A A A

 

Ferajna "Szkryfka" dostała dofinansowaniý w ramach projektu "FIO - Śląskie Lokalnie 2016" na uozwijanie ferajny. Dziynka tymu udało nům sie sprowić nowy sprzynt, kery przido sie nům do roboty, jako robiymy juże ôd downa a tyj, kero dopiyro planirujymy. Ze dofinansowaniym kupilimy miyndzy inkszymi: szpecjalistkik mikrofůn ze kablami do nagrywanio wysokij jakości materiałůw audio, kůmplyt mikrofůnůw bezkablowych, biurowy wielofunkcyjny wichajster ai szpecjalistik program do kludzynio finansůw.

 logotypy fio z podpisem