

 

Prokuratura we Rudzie Ślůnski umorzůła podszukůnek skiż mordyrstwa familie na Bykowinie ze łůńskigo roka. Podle teroźnego uzdanio, mordyrcům cołki familie bůł sům Pyjter K.

Wszysko rozegrało sie we decymbrze łůńskigo roka. Wele rana chop, baba a 2 jejich synków uostało zamordowanych we jednym ze blokůw przi ceście Kopalnianyj na Bykowinie. Kożdy bůł pokuty a pociynty nożym. Kej uostali snoleziyni baba a dwa synki juże niý żyli. Chop jeszcze zipoł, beztuż uostoł przewieziůny ôd razu do lazaryta. Jednako skiż ciynżkigo stanu, po poru tydniach umar we haresztowym lazarycie we Krakowie.
    Podle fachmanów Pyjter K. sům sie podźgoł nożym, a beztuż wykluczo sie, coby wtoś jeszcze tam mioł być. Skiż takigo uzdanio prokuratura we Rudzie Ślůnski stwierdziůła, iże niý ma synsu dali kludzić podszukůnku a sprawa bydzie umorzůno. Niý ma to jednako prawomocne uzdaniý a beztuż nojbligsi ôfiar mogům ja zaskargować.
    Co jednako we tym wszystkim je interesantne, stan zdrowio Pyjtra K. pogorszył sie uoroz po przewieziyniu go ze haresztowego lazarytu we Bytůniu do hareszt lazarytu we Krakowie. Beztuż we krakowski prokuraturze tyż kludzůny je ekstra podszukůnek. Co s tego wyńdzie? Jako sie skůńczy sprowa tyj trogedie ze Bykowiny? Uoboczymy.

Kůniec půńci - Jakubik wrůcili do Rudy Ślůnski

Bez 43 dni przelecieli 3 tauz. kilometrów. Jako padali ultramaratůńczyk August Jakubik, leko niý buło, nale udało sie dolecieć do kůńca.

Prziwitany choby welt majster. Cuż sie sam dziwować. August Jakubik, kerzi polecieli we půńć do Santiago de Compostela mieli do przelecynio ze Rudy Ślůnski 2 973 km. Udało sie, a gynau trz świerci na 6 przilecieli nazod na rynek we Rudzie Ślůnski. Jako sami padali, leko niý buło.
Coby jednako dać tymu wszyskimu rada, August Jakubik mieli uobsztalowany ekstra forplan na tako niýôbyczno půńć. 12 czyrwnio świerć na dziesiůnto (9:15) ruszyli ze placu Jana Pawła II we Rudzie Ślůnski. Nostympnie mieli do przelecynio po 65 km dziynnie bez 43 dni. Lecieli ôd nos bez Czechy, Niýmce, Francjo a Espanio. Kożdy dziyń ôd rana do samego popołednio.
A chocioż po drůdze niý mało tyż zjodali, to nazod przilecieli ô 10 kg chudszy. Trza jednako spůmnieć, iże kożdy dziyń spolali bezmaś 6 tauz. kalorii skiż samego lotanio. Przi tymu zużyło sie tyż pora por szczewikůw.
A jake plany tera? Dychnyć sie? Ano niý. Jako padali nům August Jakubik teroski bierům sie do bajslowanio szportowych fajerůw ze lotaniym we tle. Na prowda podziwiůmy.

 

Roztomajto pogoda - Haje, hýce a dyszcze

Bez lato roztomajcie bywo u nos ze pogodům. Roz je hyca, roz zaś festelnie moge loć dyszcz. Kej za kedy przyndzie jako haja bez niebo abo jake wiatrzisko szarpie strůmami.

Pogoda moge być roztomajto. Mało kej wto poradzi na 100% pedzieć, iże jutro cołki dziyń bydzie fajnie, abo niý bydzie żodnyj haje na niebie. Niý roz meteorologi padali jedne, a je blank inakszy na drugi dziyń. Zdarzajům sie tyż sytuacje niýôbyczne, na kere przirychtowane sům ekstra instutucje, choby Centrum Zarządzania Kryzysowego ze Rudy Ślůnski.
    Jako padali nům Michał Guzy - zostympnik Noczelnika Wydziołu Zarzůndzanio Kryzysowego we Sztad Urzyndzie Rudy Ślůnski – Cyntrum mo swoja włosno stacjo meteorologiczno, kero pomogo kludzić můnitoring pogody a sytuacje na niebie. Ku tymu bierům tyż informacje ze fach portali pogodowych, kere majům festelnie dobre prognozy.
    A iże je co robić, to styknie spůmnieć sie jake haje mielimy niýdowno abo wiela dyszcza poradziůło slecieć bez ledwo pora dni. Tyla szczyńscio, iże nic poważnego sie tak na prowda niý podzioło, bo stykło posuchać, co sie wyrobiało latosi kajś we Polsce.
    Sam niý wolno sie jednako przepůmnieć ô inwestycyjach durś kludzůnych, kere poprowiajům cołko sytuacjo. Jako spůminajům Michał Guzy, take inwestycje na prowda dużo poradzům dać. Choby dejmy na to na ceście Piłsudskigo, kaj kejsik trocha dyszcza poradziůło zaloć niy mały kůnsek tyj drugi. Teroski jednako dziynka zrychtowanym kolektorům, niý ma problemy ze dyszczůwkům. Niystety taki rychtůng niý zowdy przinosi efekt. Dejmy na to przi ceście Radoszowski dali je problym, chocioż gruba juże wyryrychtowała tam cołki kolektor.
Ze dyszczym czynsto idzie tyż haja po niebie. Niystety każdego roka we Polsce poradzi zginůńć pora ludzi skiż tego. Nojczyńści je to skuli braku forsztelunku abo gupoty samych ludzi. Notura niý rachuje. A jako spůmino Klaudiusz Cop – prasowy rzecznik rudzki fojerwery – styknie, iże przi haji na niebie niý bydymy włazić pod żodne strůmy. Toć festelnie czynsto gynau tam trzaskawice walnům.
Jako zachować sie przi burzy doradzo tyż we Internecie Ecik. Godo tyż, co robić, kej na placu je hýca. Niý roz můmy tak, iże bez lato je tak gorko, co nawet we nocy spać sie niý do, a we dziyń dychać. Jako doradzajůmu dohtůr Adam Furmaniuk – szpecjalista ze Sztad Lazaryta we Rudzie Ślůnski – przi takij hýcy nojwożniyjsze to niý przepůmnieć sie ô piciu. Kej je gorko to 2 lityry wody to minimum tego, co trza wyduldać. Kej zaś můmy jako trasa abo muszymy coś ciynższego robić, trza ôdpowiydnio wiyncy wody wypić.
Hýca a haje na niebie to jednako bez lato w miara normalno pogoda. Niýstety ta normalność coroz barzi je anomaliům. Trza sam jednako prosto pedzieć, iże nojwiyncy winy sam majům ludzie. Godo sie ô roztomajtych ôcieplyniach, dziurach ôzůnowych, pomianach klimata. Jednako nojwiyncy dzieje sie skiż złego zachowanio samych ludzi. Jako pedzieli Jacek Bożek – Pryzes ekologicznego Klubu Gaja – skapujymy sie dopiero wtedy, kej zalywo nům pywnice, ôbali jaki strům abo wody můmy roz za dużo a roz za mało. To wszysko je skuli dziołanio czowieka. Coby sam niý pedzieć, strůmy niý sům niczymu winne ani notura tyż niý. A kej ludziům przeszkodzajům liście ze strůmůw, abo trowa na placu, to niý ma sie co reszcie dziwować.

 

 

Dziynka dofinansowaniu ze Unie Europyjski Ruda Ślůnsko przirychtuje nowe socjalne miynszkania.

Dziynka piniůndzům ze Unie Europyjski we Rudzie Ślůnski pudzie zrychtować socjalne miynszkania ze użytkowych a socjalnych lokalůw miyndzy inkszymi przi cestach Królowej Jadwigi a Kunickiego. Ze dofinansowanio na wele 1 300 000 zł, na jedne miynszkaniý przidzie wele 100 tauz. zł, beztuż idzie pedzieć, iże bydzie ze czego je wyrychtować. A jak wiadůmo take miynszkania zowdy sie przidajům.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok