A A A

2016 04

 

2016 04

 

Gruba ze Tarnowskich Gůrůw - Na liście UNESCO?

 grubaWe Marszołkowskim Urzyndzie ślůnski rejyncji uosprawiali ô tym jako dodać gruba ołowiu, zilbro a cingu ze Tarnowskich Gůrůw ze jeji systymym gospodarowanio wodami podziymnymi na Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO.

We 1976 roku po zobytkowy grubie ze Tarnowskich Gůrůw napoczynto uokludzać wszystkich chyntnych. Ôd tego czosu ta unikatowo sztolnia ôdwiedziůło wele 2,5 miliůna byzuchantůw. Szlak, kerym sům łůni uokludzani, je 40 metrůw pod zolym. Na samyj trasie kůnsek, kery mo wele 300 metůw, trza pokůnać łůdkům. Nodbytnio pora lot tymu we stowiyniu nadszybio sbajslowane uostalo multimedialne muzeum. Wszystko cuzamyn sprowio, iże ta zobytkowo Gruba je wyjůntkowo i to na tyla, co chcům ja dodać do Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Starania ô to zasik trwajům juże ôd poru lot.

Srogi wniosek wroz ze planym zarzůndzanio sbjaslowało Stowarzyszyniý Miłośnikůw Ziymie Tarnogůrskij wroz ze wspůmogům merytorycznům Narodowego Insytuta Dziedzictwa. Dziołania swiůnzane ze dodaniym do listy UNESCO sům juże fest zaawansowane. Skiż tego tyż do Marszołkowskigo Urzyndzu ślůnski rejyncji przijechały miyndzynacjůnalne ekszperty ôd dziydzictwa industryjnego. Na trefie ze człůnkym Zarzůndu Rejyncji Henrykiym Mercikym uosprawiali łůni ô sprowach swiůnzanych ze dodaniym gruby ołowiu, zilbro a cingu ze Tarnowskich Gůrůw ze jeji systymym gospodarowanio wodami podziymnymi na Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Jednako coby keryś zobytek uostoł dodany na ta lista, musi spełniać hołda roztomajtych kryteriůw, kere bydům pokozywały, iże gynau tyn zobytek je wyjůntkowy na welt skala. Jako przekůnujům autory antraga tarnowsko Gruba spełnio te warunki. A werci sie starać ô to, bo dodanie Gruby na lista UNESCO můgłoby prziniyś mocka prfitůw dlů nij samyj, nale tyż dlo reszty industryjnych zobytkůwna Ślůnsku.

Teroźnie na Liście Światowego Dziedzictwa je juże 1031 ôbiektůw, a ýno 14 s nich je ze Polski. Jako godajům człůnek zarzůndu ślůnski rejyncji – Henryk Mercik – na samym Ślůnsku je ô co wiyncyj ôbiektów we wercie do dodanio na ta lista. A wszysko co do UNSECO noleży, je dobrym we wercie dlo cołki ludzkości. Eli dołůnczy do tego zobytkowo Gruba ze Tarnowskich Gůrůw? Tego dowiymy sie dopiyro we 2017 roku.

Turniyj graczek a igranio - Finoł sztada

We Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na Halymbie we Rudzie Ślůnski mielimy uostatnio turniyj graczek a igranio. Jako szło bajtlům we rywalizacyji?

 Nojprzůd jak kożdy rýchtých szportsmyn, bajtle mieli rozgrzywka. Toć je festelnie wożne, coby dobrze pouosciůngać muskle a ściyngna.

Potyn prziszoł czos na szportowo rywalizacjo. Ymocji bůło co niý miara. We finole Sztad Turniyja Graczeka a Igranio dlo bajtlůw ze ôchrůnekdostały sie: Sztad Ôchrůnka nr 42 ze Kochlowic, Sztad Ôchrůnka nr 43 ze Bykowiny a Sztad Ôchrůnka nr 36 ze Halymby.

Finalisty niý mieli jednako leko. Musieli łůni miyndzy inkszymi przelecieć miyndzy przeszkodami ai slalům ze balům. Ku tymu trza tyż bůło ciepać mieszkym do celu. A chocioż zadania niý bůły leke, to dziynka tymu bajtle můgły uoboczyć wiela we wercie je aktiwne żywobyciý. Nojwożniyjsze jednako bůło to, iże mieli przi tymu niý mało uciechy, a nojwiyncy chyba bajtle ze Sztad Ôchrůnki nr 42, kere wygrały turniyj. Gratulujymy.

Kůnkurs na mural - na Wirku

 2Ruda Ślůnsko sbajslowała kůnkurs na mural na kamiynicy przi ceście Sienkiewicza na Wiyrku.

Bele kaj widać jak mury a ściany sům jakoś niýfajnie poklyklane. Kajnikaj poradzi sie jednako snojś rýchtých gryfny ôbroz, kery mianowany je muralym. Teroźnie, taki na prowda fajnie zrobiůny mural, to poradzi przidać szwarności niýjednymu stawiyniu. Beztuż we Rudzie Ślůnski sbajslowali kůnkurs na zrobiyniý murala na kamiynicy na Wiyrku.

Warunek przi tymu je taki, coby tyn malůnek nawiůnzywoł jakoś do historyji tego placu. A kej wto mo jako idyjo na to, a mo ku tymu 18 lot, to moge zgłosić swůj projekt do kůnkursa. Take ôferty trza skłodać we Biurze Sztad Kůnserwatora Zobytkůw we Rudzie Ślůnski do 20 maja. Tyn, kery przedstowi nojlepszy projekt poradzi dostać za to 5 000 zł. Beztuż werci sie starać tym barzi, iże przi ugryfnianiu swojego sztada, poradzi sie jeszcze zarobić piniůndze.

Kůnwynt Marszołkůw - Tref na szpicy

 3Bez dwa dni we Szczyrku uosprawiane bůło ô aktualnych problymach a knifach na nie. Na Kůnwyncie Marszołkůw Wojewůdztw RP uzdowali, co zrobić m.in. ze synioralnům a zdrowotnům politykům ai jako realizować program „Rodzina 500+”.

 Tref, kery sbajslowany bůł 13-14 aprila we Szczyru, je jednym ze nojwożniyjszych we Polsce. Trefiajům sie na nim Marszołki rejyncyj a uosprawiajům ô nojwożniyjszych sprowach. Take trefy na szpicy bajslowane sům juże ôd 1998 roka.

Latosi do uobgodanio bůło pora sprow. Piyrszo s nich to nowelizacjo ukwoły ô działalności lyczniczyj a naprawa służby zdrowio we Polsce. Cołki cwek tukej we tym, iże debety ôd lazarytůw majům przejůńć ôrgany reskiyrujůnce tymi placůwkami. Ta idyjo jednako blank niý pasuje marszołkům, a bezto swoje spomiarkowania a uwogi przekozali miyndzy inkszymi do przedstowicieli Ministerstwa Zdrowio.

Niý mało zgłoba rejyncje majům tyż ze programym „Rodzina 500+”. Beztuż na trefie chcieli wszyscy uzdać, co majům robić ze tym programym. Tym barzi, iże podle noszych informacyj, rejyncje miały wypłocać piniůndze, chocioż pryndzy ich na to niý dostały.

Na godka cuzamyn bydzie jeszcze ôkazjo na Europyjskim Ekůnůmicznym Kůngrysie we Katowicach, na kerym 19 maja planowano je debata ô wyzwaniach rozwojowych a priorytetach regiůnalny polityki. Ku tymu Marszołki bydům umieli sie trefić jeszcze 21-23 we Ôgrodziyńcu.

Zielone pracownie - Prajsy uozdane

4

Na wydziole nauk ô ziymi Ślůnskigo Uniwerziteta mielimy uostatnio ekstra gala skiż podsumowanio kůnkursa Zielona Pracownia. Prajsy ôd Wojewódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Katowicach dostały m.in. dwie szule ze Bytůnio.

Jako padali nům przedstowiciele Wojewódzkigo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze Katowic Zielona Pracownia to kůnkurs ze mianym nojlepszego debiuta. Tak po prowdzie, to trza sam ôd razu pedzieć, iże kůnkursy sům dwa. We lipniu 2015 ruszůł kůnkurs Zielona Pracownia Projekt, a we nowymbrze 2015 Zielona Pracownia.

Beztuż niý ma sie co dziwować, iże przisłanych bůło hołda antragůw. Ku tymu uzdać bůło ciynżko, bo ôferty na kůnkurs przirychtowane uostały na prowda dobrze. Tyż co jak co, ale kożdy wiedzioł, iże je ô co sie starać. Toć ze 53 antragůw dofinansowaniý dostało 24 na prawie 800.000 zł.

Do tego grůna dostały sie miyndzy inkszymi projekty szulůw ze Bytůnio: Szkoły Podstawowy nr 37 ai Gimnazyjůnu nr 2. Radować moge to, iże we projekt zaangażirowali sie i rechtory i szkolorze. Beztuż můmy nodziyjo, co piyrsze Zielone Pracownie, kere uodestarte majům uostać pod kůniec szkolorskigo roka, bydům zachyntům dlo inkszych na społyczne dziołania.

25 Lecie - Lubilyjům Delegagury RIG we Bytůniu

5Delegatura Regiůnalny Izby Gospodarczy we Bytůniu mo latosi jubilyjům 25-lecio.

We Ślůnski Ôperze we Bytůniu bůł niýdowno fajer, skiż jubilyjům RIG. Na gali uhůnorowani uostali nojbarzi zasłużůne a aktiwne ferajnioki Izby.

Teroźnie bytůńsko delegatura mo juże poradziesiůnt fýrmůw ô roztomajtych profilach dziołanio. Samym fýrmům take bycie we Izbie sie kali, bo mogům łůni uczystniczyć we roztolicznych szkolyniach a kůnferyncjach bajslowanych bez RIG. Przi tymu je to tyż niýzoleżno ôrganizacjo, kero mo wspiyrać a repryzyntować interesy jejij ferajniokůw.Tako delegatura we Bytůniu mo tyż we zocy ryskiyr sztada.

Drab a wygodnie - Registracjo do szpecjalisty

 6Platforma e-Pacjynt juże ruszůła we przichodniach Wojewůdzkigo Szpecjalistik Lazaryta nr 4 we Bytůniu. Dziynka tymu teroski do szpecjalisty idzie zaregistrować sie bez Internet.

Styknie pora razy poklikać myszkům, coby zaregistrować sie do szpecjalisty. Wszysko dziynka tymu, co we przichodniach Wojewůdzkigo Szpecjalistik Lazaryta nr 4 we Bytůniu sztartnůła juże platforma e-Pacjynt.

Coby sie tak zaregistrować, trza wlyź na zajta lazarytu pod adresym: www.szpital4.bytom.pl a potyn kliknyć na zakładka e-pacjynt. Nostympnie postympować jak dali godajům kůmunikaty. Trza przi tymu jednak spamiyntać, iże przi piyrszy registracji trza nojniskorzi za dwa tydnie zůńś do przichodnie samymu, coby zaniyś skerowaniý a potwierdzić swoje dane.

Mo to jednako usprawnić cołko registracjo do szpecjalistůw. Co interesant lazaryt we Bytůniu jako jedyn ze piyrszych u nos przeszoł podle wytycznych Ministerstwa Zdrowio tako informatyzacjo. Cołko utrota ze inwestycyje wyszła na wiyncy jak 4,4 mln zł, jednako nojwiyncy piniyndzy buło zabulůne ze unijnyj kasy.

Miyndzynacjůnalny Dziyń Ptokůw – we Śląskim Ogrodzie Botanicznym

71 aprila můmy Miyndzynacjůnalny Dziyń Ptokůw. U nos na tyn fajer, sbajslowano bůła ekstra kůnferyncjo we Śląskim Ogrodzie Botanicznym we Mikołowie, na keryj szło sie wywiedzieć mocka interesantnych rzeczůw.

 Ptoki – gryfne, radosne a interesantne. To dziynka nim a ich śpiywaniu świot stowo sie lepszy. Sům łůne przi tymu festelnie pożytecznym a wożnym elemyntym cołkigo ekosystyma.

 Beztuż, coby spůmnieć nům ô tym, jako te ptoki mogům być wożne, świot 1 aprila spůmino je przi okazji fajeru Miyndzynacjůnalnego Dnio Ptokůw. Fajrowany je łůn ôd 1902, kej to we Paryżu szrajbniynto uostała Kůnwyncjo ô ôchrůnie ptokůw pożytecznych dlo rolnictwa. Cołki zaś fajer mo spůminać, iże ptoki tyż mogům być zagrożůne bez człowieka, a bezto trza je chrůnić a ô nie dbać. A iże sie to werci, to chyba żodnego niý trza przekůnywać.

Miyndzy inkszymi bezto we niýdziela, we Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego we Mikołowie, sbajslowany uostoł fajer tego dnio dlo ptokůw. Szło tam niý ýno posuchać prelekcyj, nale tyż pouoglůndać roztoliczne ptoki, a wywiedzieć sie, jako ô nie idzie dbać.

A iże idzie dbać ô nie, przi okazji dbanio ô swój zegrůdek, to dobrze wiedzům juże szkolorze ze Zespołu Szkołůw Ponadgýmnazyjalnych we Ôrnůntowicach, kerzi łażům na lekcyje ôgrodnictwa. Beztuż na zegrůdku styknie pomyśleć niý ýno ô sia, nale tyż ô tych małych ptoszkach, kere na zicher dajům nům za to trocha uciechy ze żywobycio. A kej niý můmy takigo zegrůdka, to styknie trocha ciyrpliwości a dobre ôko, toć nawet we srogim sztadzie, poradzi sie uobejrzeć niý jednego ptoszka.

ERASMUS+ - Tref we Katowicach

 8We Katowicach trefili sie uostatnio skiż programa „Erasmus+ Młodzież”. Tref sbajslowany bez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli mioł za cwek pokozaniý idyje cołki akcje.

Dziynka programowi „Erasmus+ Młodzież” młodziyż ze Europy moge trefić swoich kamratůw ze inkszych landůw, poznować ich kultůra ai realizować roztomajte projekty. Cołko idyjo programa przedstowiůno uostała na trefie we Marszałkowskim Urzyndzie Ślůnski Rejyncji.

Tako idyjo Erasmusa niý ma blank cudzo dlo nos. Toć pryndzy bůły juże podane na to programy takie choby: „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu” abo Alfa. Przi Erazmusie zaś zadania mogům być roztomajte, a skerowane niý ýno dlo blank modych ludzi.

Bezto Biuro Regionalne Województwa Ślaskiego w Brukseli chciało pokozać, jaki moge być profit uczystnictwa we tym programie. Ku tymu uosprawiane bůło jako antragować we takim programie, a na co sie dać pozůr przi tymu. Tym barzi, iże jako praktyka pokozuje, werci sie trocha pomynczyć ze papiůrkami, coby potyn zrobić na prowda dobry projekt. A piniůndze na to sům, bo przirychtowanych je wiyncy jak 14 mld euro.

Ôficiel Ôdewrzicie - Nowego Torgu na Halymbie

 9Teroski na Halymbie we Rudzie Ślůnski je juże zrychtowany na nowo torg. Pomiyniůł sie niý ýno wyglůnd, nale tyż i zichernoś kupowanio a sprzedowanio przi ceście Solidarności.

Wele rok tymu na torgu na Halymbie niý bůło za fajnie. Niýkere sztandy swoje lata świytności miały juże za sobům, a kable bůły doś niýzicherne dlo ludzi, kerzi tam byli.

Jednako po rychtůngu torg wyglůndo juże na prowda gryfnie. Toć widać na piyrszy blik, iże tako inwestycyjo bůła potrzebno, a dobro dlo kupujůncych ai sprzedowcůw. Ci ôstatni majům przi tymu nodziyjo, iże taki zrychtowany torg, bydzie teroski ô co barzi kůnkuryncyjny wzglyndym srogich sklepůw, jakich je hołda we Rudzie Ślůnski.

Cosik możno we tym i je, bo we piyrszy dziyń, na nowym torgu bůło doś dużo ludzi, chocioż pogoda bůła niý za fajno. Jednako eli ta pogoda sie poprawi, to we niýkere soboty – jako padajům ryskiyr torgu – bydům narychtowane ekstra atrakcje dlo bajtlůw.

Nojbarzi wpływowe Kobiyty - we ślůnski rejyncji

 10Sukces niý ma leki. Trza poświyncynio, czosu a zaangażirowanio. A przinajmij tako padajům kobiyty ze ślůnski rejyncji, kerym tyn sukces udało sie ôsiůngnyć. Coby docynić ich robota, ze 80 kandydotek Internauty uobsztalowali 50 tych nojbarzi wpływowych.

Gryfne, elegancke, a przede wszystkim przedsiymbiorcze. Tak idzie po krůtce ôpisać kobiyty, kere szło uoboczyć we plebiscycie na nojbarzi wpływowo kobiyta ze Ślůnski rejyncji. Cołki plebiscyt podsumowany zaś uostoł na ekstra gali, na keryj trefiůły sie politykerki, prezeski, lykorki, naukowce, społyczne dziołaczki a inksze. Uostały łůne wywelowane bez czytelników Dziennika Zachodnigo a internautów. Łůni to tyż uzdali, iże we grůnie 50 nojbarzi wpływowych kobiyt, bydzie Wicyprezes a Sekretorz redakcje TV Sfera Izabela Piotrowsko-Grosse.

Kożdo s tych kobiyt, kere tam uostały zaproszůne, wiedziała, iże sukces to niý prziłazi wcale tak leko. Trza na prowda dużo roboty, po świyncynio, ôpowogi a niý roz nawet ôptymizmu. Kej jednako przidzie taki sukces, mogům liczyć, iże uostanům docyniůne tak, choby Beata Drzazga. Podle internautów nojbarzi wpływowo je gynau ta włościcielka srogij medik fýrmy, kero działo na poranoście rejyncyj, zatrudnio wele 3000 ludzi a mo kajś 5000 pacjyntůw. Trocha inakszy uzdali jurory, podle kerych palma piyrszyństwa noleży sie Prezydynt Zobrzo Małgorzacie Mańka-Szulik.

My jednako wszystkim cuzamyn, a kożdy ôsobno gratulujymy placu we plebiscycie, a życzymy, coby przi sukcesie sie niý przepůminać, iże nojwożniyjszy we tym wszystkim je człowiek.

Glýwicke Cyntrům Ônkologie - Eli bydzie?

11Parlamyntarysty we ślůnski rejyncji dogodali sie uostatnio, coby dziołać na rzecz sbajslowanio niýzolyżnego Ślůnskigo Instytuta Ônkologie we Glýwicach. Na ekstra sbajslowanym trefie we glýwickim ôddziyle teroźnego Instytuta szrajbniynte uostało ôświadczyniý ku tymu.

Cyntrům Ônkologie we Glýwicach, czyli tak po prowdzie ôddzioł Instytuta miana Marii Skłodowskij-Curie juże bez poranoście lot je widziany niý ýno we cołki Polsce, nale tyż na świycie, a nawet we USA. Je to wyszpecjalizowane a wielaszpecjalistyczne cyntrum ônkologie, kere niýstety niý ma niýzolyżnům jednostkům. Je łůne ôddziołym warszawskigo lazarytu. Niýstety skuli tego musi kożdorocznie bulić hołda piniyndzy, kere uszporowane sům we Glýwicach do kasy lazarytu we Warszawie ai na filio we Krakowie. A te piniůndze to niý roz je poradziesiůnt mln zł.

Beztůż je idyjo, coby sbajslować niýzolyżny Ślůnski Instytut Ônkologie we Glýwicach, kery bydzie sie sům uosporzůndzoł. Skuli tego 2 marca bůł ekstra tref we siydzibie glýwickigo ôddzioła Instytuta, na kerym ôbgodane buło, co a jak zrobić. Wszysko napoczło sie ôd Marszołka ślůnski rejyncji Wojciecha Saługa ai Dyrehtora jednostki prof. Leszka Miszczyka.

Na zicher bůł to nostympny dobry krok, kery spůmoge usamodzielniýniý glýwickigo instytuta. Przi tymu sům tyż zbiyrane podpisy miynszkańcůw noszyj rejyncji, coby pokozać, iże popiyrůmy to my wszyscy, kerzi sam żyjymy. Ku tymu podszrabowali sie tyż ślůnske parlamyntarysty.

Tako robota pokozuje, iże coby żyło sie nům wszyskim lepi, trza sie łůnczyć a niý tajlować na lepszych a gorszych. Wiyncy nos, to mocniyjszy głos. A we sprawie glýwickigo Instytuta, to festelnie wożne. Jednako eli tera nos usłyszům tam na wiyrchu we Warszawie? A bydům sie liczyć s wolům ludzi? Uoboczymy.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok