A A A

2016 12

2016 12

BARBŮRKA WE RADZIŮNKOWIE - KU PAMIYŃCI

Chocioż dzisio to juże gruby we Radziůnkowie szukać po průżnicy, to niý zowdy tak bůło. Jeszcze pod kůniec zeszłego storoczo fedrowali sam wůngel. Ci, kerzi to pamiyntajům, fajrowali tyż Barbůrka.

Teroźnie po grubie Powstańcůw Ślůnskich, kero zawarto bůła jeszcze we zeszłym storoczu, uostoł Mini Grubski Skansyn. Te pora sprzyntůw, staro trafokownia a figura św. Barbůrki spůmino gruba, we keryj niý roz robiůły cołke familije.

Niýkerzi we tyn szpecjalny dziyń spůminajům tyn downy czos we Radziůnkowie. Skłodajům łůni kwiotki a zapolajům znicze pod św. Barbarům we staryj trafokowni.

AKWARIŮM – WE ŚLŮNSKIM ÔGRODZIE ZOOLOGICZNYM

Nowe akwariům to teroski nowo przestrzyń dlo egzoticznych rybůw ze Ameryki Południowyj. Wyrychtowane bez pora miesiyncy akwariům uostało udostympniůne.

Cołki rychtůng wyszoł na jakeś 480 tysiyncy zł, ze czego wiyncy jak połowa doł Marszałkowski Urzynd Ślůnski Rejyncji, a po 100 tysiyncy dali Chorzůw ai priwatny inwestor. Jednako dziynka tymu po poru miesiůncach rychtowanio, mogymy teroski zaglůndać na blank nowe akwarium. A w sumie na ryby, kere tam żyjům.

A je na co zaglůndać, bo poradzi sie zejrzeć fest sroge sůmy, piranie ai płaszczki. Same akwariumy sům tyż ô co srogsze jak te pryndzy ai majům nowoczysne uozwiůnzania, choby take jak ekstra systym filtracje wody. Wyrychtowane uostało tyż same stawiynie Akwariům. Beztuż zaproszůmy sam kożdego.

FORUM FACH SZULŮW – TREF WE KATOWICACH

We Katowicach sbajslowane uostało I Forum Fach Szulůw. Wszysko skiż inicjatywy Marszałkowskigo Urzynda Ślůnski Rejyncji ai Cyntrum Kształcynio Ustawicznego a Zawodowego we Katowicach.

I Forum Fach Szulůw zbajslowane uostało we Katowicach we Cyntrum Kształcynio Ustawicznego a Zawodowego. Take forum to ôkazjo do průmocji fach szulůw, kere już ôd downa szkolům nům roztomajtych fachmanůw.

Potyncjał we tych szkołach widzům tyż we Urzyndach. Wicymarszołek Aleksandra Skowronek spůminajum, iże niý roz je tam na prowda wysoki poziům kształcynio ai festelnie dobro baza dydaktyczno.

Piyrsze forum skůncyntrowane bůło na kosmetice. Skiż tego przirychtowane bůły ekstra wykłody ai szło połosprowiać ze fachmanami. Zresztům, průmować to tego za fest ani niý trza, bo ôd downa wyszkolyniym sie za technika usług kosmeticznych interesanci sie mocka modych ludzi.

W sumie niý ma sie tyż co dziwować. Poleku nosze społyczyństwo sie starzeje ai kosmeticzne a mediczne usługi sům coroz barzi popularne.

A jak łazi ô Forum, to bajslyrze zaproszajům na nostympny tref. Tym razym bydzie ô trocha inkszym fachu.

NOWE NABYTKI – WE MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIM

We Muzeum Górnośląskim we Bytůniu bůła niýdowno kůnferyncjo, na keryj przedstowiůne uostały nowe nabytki we zbiorach instytucje. Zoboczcie sami, co nowego půdzie ôglůndać.

Co interesant, Muzeum Górnośląskimu we Bytůniu udało sie we samym 2016 powiynkszyć swoje zbiory ô 956 ôbiyktůw. Niýkere s nich uostały kupiůne. Niýkere zaś przekozane na rzecz Muzeum, dejmy na to przi ôkazji II Światowego Zjazdu Bytůmiůn.

Jednym ze nabytych ôbrozůw je „Targ” Pawła Wróbla. Te dzieło chopa urodzůnego we Szopiynicach uzupełnio kolekcjo muzeum, bo majům łůni juże 22 ôbrozy ôd tego artisty.

Przi tymu udało sie kupić tyż rzeźba artisty swiůnzanego ze Bytůniym Waltera Tuckermanna. Je to popiyrsie pewnyj starki wykůnane we drzewie, kere zrobiůne je festelnie precyzyjnie.

Sům tyż dzieła samych bytůmiůn. Rechtor Josef Koretzki na spůminka byzuchu we 1927 we Bytůniu Towarzistwa Śpiywoczego Kolei Żeloznych ze Wiydnio wyrzeźbiůł we wůnglu chopa a przi tymu simbole Bytůnio ai Wiydnio. Teroski ta rzeźba trefiůła nazod do Bytůnio.

Trefiły sie i inksze rzeczy swiůnzane ze downymi czosami a tym sztadym. Sům tu miyndzy inkszymi ôdznoczynia przedwojynne, brifkaty, pocztůwki, świadectwa szkolne a czeladnicze ai mocka inkszych downych papiůrůw.

NAPAD A POŚCIG – KAMERA ZAGLŮNDO

We Rudzie Ślůnski bůła ostatnio akcjo, choby ze jakigo filma. Dwůch chopůw zaatakiýrowało a ôkradli inkszego. Jednako dziynka kamerze a gibkij akcji szucmanůw po drapku sie ich chyciło.

Żodyn by niý pomyśloł, iże niý wiela przed Godnymi Świyntami uostanie napadniynty. A jednak jednego chopa we Rudzie Ślůnski we nocy przed świyntami napadło a ôkrodło dwůch rapczykůw. Sprali łůni go a potyn wziyni mu mobilniok i uciykli.

Jednako wszysko bůło widać na sztad můnitoringu. Beztuż drapko podjechali szucmany, wziyni napadniyntego chopa a napoczli gůnić tych dwůch istnych. Jednego udało sie chycić ôd razu. Drugi tyż wiela niý uciyk.

Jak widać sztad můnitoring poradzi na prowda pomůc a przisłużyć sie ludziům. Pomogo we roztomajtych sytuacjach a zwiynkszo bezpieczyństwo we sztadach.

ZALA DOŚWIADCZANIO ŚWIOTA – EKSTRA GYSZYNK NA ŚWIYNTA

We ZSS nr 4 ôddano uostała Zala Doświadczanio Świota. Idzie pedzieć, iże bůł to nawet taki ekstra gyszynk na świynta, bo ôdymkniynto uostała pora dni przed Wilijům.

Takij zali kaj indzij sie niý snojdzie. Sam nojwożniyjsze je tykniyńcie, farba a dźwiynk. Zala Doświadczanio Świota mo terapeutyczno moc. A co interesant, bůł to taki gyszynk na Godniý Świynta, bo przekozano uostała pora dni przed Wilijům we Zespole Szkołůw Szpecjalnych nr 4 na Biylszowicach we Rudzie Ślůnski.

Dziynka nij bajtle bydům můgły mieć szpecjalne zajyncia wczesnego wspomoganio uozwijanio. Ku tymu bydzie szło s nij korzistać przi zajynciach rewalidacyjnych. A wszysko dziynka dofinansowaniu na 7 tysiyncy zł, kere udało sie dostać ôd jednyj ze fundacyj. Cołko utrota zaś tyj roboty wyszła w sumie na 10 tysiyncy.

X-LECIE - SEZAMU

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam działo juże ôd dziesiynciu lot. Fajer na te jubilyjům sbajslowali łůni we Sztad Kultůr Ôstrzodku we Zobrzu. Wiyncy we materiale.

Piyrszy ôpłatkowy tref Ferajny Sezam usztalowany uostoł na 9 decymbro 2006. Wtedy jednako bůł to tref niýôbyczny, bo przi tymu fajrowane bůło sbajslowaniý Ślůnskij Ferajny Niýmocnych na SM Sezam. Jako idzie porachować ôd tego czosu przeleciało juże 10 lot. Lot we kerych mocka sie dzioło, a hołda uostało zrobiůne.

Wszysko dziynka ferajniokům a ryskiyrowi Ferajny. Beztuż bůło tyż kůmu dziynkować. Nojwożniyjsze jednako we tym wszyskim je to, iże jako spůminajům prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała – honorowy ferajniok – ta robota dowo na prowda dużo samym niýmocnym na SM. Ta robota dociyniajům tyż we lokalrygiyrůngach, ze kerymi ferajna spůłdziało.

A działo i to niý mało. Ferajna bůła piyrszům ausrygiyrůngowům ôrganizacyjům, kero kludziła swoja mediczno poradnio. Dziynka jejich dziołaniům postawili cyntrum Rehabilitacje Pation. Nale jako podkryślajům wszyscy ze rýskiyru Ferajny - nojwożniyjsze niý sům mury, ýno ludzie.

Bezto můmy nodziyjo co tako filozofio dalij bydzie prziświycać ferajnie, a dziynka tymu udo im sie zrobić ô co wiyncy a przede wszyskim spomůc wszyskich niýmocnych na SM. Tego winszujymy na nostympnych 10 lot.

ŚNIODANIÝ DO SZULE – ENERGIO NA COŁKI DZIYŃ

Coby bajtel mioł energio a poradziůł sie skůncyntrować na nauce, musi dobrze pośniodać. Je to tym barzi wożne, iże dlo prawidłowego uozwijanio sie potrzebujům na prowda dużo składnikůw odżywczych.

Podle forszukunku przekludzůnego bez Millward Brown, we Polsce ludzie majům coroz wiynkszo żywiyniowo świadůmość, a bezto coroz lepi sie ôdżywiajům. Niýstety dalij mocka ludzi niý pojy nim idzie do szule, abo do roboty, a to niý ma dobre dlo ôrganizmu.

Podle porachowanio, aże 24 procynt bajtlůw wyłazi do szule bez jedzynio. Niýstety kupowaniý im kołoczykůw we tytkach abo maszketůw, zamiast dać sznikta ze porzůndům bajlagům niý prziniesie nic dobrego. We reklamach durś trujům a průmujům, te „ekstra” jodło, jednako kejby poczytać co tam je, to na prowda lepi zjejś sie dobry chlyb ze kyjzům abo szinkům.

Trza przi tymu sie tyż dać pozůr na to, iże take śniodaniý mo dać energio bajtlowi na cołki dziyń we szuli, beztuż wożne je, co mu matka narychtujům. Toć werci sie dbać ô zdrowie noszych bajtlůw, a poświyncić trocha czosu na prziszykowaniý dobrego śniodanio. Pamiyntejcie tyż, iże samymu tyż trza dować dobry przikłod.

WILIJO WCZYŚNIOKA – MAŁYCH BAJTLI ZE SROGIM HERCYM

Taki tref chyba zowdy bydzie niýôbyczny. Trefili sie na nim bajtle, jejich familije a dohtory. We Sztad Lazarycie we Rudzie Ślůnski juże nostympny roz mielimy Wilijo Wczyśnioka.

Tak jak Wiktor, kery kejsik bůł nojmyńszym wczyśniokiym na rudzkim ôddziole noenatologie, szło tukej trefić we tyn czos mocka inkszych bajtlůw. Na szczyńściý prziszli łůni sam ýno na ekstra wilijo. Wilijo Wczyśnioka.

Wczyśniokůw we rudzkim lazarycie rodzi sie niý mało. Kożdego roka na świot prziłazi tukej wele 100-120 dziecek, kere majům myni jak 1,5 kg, ze czego wele 70 tych, co majům myni jak 1 kg. Niýstety skiż tego tyn lazaryt to bez dugszy czos je jejich piyrszy plac pobytu.

Jednako kożdy bajtel traktowany sam je dobrze a dobrodusznie. Ze kożdym s nich persůnel sie zżywo, kożdego pamiynto a wito ze uśmiychym. Zno sie tyż jejich familije. A to je na prowda wożne, bo ôprůcz medik flyjgowanio wożno tyż je atmosfera, coby spůmogać we takij sytuacyji.

I wyłazi to sam nojlepij. Bo chocioż dlo tych bajtlůw a jejich familiji je to plac piyrszyj niý roz niýlekij walki, to wrocajům sam ze uśmiychym, a majům co dobrze spůminać.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok