A A A

 


SPŮŁROBOTA - czyli robota cuzamyn a Manszaft


Spůlno robota, czyli spůłrobota.

Cwekym spůłroboty je to, iże ludzie kej chcům zrobić cosik wiyncy niż sům w stanie sami, robiům to cuzamyn ze inkszymi. Dziynka tymu robota je barzi efektýwno. Wożne jednako sam je to, iże cołko robota, mo mieć tyn sům cwek, ô kerym szkryflali my ôstatnio. Wtedy poradzi sie skuplować manszaft.

Manszatf to mało grupa ludzi, kerych umiyjyntności wzajymnie sie uzupełniajům, a przi tymu majům tyn sům cwek a systym dziołanio ai wartości a podyńscie do sprowy. Dziynka robocie we grupie kożdy moge czuć sie za coś ôdpowiydzialny.

 

Jak powstowo manszaft?

Etap 1 – FORMOWANIÝ

Je to piyrszy etap, na kerym dopiyro skłodo sie do kupy manszaft. Ludzie sie poznowajům, tajlujům miyndzy siebie robota, ale majům przi tymu do sia pewny dystans, bezto godka niý zowdy je luźno. Skuli tego dziołania manszaftu mogům być mało efektywne.

Etap 2 – HAJANIE

Na tym etapie mogům pojawić sie małe haje a swady. Wszysko skiż tego, co ludzie we manszafcie muszům sie dotrzić a dogodać jako bydzie wyglůndać ich robota cuzamyn. Czynsto przi tymu jednako můmy kupa godki, dyskursůw a nawet „burze mózgów”.

Etap 3 – NORMALIZACJO

Mocka sprow we manszafcie sie juże poukłodała, a ludzie sie juże we wiynkszości dogodali, beztuż haje idům na bok, a prziłazi robota. Kożdy zno swoje zadaniý a wiadůmo co trza zrobić, coby důńś ku cwekowi dziołanio. Dziynka tymu tyż atmosfera we manszafcie moge sie poprawić.

Etap 4 – SZLUS

Poleku cołko robota je juże zrobiůno. Przi tymu coroz czyńści widzi sie kůniec zadanio, projektu, programu. Skuli tego tyż coroz wiyncy sie ô tym godo a forszteluje. Sprowy sům dopinane na ôstatni knefel, a we gowie kajś poleku napoczyno sie miarkować jako bydzie wyglůndać tyn szlus. Czos na fajer skiż sukcesu? Smyntki skiż kůńczynio roboty cuzamyn?

 

A jak poznać, iże maszaft je dobry? Jake sům cechy takigo do porzůndku manszaftu?

- dobro a efektiwno kůmunikacjo miyndzy ludziami;

- ôtwarto, szczyro a inszpirujůnco wymiana idyjůw, informacyj a wrażyń;

- dobro ôrganizacjo roboty a akuratne potajlowaniý ij;

- pozitywne podyńśce do spůłroboty ludzi we manszafcie;

- atmosfera zaufanio a dobrych relacyj;

- kożdy czuje sie kůnskiym tego manszafta;

- przi robocie widać zaangażirowani kożdego;

- kożdy tyż sie uozwijo we tym co robi;

- widać kreatywność a chyńć poznowanio nowego;

- radzynie sie ze swadami, hajami a sytuacjami niýlekimi.

Kożdy mo jakoś rola..

Tak samo we żywobyciu jak i we manszafcie. Kożdy mo swoje zadaniý, robota, swoja rola. Nojlepi, kej we manszafcie potajluje sie role podle tego, wto jaki je, co poradzi a wiy. Dziynka tymu bydzie umioł jak nojlepij sie znolyź sie we nowyj robocie, ale przi tymu dać ze siebie jak nojwiyncyj.

Role poradzi sie potajlować roztomajcie. Choby na:

- role zadaniowe – swiůnzane ze realizacjům ôkryślůnego zadanio,

- role społyczne – skůncyntrowane na ymocjach a relacjach miyndzyludzkich,

- role indywidualne – cwek dziołanio moge być zrealizowany indywidualnie, abo indywidualizm gwarantuje realizacjo zadanio.

 

Role we manszafcie?

Jako spůmino brytyjok R.M. Belbin na efektiwnoś roboty manszaftůw mo wpływ niý ýno wiedza a umiyjyntności, nale tyż typ ôsobowości. Zbudowany podle niego manszaft bydzie mioł beztuż take role:

Kreator

Czowiek kreatiwny, gibki we dziołaniu. Na wszysko mo knif, idyjo. Taki kreator poradzi polepszyć dziołania a zainszpirować manszaft do nowych uozwiůnzań. Trza sie jednako dać pozůr, bo kej we manszafcie bydzie za dużo kreatorůw, efektiwnoś roboty moge być fest mało.

+ : innowacyjny, ze forsztelunkym, ôryginalny;

- : czosym kapryśny, chaotyczny, za dużo forszteluje abo snokwio.

Ewaluator

Wtoś, wto poradzi siednůńć, logicznie zmiarkować a wytublikować, co trza robić. Nawet kej na dachu sie poli, za ôknym ryczům na nos, a ze izby wyniyśli nům już wszyske stołki. Bez swůj tympyramynt zdo sie jednako czosym czowiekym nudnym.

+ : praktyczny, logiczny, ôpanowany;

- : czosym za mało elastyczny a kreatywny.

Koordynator

Kludzi wszyske dziołania. Wiy, iże je ôdpowiydzialny za cołko robota, ale skiż tego co zno ludzi, jejich umiyjyntności a wiydza, poradzi dobrze pokludzić wszyske dziołania. Nojlepi je jak poradzi s ludziami pogodać, a niý ýno reskiyrować.

+ : zno cwek, umi pokludzić, a zareskiyrować;

- : czosym poradzi niý wiedzieć wszyskigo, a chce kożdymu wszysko godać.

Implymynter

Festelnie wożny czowiek we manszafcie. Bo co by niý pedzieć, zowdy musi być wtoś wto wiy co, kaj a kedy. A przede wszyskim zrobi to tak, jak trza. Mo dobre poczucie czosu a wachuje wszyskigo, coby bůło akuratnie zrobiůne.

+ : zorganizowaniy, prakticzny;

- : słabo elasticzność dziołanio przi pomianach.

Perfekcjůnista

Trza coś zrobić festelnie dokładnie? Musi to być gynau na zicher take idealne? No to trza czowieka, kery to tak zrobi. Czowieka precyzyjnego, zainteresowanego kożdym szczegůłym.

+ : ôpanowany, szkrupulatny, zdyscyplinowany;

- : pedanticzny, pinklowy.

Lokomotywa

Czowiek do roboty, kery pociůngnie za sobům nawet cołki manszaft. Poradzi chycić sie nawet nojgorszyj roboty i ja po prostu zrobić a przi tymu spůłrobić ze inkszymi. Nawet kej cosik sie dzieje. Czynsto nojwiyncy roboty je zrobiůne dziynka niýmu.

+ : ôdporny na sztres, efektýwny, towarziski;

- : czasym za drap chce zrobić robota, bez zaglůndanio na reszta.

Dusza

Niý roz nerwy, swada abo sztres doklůdzům do haje. Jednako sům take ludzie, kere take haje starajům sie uspokojać, abo nawet blank je wygoszać. Sům to wrożliwe ludzie, ze empatiům, kere festelnie leko poradzům wyczuć, co sie zaro wyrychtuje.

+ : ufny, kůmunikatywny, empatyczny;

- : czosym moge skupiać sie barzi na ludziach niż na cweku dziołanio.

Sznupok

Trza coś załatwić, sie wywiedzieć abo kajś iś, coś posznupać? Tyn czowiek snojdzie wszysko, pogodo ze wszyskimi a poradzi sie wywiedzieć, to czego nům trza. Czosym na prowda sie przidowo wtoś taki.

+ : zaradny, kůmunikatywny, zwyrtny;

- : miglanc, wyzgierny, zbiyro za dużo szprymůw.

Fachman

Szpecjalista ôd tego, czego trza. Dziynka niýmu niý trza sznupać a kůmbinować jak sie wywiedzieć, bo tyn czowiek to po prostu wiy. Dziynka swoij wiedzy, umiyjyntnościům a doświadczyniu, moge pedzieć, zrobić a przirychtować wszysko.

+ : wiedza, umiyjyntności a doświodczyniý;

-: czosym miarkuje, iże wiy wiyncy niż tak na prowdy, a to moge niý wyńś na dobre.

 

Przi takim podyńsciu werci sie pamiyntać, coby dobrze poskłodać manszaft. Kej zaś juże můmy ludzi, to na prowda dobrze je potajlować robota tak, coby kożdy dostoł rola podle tego, jaki je. Dziynka tymu poradzymy wykorzystać potyncjał wszyskich, co můmy we manszafcie.

 

Role sztichowe

Kej jednako przidzie nům tajlować robota, a wyńdzie, iże muszymy jeszcze we manszafcie potajlować ludzi (zrobić take myńsze zespoły), wtedy trza sie spůmnieć ô rolach sztichowych (przeciwstawnych). Wszysko skiż tego, iże nojczynści ludziům ô sztichowych rolach ciynżko sie dogodać, a chycić roboty cuzamyn.

Beztuż trza spamiyntać, iże sztichowe role to:

> Sznupok a Perfekcjůnista;

> Kreator a Implymynter;

> Lokomotywa a Dusza;

> Koordynator a Szpecjalista.

Ewaluator idzie pedzieć je neutralny.

 


Tyn tekst je dostympny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

 Licencja Creative Commons

 

Poczytej tyż:

Silesia Skills VADEMECUM - Cwek dziołanio (t.2)

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok