A A A

2016 10

 

2016 10

 

WIYRCHNIOŚLŮNSKI TYJATER – ÔFICIALNIE ÔDEMKNIYNTY

 

We Bytůniu sbajslowany uostoł nowy tyjater. Co interesant, niý ma to taki zwykły tyjater, jak mocka inkszych. Gůrnoślůnski tyjater, bo tak je zmianowany, bydzie průmować godka a kutlůra ślůnsko ai noszych artystůw.

           8 ôktůłbro na Łogiywnikach we Bytůniu ôficialnie ôdymkniynty uostoł Gůrnoślůnski Tyjater. Za sbajslowaniym takigo projekta stoi miyndzy inkszymi ślůnski artysta a satyryk Marian Makula.

           Jako poradzymy sie wywiedzieć, we tym tyjatrze průmowano mo być ślůnsko godka a kultůra. Beztuż juże na piyrszy roz wystowiůno uostała „Pomsta” przetublikowano na ślůnski bez Mariana Makule.

           Sami Marian Makula padali, iże chocioż take place na ślůnsku sům potrzebne a werci sie dbać ô swoja erbowizna, to za cołkim projektym niý stoji hołda mecynatůw. Wszysko udowo sie sbajslować dziynka ludziům, kerym zoleży na tym placu na ziymi. Niý roz pomogajům tyż same szauszpilery.

           Eli jednako ta idyjo trefi do ludzi? Eli bydům mieli we zocy robota inkszych a przidům do wiyrchoślůnskigo placu kultůry jakim je tyn Tyjater? Miyjmy nodziyjo. My Wos tam festelnie zaproszůmy.

 

SZTRAJK RECHTORŮW – PROCIW RYFORMIE EDUKACJI

 

Pod Ślůnskim Urzyndym Wojewůdzkim we Katowicach bůła ôstatnio piketa sbajslowano bez ślůnski ôkryng Związku Nauczycielstwa Polskiego, na keryj rechtory chcieli przekozać, iże niý zgodzajům sie ze planirowanům reformům systyma edukacje.

            Cołko piketa we Katowicach bůła zmianowano jako „Zatroskani o polską szkołę“. Związek Nauczycielstwa Polskiego sbajslowoł ja skiż tego, co rechtory we cołki Polsce niý uwożajům za dobre pomiany, kere majům być wkludzůne bez reforma systyma edukacje. Podle nich moge to mieć negatywne kůnsekwyncje.

            Jako niýkerzi juże miarkujům, rechtory nojbarzi niýzgodzajům sie ze likwidirowaniym gimnazjůnůw ôd 1 zeptymbro 2019. Co interesant kejsik, kej wkludzano bůła ta zorta szulůw, rechtory tyż byli prociw, a niý chcieli nic pomiyniać. Teroski godajům, iże likwidacjo gimnazjůnůw niý prziniesie nic dobrego.

            Za uostawiyniym gimnazjůnůw sům tyż niýkere szkolorze. Dejmy na to Emilia, kero niý widzi tego, coby miała tera dalij łazić do podstawowyj szule.

            Jako widać, to wszysko niý ma take proste. Sam dołazi tyż jeszcze głos politykerůw. Łůn jednako tyż niý ma jedyn, bo sům ministry, kere negatywnie ôcyniajům idyjo Ministerstwa Edukacje Narodowyj. A przijamij tako poradzi wyczytać sie we niýkerych cajtůngach.

            Beztuż jak zowdy, co z tego przidzie, to pokoże nům czos.

 

WINKEL NA DTŚ – TRZA SIE DAĆ POZŮR

 

Niýkerzi zmianowali go juże jako winkel majstrůw, jednako dlo policjůnůw je to winkel śmierci. Coby jednako niý pedzieć, na winklu DTŚ na Chebziu we Rudzie Ślůnski na prowda trza sie dać pozůr.

           Podle porachowanio Policje na winklu DTŚ przed zjazdym na Chebzie we Rudzie Ślůnski zginyło juże 6 ludzi. A unfali bůło jeszce wiyncy. Podle szoferůw je to wina złego wyprofilowanio drůgi. Policjo dodowo, iże czynsto szofery jadům tam za gibko, a kej przi tymu przidzie fest hamować abo drapko skryncić, to reszty niý trza godać.

           I lepi niý godać, bo styknie sie wejrzeć jaki moge być finoł. Ôstatnio mielimy sam zaś strzaskane auto. Tym razym dobrze, iże ýno auto sie potrzaskało. Jako tublikowali nům Roman Aleksandrowicz - cołko sytuacjo uratowały szpery, kere sam bůły postawiůne a pociůngniynte do 12 metrůw.

           Trza jednako przi tym wszyskim pamiyntać, iże szpery szperami, profil profilym, a na drůdze trza sie dować pozůr a niý gupieć za kerownicům. To nojwiyncy dowo.

 

50 LOT - SPŮMOGANIO A DORADZANIO

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno we Rudzie Ślůnski festelnie dużo robi, bo chocioż nojwiyncy robiům przi bajtlach a młodziyży, to na spůmoga mogům tyż liczyć rodzice ai inksze podane instytucje.

           Na prowda ciynżko bůłoby porachować wszyskich ludzi, kerzi dostali spůmoga a dorada ze Poradni Psychologiczno-Pedagogicznyj we Rudzie Ślůnskij. Je ich aże tyla przede wszyskim skiż tego, co Poradnia niý ôdmowiała spůmogi bez ôstatnich 50 lot.

           Skiż tego jubilyjům mielimy uostatnio fajer we Sztad Kultůr Cyntrum we Rudzie Ślůnski. Bůły podziynki, kwiotki, uściski a winszowania. Bůły tyż spůminki, jako to ta Poradnio funkcjůnirowała bez ta połowa storoczo. Trza sam jeszcze przi tymu spůmnieć, iże ta instytucjo bůła jednům ze piyrszych we noszym regiůnie. Bez cołki tyn czos dziołanio sie pomiyniała, a dostosowywała do żywobycio.

           Coby sam jednako niý godać, to nojwożniyjsze we takij poradni je to, coby umiała spůmogać ludzi a dobrze im doradzić. A jako pokozujům te wszyske lata, psychologi a pedagogi byli na prowda potrzebni a dowali z siebie na prowda dużo, coby inksi mieli troch lżyj.

 

DRESS FOR SUCCESS – SROGO GALA WE MCK KATOWICE

 

We Miyndzynacjůnalnym Kůngres Cyntrum we Katowicach sbajslowano bůła 7 Gala Dress For Success. Uostały tam uostane prajsy dlo Damy Roku 2016, Benýficjyntki Roku ai piyrszy roz Eko-Kobiyty Ślůnski Rejyncji.

           Misja Dress For Success to spůmiganiý kobiyt ôd dugigo czosu na bezrobotnym. We swojich dziołaniach Ferajna wspiyro ich ai pomogo sie uoblyc do roboty tak, coby umiały ta robota chycić.

           Roz za rok zaś Dress For Success bajsluje swoja ekstra gala, na keryj kobiyty mogům sie trefić, poznać a pouosprowiać. Je to tyż ôkazjo, coby podziynkować tym nojbarzi zaangażirowanym. Latosi 1 ôktůbro mielimy juże 7 tako gala.

           A jak kożdy rok i tera uozdane uostały szpecjalne prajsy. Piyrszym s nich je Dama Roku, kery na latośny gali prziznany uostoł Bożenie Walter, kerzi sům bajslyrzym fundacje TVN Nie jesteś sam. Za nia prajs ôdebrali jednako Anna Maruszeczko.

           Prajs dostała tyż kobiyta, kero latosi nojlepi wykorzystała swoja szansa. Benýficjyntkům Roku uostali bezto Izabela Koralewsko. Niý ma sie co ku tymu dziwować, kej sie zmiarkuje, jako pomiana przeszła ta kobiyta. Jako sami prziznali – norychta Dress For Success to bůła ledwo chwila, a pomiana prziszła na cołke żywobyciý.

           Jednako Gala 2016 bůła niýôbyczno. Wszysko skiż tego, co latosi piyrszy roz prziznany uostoł prajs Eko-Kobiyty Ślůnska. Piyrszům laureatkům uostali Ewa Dziekońska, kerzi ôd downa juże sům zaangażirowaniý we wdrożaniý zasadůw ai samyj idei lokalnyj Agyndy 21, kero je programym zrůwnoważůnego uozwoju lokalnego.

 

PROŚBA Ô SPŮMOGA – WYRYCHTOWAĆ ŁAZIYNKA WE LAZARYCIE

 

Chocioż niýkerych moge to śmiyszyć, to ôddzioł Chirurgie Wojewůdzkigo Szpecjalistik Lazaryta nr 4 we Bytůniu antragowoł ô spůmoga przi wyrychtowaniu łaziynek. Proszům bo jako sami padali, zrobić trza, a niý ma ze czego.

            Prisznice a niý wanny, nowe szaltry a kachelki, dobrze zrobiůne ruły we wodnyj instalacyji. To wszysko powinno być sztandardym we łaziynce lazarytu. Niýstety we niýkerych, choby dejmy na to we Szpecjalistik Lazarycie nr 4 we Bytůniu, łaziynki wyglůndajům blank inakszy, bo ôd dowiyn downa niý bůły rymůntowane.

            Prowda je tako, iże chocioż chyńci sům, to jak zowdy brahuje piniyndzy. Beztuż kerownik ôddziołu Chirugie Ôgůlnyj uzdoł, coby poprosić ô spůmoga. Bezto na ścianach we ôddziele uozwieszůne uostały kartki, na kerych zwroco sie do wszyskich, kerzi mogům pomůc – ôd fachmanůw po pacjyntůw.

            Lazaryt ôd 1998 przejůn Marszołkowski Urzynd ślůnski rejyncji. A chocioż rok rocznie wpłoco piniůndze na lazaryt, to jednako je ich na tyla, coby stykło na lyczyniý abo zakupowaniý sprzynta potrzebnego do funkcjůnirowanio. Choby dejmy na to we łůńskim roku lazaryt dostoł dotacjo na prawie 3 a půł mln zł. Cuż kej cołke te piniůndze musiały iś na kupiyniý szpecjalistycznego sprzynta retunkowego. Na rymůntowaniý niýstety juże niý stykło.

            Sam jednako zaroski napoczło sie diskutirowaniý ô tym, eli take coś wypado, eli to je dobre, a czamu tak a niý inakszy. Jako poradzi sie usłyszeć, abo poczytać, niý kożdy zgodzo sie ze takům formům pozyskiwanio piniyndzy.

            Dlo lazaryta jednako niý ma nojwożniyjsze co godajům ludzie, a jako tym ludziům poradzům pomůc. Beztuż, jako sami padali, proszům ô to, co wto moge dać, choby to miały być płyny do mycio, farby, pyndzle abo robota. I jako sami godajům, niýzoleżnie wto co do, kożdy pacjynt dalij bydzie lyczůny tak samo.

 

MARSZOŁKOWSKE SZTYPYNDIUM – DLO DZIOUCHY ZE RUDY ŚLŮNSKI

 

Magdalyna Witalińska ze I LO we Rudzie Ślůnski je jednům ze nojzdolniyjszych szkolorek ponadgimnazyjalnych we regiůnie. Dziynka tymu tyż dostała stzypyndium Marszołka Ślůnski Rejyncji. Wiyncy we materiale.

           Magdalyna Witalińska je szkolorkům 3 juże klasy liceum we Zespole Szkołůw Ôgůlnokształcůncych we Rudzie Ślůnski. Dziynka swoij dobryj nauce a ôsiůngniyńciům jako jedna ze 30 nojzdolniyjszych poradziůła dostać sztypyndium dlo szkolorzy, kerzi wykroczajům poza program jejich nauczanio.

           Przi nauce jednako wożne sům tyż zainteresowania, kerych Magdalyna mo na prowda niý mało. A przi tymu angażiruje sie tyż we żywobyciý szkoły.

           A jake plany na prziszłoś? Po maturze, kero na bezrok bydzie miała, chce iś sztudirować. Sztypyndium zaś chce udać na realizacjo swoich planůw a na dolszo nauka.

 

SZPEKTAKEL NA BINIE - DLO SPŮMOGI FUNDACJE

 

Juże nostympny roz szło uoboczyć jak politykery, awisorze a biznesmyny stowajům sie aktorami. Pomiyniyni stanyli na binie, coby przedstowić szpektakel. Tak chcům spůmogać Fundacjo Katowickij Spółdzielni Mieszkaniowyj.

           Jako to we bojkach nojczynści bywo tak i we szpektaklu „Kochać jak się kocha sól”, wszysko kůńczy sie dobrze a szczynśliwie. Dobrze skůńczyła sie tyż juże nostympno gala Fundacje Katowickij Spółdzielni Mieszkaniowyj.

           Na XI juże gali szpktakel bůł jednako niýôbyczny. A to skiż tego, co szauszpilerami byli politykery, awisorze a gyszeftmany. Wszyskich jednako łůnczyła chyńć pomoganio inkszym. Wszyscy musieli mocno trynować, coby dobrze na scynie sie przedstowić. Beztuż trynowali bez dwa miesiůnce a powtarzali swoje teksty do spamiyntanio. Kożdy jednako padoł, iże bůła we wercie cołko ta robota.

           A chocioż mocka znanych ludzi szło uoboczyć na binie, to ô co wiyncy poradziůło sie ich trefić na widowni. Kożdy s nich przed szpektaklym poradziůł tyż rajcować we licytacji, keryj dochůd poszoł na cyle dziołanio Fundacje Katowickij Spółdzielnie Mieszkaniowyj.

           Prziznany tyż uostoł prajs Przyjaciela Fundacje, kery latosi dostała Restaurana Patio Park, czego fajnie gratulujymy. A przi ôkazji zocnie zaproszůmy na nostympno, miyjmy nodziyjo juże za rok, gala Fundacje KSM.

 

HOT SPOT – ELI RÝCHTÝCH?

 

Szpil autůmatůw miało być myni, a je coroz wiyncy. A chodzioż poradzi sie dostać sztrofa, to wszystko jednako wcale niý ma take proste. A przinajmij podle prowa. Posuchejcie sami.

           We cołki Rudzie Ślůnski placůw ze szpil autůmatami poradzi sie dorachować na prowda dużo. Co intersant, szpil autůmaty sům legalne ýnoś wtedy, kej sům ô charakterze zryncznościowym. Kej zaś wynik zoleży ôd losu, tako maszýna moge byś skůnfiskowano. Ku tymu włościciel moge dostać sztrofa nawet na 12 tyś. zł. A je sie czego boć, bo kůntrole sům durś kludzůne bez służba cylno ai policjo.

           Jednako niýkerym to blank niý przeszkadzo a durś stowiajům nowe autůmaty. Beztuż Rajce interpelowali na niýdownyj sesyji Sztad Rady a we Sferze Polityki uosprawioł ô tym Jůzef Skudlik. Bo chocioż niý wolno używać szpil autůmatůw bez zezwolynio, a kůncesje niý sům juże wydowane ôd 2010, to durś hołda poradzi sie ich trefić.

           Trza sam jednako tyż pedzieć, iże ustowa ô zdelegalizowaniu tych szpil autůmatůw zakwestiůnowoł Europyjski Trybunoł Sprowiydliwości. To zaś dowo możebnoś, coby włościciele tych autůmatůw ôdwoływali sie do sůndůw, kere niý roz prziznowajům im recht.

           Mo to jednako pomiynić nowelizacjo ustowy ô grach hazardowych, kero mo wlyź ôd 2017. Łůna to wkludzić mo, iże take hazardowe maszýny bydzie szło stowiać, nale wszyske bydům noleżeć ýnoś do Państwa. To zaś mo dać kůntrola nad tymi autůmatami a placami, kaj bydům łůne stowiane.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok