A A A

2016 07

 

 

2016 07

 

 

Absolutorium a apyl - sesyjo Syjmika

 

Syjmik Ślůnski Rejyncje udzielůł Zarzůndowi Absolutorium za wykůnaniý budżeta na 2015.  Na tyj sesyji Racje uzdali jednako tyż, coby uznać apyl do Prezydynta Rzeczypospolity Polski ô niýpodszrajbowaniý ustowy z dnio 10 czyrwnio 2016 ô pomianie ustowy ô działalności lyczniczy ai niýkerych inkszych ustow.

     Na sesyji Syjmika Rajce uzdowali ô budżecie za 2015. Jako bůło pedzane, utrota ze dziołanio wyszła na wele 1,79 mln zł, zaś przichůd bůł na wele 1,76 mld zł. Jako idzie porachować deficyt wyloz bezto kajś na 28,4 mln zł a bůł myńszy ô 102,5 mln ôd tego ze 2014 roka. Nojwiyncy piniyndzy poszło na transport a łůnczność (wele 939 mln zł). Nostympno bůła ôświata (w. 104 mln zł), kultura (w. 164 mln zł), ôchrůna zdrowio (w. 55mln zł) a rolnictwo (w. 52 mln zł). Kej wszysko uostało pedzane, kożdy Rajca zawelowoł. 28 s nich przijyło taki budżet, 12 niý bůło za.
    Nostympnie na sesyji godka bůła ô apylu do Pezydynta Polski ô to, coby niý podszrajbowoł ustowy. Je to ustowa ze dnio 10 czyrwnio 2016 ô pomianie ustowy ô działalności lyczniczy ai niýkerych inkszych ustow. Jako je we apylu, rajce niý zogodzajům sie ze niýkerymi założyniůma do tyj ustowy a godajům, iże to niý ma dobro idyjo, coby lokalrygiyrůngi finansowały utroty ze dziołanio lazarytůw.
    Jako teroski do tego podyńdzie Prezydynt Polski? Bydymy widzieć, jednako ôd tego na prowda mocka bydzie zoleżeć.

Rewitalizacjo - we Radziůnkowie

Gminny Program Rewitalizacyjny je rychtowany we Radziůnkowie. Miynszkańce nojprzůd můgli skłodać propozycje do niego, a teroźnie zgłoszać uwagi do wstympnie przirychtowanego programa.

    We Radziůnkowie przirychtowywany je Gminny Program Rewitalizacyjny, do kerego propozycje můgli zgłoszać same miynszkańce. Sztad mo dostać dofinansowaniý do tego programa na aże 5 mln euro ze Europyjski Unie.
    Dziynka programowi bydzie szło zrealizować hołda inwestycyj podle rychtowanego forplana. Rewitalizowane bydům przi tymu place downego PGR we centrum ai zidlůng Hugona we Rojcy. Teroźnie miynszkańce mogům się zobejrzeć tyn plan a zgłoszać swoje uwagi ku niýmu.

 

Brif Marszołka - do Wicyprymiera Morawieckiego

ojciech Saługa – Marszołek ślůnski rejyncji przekozali brif do Wicyprymiera Mateusza Morawieckigo, we kerym spůminajům lista projektůw dobrych dlo ślůnski rejyncje. Apylujůmu przi tymu, coby niý zaglůndać na polityczne potajlowaniý, a wziůń sie do roboty dlo dobra wszystkich.

     We ekstra brifie Wojciech Saługa spůminajům Mateuszowi Morawieckimu, iże rygiyrůng ślůnski rejyncji chyntnie bydzie dali spůłarbajciůł ze Rzůndym Polski, niýzoleżnie ôd tego, jako partia tam teroski ryskiyruje. Je to tyż ôdpowiydź na rychtowano bez polski rzůnd strategio na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, we keryj je tyż godka ô Ślůnsku.
    We brifie je tyż przedstowiůny forplan regiůnal projektów, kere majům rewitalizować a dować możnoś dolszego uozwijanio ślůnski rejyncje. Pomůc we tym majům miyndzy inkszymi projekty uozbudowanio drůgůw, we tym dolszo robota przi A1 a S2 ai rychtůng sztreki cugów ze Katowic do Krakowa. Mo tyż być zrychtowano sztreka dlo cugůw ze Katowic na Pyrzowice.
    Niý myni wożne bydům projekty swiůnzane ze Parkym Ślůnskim, kery tyż mo być zrewitalizowany a zrychtowanych do porzůndku. Dziynka tymu mo łůn dować sposobnoś do powstowanio tam nowych a uozwijano teroźnych innowacyj a kultůr atrakcjůw.
    Jednako coby wszysko můgło sie dobrze uozwijać, trza tyż poradzić sie ze smůndym we lufcie, wyeliminować ekologiczne bůmby a zrewitalizować place, kere sům u nos zdegradowane.
    Marszołek spůminajům tyż, iże łůńskigo roka, polski rzůnd przijůn program zmianowany „Śląsk 2.0”. Podle Wojciecha Saługi werci sie niý przepůmnieć ô tyj inicjatywie, kero bůła uzgodniano bez praje půł roka kůnzultacyjůw.

Coby sie uozwijać - nowy Pryzes MPGM

Juże bezmaś miesiůnc je jak we Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej we Rudzie Ślůnski můmy nowego Pryzesa. Teroźnie je nim Katarzyna Adamek.

Po rezygnacji Hynryka Knapika ze funkcje Pryzesa, nowym uostali Katarzyna Adamek. Majům łůni juże doś sroge doświadczyniý we zarzůndzaniu ai plan na dolsze dziołanie MPGM. Wiedzům przi tymu, iże czeko ich doś trocha roboty. Jednako jako sami padali, nowożniyjszy je dobry manszaft, bo gynau to dowo druk do dziołanio a uozwijanio sie. A jako my sie wywiedzieli stawiajům łůni na to, coby MPGM umiało sie dali uozwijać.
Co jednako je we forplanie? Nojwożniyjsze, coby kůntynuować dziołania a robota juże zaczynto. Beztuż dalij majům być můntowane klar kolektory na miynszkalnych stawiyniach a tych ôd publik użyteczności.

Awitorskie norychta - kludzůne bez TV SFERA

Skůńczůły sie juże kludzůne bez TV Sfera awisorske a fotograficzne norychta. Dziynka nim uczestniki projekta můgli bez pora miesiyncy pozaglůndać na funkcjůnirowaniý telewizje ôd postrzodka.

    Rola a robota awisorza ai cołki telewizje můgli bez pora ôstatnich miesiyncy poznać uczystniki spůłfinansowanego ze unijnych piniyndzy projekta "Drogowskaz". Je łůn sbajslowany bez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Zobrzu.
    Przirychtowane bůły bezto ekstra norychta we TV Sfera, we kerych uczystniki poradzili uczyć sie můntowanio materiałůw, ryskiyrować newsroomym ai analizować awisorske prawo. Bůły zadania ai wnioski. Můgli sam uzdać eli telewizjo manipuluje abo eli media rýchtých sům szwortům władzům.
    Coby jednako dobrze umieli sie zaprezyntować przed kamerům, przedstowiůne bůły im tyż zakůny skuteczny kůmůnikacje a autoprezyntacje.
    Kej zaś wtoś mo grajfka do knipsowanio, poradziůł tyż chycić pora knifůw na norychtach fotograficznych. A bůło na prowda interesantnie, bo ôd ôperatora TV Sfera Bartosza Lipińskigo szło sie wywiedzieć, co robić, coby fotka dobrze wyszła, jako ja wykadrować, jako trza pstrykać autoki, kere jadům, a przi tymu na co je migawka a przisłůna. No a na kůnieć jak zowdy pamiůntkowe zdjyńcia.

Harcyrsko abrajza - Jako downi tak i tera

Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa, jak kożdy rok, tak i latośi na letnie feryje bajsluje abrajza dlo swoich harcyrzy. Fajny plan a plac na tako abrajza je możliwy tyż dziynka dofinansowaniu, kere latośi dostali.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach doł Ślaskiej Chorągwi ZHP na latośno abrajza 660 tauz. zł. Dziynka tymu praje 4 tauz. bajtli bydzie umiało bez te letnie feryje na tako rajza pojechać a choć trocha dychnyć.
Te piniůndze pomůgły tyż hufcowi ze Bytůnio zrealizować jejich plany. Jak co rok, tyn hufiec bajsluje wszysko na Kokotku. I jak każdego roka, mocka modych ludzi sie tym interesanci. Idzie pedzieć, iże feryje na Kokotku to tako harcersko trodycjo. Trodycjo, kero pomogo trocha dychnyć ôd cołkigo zalotanio a świota elektrůnicznego czosu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok