A A A

2016 02

 

2016 02

 

Młodzi okdrywcy na szklaku - Ksiůnżka dlo szulůw

Juże je przirychtowano i trefiůła juże do szkolorzy ze Szkoły Podstawowy nr 1 we Chorzowie. Ksiůnżka „Młodzi odkrywcy na Szlaku” mo spůmogać regiůnal edykacyjo.

Ksiůnżka, kero przirychtowano je bez Zamek Cieszyn na zlecyniý Marszałkowskigo Urzynda Ślůnski Rejyncji, mo pokozać modym 22 ze 36 ślůnskich zobytkůw techniki. We rajza po Szlaku Zobytkůw nojmodszych bierům tzm. Zoboty.

Pokozujům im bezto tajla Wiychnigo Ślůnska, a przi tymu spůmogajům we regiůnal edukacyji we klasach 1-3 szkoły podstawowy. Przedstowiajům przi tymu niý ýno stawiynia, nale tyż place, historyje a ludzi, kerzi sům s nimi swiůnzani.

Na razie takich ksiůnżek je 7 tauz. a przi spůłarbajcyniu ze lokalrygiyrůngůma majům łůne trefić do nostympnych szulůw we inkszych sztadach. Kej zaś ksiůnżka sie spodobo moge być dodrukowanych jeszcze latosi nostympne 20 tauz sztuk. Wszyske łůne bydům za fraj dane bildůng placůwkům we Ślůnski Rejyncji.

 

Nowy Dyrehtor - Muzeum we Rudzie Ślůnski

Sztad Muzeum we Rudzie Ślůnski mo juże nowego Dyrehtora. Czamu?

Dr Barbara Nowak bez pora lot byli Dyrehtorym Sztad Muzeum we Rudzie Ślůnski. Teroski jednako nowym Dyrehtorym je Krzysztof Gołąb, kerzi juże doś dugo tam robili. Czamu tako pomiana bůła zrobiůno? Ano jako my sie wywiedzieli, eks Dyrekhtor sama niý zrezygnowała a bůła ôdwołano. Coby spytać, skiż czego take coś sie stało, poszli my do Sztad Urzynda Rudy Ślůnski.

Tukej jednako pedzieli nům, iże informacyje ô robocie, ai tyż ô jejij zakůńczyniu, niý sům publik informacjům, bezto nic nům niý pedzům ô tym. Co interesant, ô ôdwołaniu ze stanowiska, niý chceli tyż nic godać eks Dyrehtor Muzeum, s kerům godalimy bez telefůn.

Pomianům przi tyj ôkazji tyż je to, iże do niýdowna to Dyrehtorym uostowoł wtoś, wto niý bůł zatrudniůny we Muzeum. Teroski jednako wybrany uostoł chop, kery tam juże robiůł. Dziynka tymu Krzysztofowi Gołąb lecy bydzie reskiyrować Muzeum, bo juże na sztarcie trocha lepi je znajům.

 

Klasówka Powstańcza - czyli wto co wiy ô Slůnskich Powstůniach

Na połowa marca sbajslowany je piyrszy taki sprowdzian wiedzy ô Ślůnskich Powstůniach. Wszysko robiůne je skiż 95 lecio plebiscytu, kery bůł sam kludzůny.

Wiedza ze tego okresu ai Ślůnskich Powstůń sprowdzům szkolorze, politikery, awisorze a inksi we Muzeum Powstań Śląskich we Świyntochlowicach.

Kej bůło III Powstanie Śląskie? Abo wto to bůł Wojciech Korfanty? A kery sztad kůmu prziszoł po plebiscycie? Na take pytania muszům rychtować sie Ci, kerzi chcům sprowdzić swoja wiedza ô tych wydorzyniach 18 marca.

A chyntnych je chołda, bo sztartnůńć chcům szkolorze, politikery, awisorze, naukowce a inksi, nawet Sztadprezydynt Świyntochlowic. Sztartnuńć moge wto chce, nawet online. Wszysko bydzie sbajslowane we downym stowiyniu Syjma Ślůnskigo.

Idyjo je blank interesant, tym barzi, iże modzi może bydům chcieli sie bezto wywiedzieć jako to rýchtých bůło ze tymi Powstaniami Śląskimi.

 Eli to kůmu bůło potrzebne? Na co a ô co sie tak po prowdzie prali? We szuli sie tego niý dowiedzům, bo prowdy im niý pedzům. Może jednako, kej przi okazji kůnkursa trocha posznupiům, to wywiedzům sie czego interesantnego.

 

Ôba sztudynty. Ôba rajzyndry. Teroski chcům cuzamyn we 24 miesiůnce zwiydzić 24 europyjske stolice.

A co nojlepsze chcům to zrobić za myni jak 500 zł. Do sie?

Bez ôkno zaglůndajům na Katowice. Bez ôkno zaglůndajům tyż na cołki welt. Jednako barzi juże ôczůma forsztelunku. Kinga a Konrad, kerzi cuzamyn rajzůjům niý ýno po świocie, nale tyż bez żywobyci, teroski majům nowy rycht. Chcům we 24 miesiůnce zwiydzić 24 stolice we cołki Europie. Jak do teroska byli łůni m.in. we Pariżu, Edynburgu a Ôslo. Teroski bydzie Rejkiavik.

A kej wtoś chce być s nimi na bieżůnco, abo wiedzieć jako to wyglůndo te jejich rajzowaniý, to styknie, iże wlezie na jejich nec zajta wczterystornyswiata.eu. Majům łůni tyż ekstra landkarta do ôznaczynio, kaj juże byli a antyrama, kaj wkłodajům kartki ze tych sztadůw.

Jako sami nům godajům, take rajzowaniý to poradzi festelnie dużo czowieka nauczyć. Pokozać mu niý ýno jako wyglůndo inkszo kultura, nale tyż jacy na prowda sami łůni sům. Tym barzi iże rajzowaniý cuzamyn bez świot, to niý zowdy je take leke, jak by sie kůmu můgło zdać.

My sam můmy nodziyjo, iże nauczům sie bezto jak nojwiyncy. Przi tymu noszo Telewizyjo ôbjyna patrůnatym jejich rajzowaniý, bezto relacje ô tych przygodach mogecie tyż poczytać na nec zajcie.

 

Zawiyrej dźwiyrza - A dowej sie pozůr

Kej wlezymy juże dů dům, to muszymy pamiyntać, coby zawrzić dobrze dźwiyrza. Wszysko skuli tego, co jake ôszkliwce mogům sie spozorować, iże my ich niý zawarli a wlyź bezto do nos dů dům.

Chocioż můmy důmofůny, zawiyrane dźwiyrza na siyń a inksze, to niý roz je tak, iże jaki istny poradzi spokojnie sie dostać tam, kaj niý mo. Styknie chwila, kej sie niý důmy pozůr, a jaki ôszkliwiec moge nům wlyź rajn dů dům a wylyź po drabku ze taszkům abo inkszymi rzeczůma co po blisku leżały a sům co we wercie. Bezto Sztad Kůmynda Policje we Rudzie Ślůnsku godo, coby dowalimy sie pozůr na takich miglanców, a zawiyrali dobrze dźwiyrza.

Bo chyntny do wleziynio dů nos dů dům moge sie snolyź po drabku. A kejby my sie skapli, iże taki istny wloz nům rajn dů dům, to poradzi łůn sie po gibku wykuglować a pogodać bele jake fandzoły, iże sie majtnůł i że już wyłazi. Bezto lepi dować sie pozůr a wahować swoij haupy, coby żodyn, co niý mo, nům dů nij niý wloz.

 

Trefy ze insztruktorůma - Szkoła Rodzynio

Teroźnie je coroz wiyncy możebności, coby lepi przirychtować mode mamy do nowyj role. Szule rodzynio, roztomajte norychta a nawet ekstra płachetki.

Teroski sům roztomajte knify, coby przed urodzyniym uoboczyć, jako być dobrům mamům a przirychtować sie do nowy role we żywobyciu. We spokoju a nawet bez wysiłku styknie poczytać jake ksiůnżki ô tym etapie życio kobiyty. Kożdo prziszło mama moge tyż uzdać, jako chce urodzić swojego bajtla.
           I ze takigo założynio wyłażům tyż inszktruktorki ze Szkoły Rodzynio na Bykowinie we Rudzie Ślůnski. Chům łůne bez ekstra norychta dlo mam przidać im trocha ôpowogi a rezůnu. Chcům bezto przirychtować je dobrze na urodzyniý bajtla, coby bůło to naprowda dobre doświadczyniý.

Uostatnio nawet na trefie we Cyntralny Bibliotyce na Wiyrku we Rudzie Ślůnski, inszktruktorki pokozywały a rechtorowały, jako dobrze uwiůnzać tako płachetka. A je to wożne, bo ôdpowiydnio zrobiůno, je dobro dlo bajtli. Przi tymu je to tyż ô co barzi wygodne dlo samy muti.

Wyrok - Skuli trogedie na Halymbie


Apelacyjny Sůnd we Katowicach skazowoł skiż trogedie, jako stała sie we 2006 roku na grubie KWK Halymba. Apelacyjny Sůnd we Katowicach zaskazowoł ô uchylyniu wyroku, kery uzdany bůł rok tymu we Glýwicach. Skuli tego Sůnd we Gliwicach bydzie musioł zasik przekludzić procys skuli trogedie na grubie KWK Halymba ze 2006.

Na nowo trza sie teroski wrócić miyndzy inkszymi do ôskargowanio eks szefa dziołu wyntylacje gruby Marka Z. a eks Dyrehtora gruby Kazimierza D. Uchylůny je tyż wyrok ôskarżůnego Jana J. Ku tymu jeszcze Apelacyjny Sůnd skozoł Marka Z. na 4 miesiůnce pozbawiynio wolności skiż poświodczanio niýprowdy we papiůrach.

Jak poradzi sie wyczytać we uzasadniyniu wyroku, nojważniyjszo powinna być zicherno robota a niý ekůnůmika. Tuż jako to idzie pedzieć, żodyn piniůndz niý ma wiyncy we wercie niźli ludzke żywobyciý.

A spůmnieć sam jeszcze trza, iże wyrok we Sůndzie we Glýwichach zapod dopiyro po 6 latach a i tak ôbrůna a prokurator zaskarżyli go ôd razu. Niýstety wszysko ciůngnie sie juże festelnie dugo, bo 23 grubiorzy zginyło skiż eksplodowanio metanu a pyłu wynglowego we novymbrze 2006 roka na KWK Halymba.

 
 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok