A A A

Mosz czosym tak, iże chocioż chciołbyś być miły a przijazny, ludzie majům Cie za gbura abo sorůnia? A mono co chwila wadzisz sie s kimś a niý poradzisz sie dogodać? A jeszcze kedy indzij żyjesz we wiecznyj panice, iże ze niczym sie niý wyrobiosz, bo zowdy mosz za mało czosu?

Je jedne lykarstwo na colke Twoje problymy – tryning umiyjyntnosci miynkich, czy jako to sie godo soft skills. Rozwijanie tych umiyjyntnosci wspůmoge Cie we kůntaktach ze inkszymi, a nawet życiu zawodowym.

Ale jak je uozwijać, a czym tak właściwie łůne sům?

 

Po piysze:

KŮMUNIKACJO: Werbalno a niýwerbalno.

Colke żywobyciý, w kożdyj chwili wysyłůmy do ôtoczynio jakeś sygnały. Noszům mimikům, gestami ciała a roztomajcie inakszy. Nawet tůn głosu, we jakim kludzymy godka, je festelnie wożny. A jak wożny to postarům sie zaro pokozać. Sprůbuj se wyôbrazić, iże prziłazisz teroski na rozmowa ô robota. Przilazisz we zmaraszůnyj, pogniecůnyj koszuli, a do tego do rekrutera sie ôdzywosz choby do kumpla ze placu. Co nojlepsze żujesz sie ku tymu guma we gymbie. Do takigo rekrutera dociyro kupa kůmunikatůw: co a jak uosprowiosz, jak żes sie ôblyk a roztoliczne inksze. To wszysko je noszům kůmunikacjům. Niý ýno pedzane słowa.

Beztuż pamiyntej, iże kůmunikacjo, to niý sům ýno słowa a dowej pozůr na to, jak godosz, jak sie sztalujesz, jako mosz mimika, a jak siebie przedstowiosz.

 

Po druge:

SPŮŁROBOTA WE GRUPIE

Teroski czynsto, eli to w důma, eli we robocie trza zrobić coś ze kimś. Pamiyntej, coby we takich sytuacjach być życzliwym dlo inkszych a jednocześnie niý brać se wszyskigo na gowa. Wożne je, cobyście cuzamyn ze inkszymi we grupie stworzyli zasady, podle kerych bydziecie robić, a dzielić sie robotům. Jednako kejby cos bulo niý tak, abo czułbyś sie odtrůncůny bez grupa – to niý ma sie co nerwować na nich. A już tym barzi za plecami ich niý ôbgaduj. Postarej sie na spokojnie a poleku pedzieć, jak Ty sie poczułeś i że bůło to dlo Ciebie niýmiłe. Mosz skupić sie na tym, coby przekozać inkszym jak sie czułes a niý ôskarzać inkszych, iże sům tacy a tacy. To Ci niý pomoge a ýno zaôgni cołko sprowa.

 

Po trzecie:

AKTYWNIE SUCHEJ INKSZYCH

Starej sie wysuchać kożdego. Dej inkszym pedzieć to, co chcům a niý przerywej. Prz tymu być asertiwny a wytuplikuj tymu s kim godosz, co tyż tego ôczekujesz we dyskusji. Pokoż mu, iże Ty go wysuchosz, ale tyż chcesz być wysuchany. Jak ze kimś godosz, to postarej sie skupić na tyj ôsobie, niý myśl wtedy ô tym, iże ty chcesz coś tera pedzieć. Utrzimuj kůntakt wzrokowy, pokoż zainteresowanie, dowej zwrotno informacjo.

 

Po szworte:

BYĆ ASERTIWNY

Co to rýchtých je asertiwność? Tak po prowdzie to je umiyjyntność wyrożanio swojich uczuć jasno a klarownie, ôbrůna sowjich poglůndůw a prow, ze jednoczesnym akceptowaniym prow a potrzeb inkszych. Nojwożniyjsze we tym wszkistkim je to, cobyś umioł siebie wyznoczać granice. Ta umiyjyntność je najbarzi wożno we robocie. Jak zaś poznać, iże musisz fest potrynować nad swojům asertiwnościům? A no jak za czynsto zdażo Ci sie zgodzać na wszysko – skuli czego potyn ôdkłodosz na bok swoje plany. Wtedy je juże nojwyższy czos, coby zaczůnć trynowac asertiwność.

 

Po piůnte:

MŮNDRZE ZARZŮNDZEJ SWOJIM CZOSYM

We żywobyciu czynsto je tak, co niý roz brahnie nům czosu na to, co chcymy zrobić. Nojgorzi je juże wtedy, kej brahuje nům tego czosu na to, co muszymy zrobić. Wtedy trza sie zmiarkować, eli lepij niý poradzi sie wykorzystać noszego czosu. Beztůż stůń sie na chwila a dychnij. Potyn zmiarkuj sie dobrze co a kej robisz, a co z tego zrobić rýchtých musisz. A mono je cosik, co mogesz zrobić gibcij? Czynsto fest pomogo regel, coby niý ôdkłodać niczego na niýskorzi. Take ôdkłodani poskutkuje nojczynścij tym, iże potyn brahnie nům czosu i zaś trza bydzie cosik przekłodać. A potyn zaś...i zaś...i zaś...i sie robi tako lajera. Beztuż zaplanuj dobrze co mosz do zrobiynio, a zrůb to!

 

Dzisio poznołeś, nojwożniyjsze filary, kere spůmogům Cie we żywobyciu a robocie. Pamiyntej, iże ýno samodyscyplinům a doskonalyniym siebie, mogesz ôsiůngnyć na prowda dobre efekty. A jak sie za to zabrać? Je mocka knifůw a technik, kere Cie we tym spůmogům. Juże niýdugo nostympny artikel ô umiyjyntnościach miynkich w ramach akadymii Silesia Skills Ferajny Szkryfka. Mům nadziyjo, iże choć trocha s tego wdrożysz we swoje żywobyciý. Na prowda bydzie sie to wercić.

 

A kejbyś chioł potrynować s nami swoje umiyjyntności miynke po slůnsku, to zaproszůmy Cie do kůntaktu.