• Ślůnske Forum
  Ślůnske Forum

  Je żeś Ślůnzok? Poradzisz godać, a może niý? Chcesz poszkryflać po naszymu? Abo miarkujesz sie jako cosik pedzieć abo zrobić, a niý mosz sie kogo spytać?
  Tukej pogodosz a pouosprawiosz, spytosz a ôdpowiysz, poznosz nowych ludzi, a trefisz kamratůw. Zocnie zaproszůmy kożdego na Šlůnske Forum.

 • 5 umiyjntności, kere pomogům Ci we żywobyciu
  5 umiyjntności, kere pomogům Ci we żywobyciu

  Mosz czosym tak, iże chocioż chciołbyś być miły a przijazny, ludzie majům Cie za gbura abo sorůnia? A mono co chwila wadzisz sie s kimś a niý poradzisz sie dogodać? A jeszcze kedy indzij żyjesz we wiecznyj panice, iże ze niczym sie niý wyrobiosz, bo zowdy mosz za mało czosu? Je jedne lykarstwo na colke Twoje problymy – tryning umiyjyntnosci miynkich.

 • Vademecum Silesia Skills - KŮMUNIKACJO
  Vademecum Silesia Skills - KŮMUNIKACJO

  Termin „kůmunikacjo” ôznaczo łůncznoś, wymiana a uosprowianiý. Przekozaniý kůmunikatu polego na słownym abo bezsłownym przesyłaniu informacyj, a dziynka tymy wpływaniu na miyndzyludzke relacje.

 • Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!
  Galerio Ślůnskich Noblistůw - Wypożycz ja!

  Naszo wystowka moge pojechać we świat dziynki Ciebie.

A A A

 

Rajza po Ziymi Raciborskij

lezczok

 

Niýdaleko ôd nos, wele cyrklujůncyj Ôdry leży piykny a tajymniczy land zmianowany Ziymiům Raciborskům. We tym landzie poradzi sie snojś mocka kościołůw ze szerwůnyj fercki a downe palace. Je to land, we kerym stykajům sie roztomajte granice. Sam poradzi sie poczuć historyjo we kożdyj małyj nawet ceście abo na ściyżkach we lesie. Sam we parkach poradzi sie czowiek wyciszyć a choć trocha dychnyć.
Te rejůny to interesantne miyjsce na rajza ze historyjům Ślůnska a noturům we tle. Beztuż zobejrzcie sie, kaj werci sie być we Ziymi Raciborskij.

 

1. Palac Eichendorffa we Łubowicach

Joseph von Eichendorff – znany, wybitny ślůnski poeta a pisorz. To tukej prziszoł na świot, tukej przeżůł swoje piyrsze lata. Wele tego, co uostało ze Pałacu Eichendorffůw, uozciůngo sie piykny park. Przi szpacerowaniu po nim przełazi sie 200 letniům alejům grabowům ai mijo stowek ze szykownům sztucznům wysypkům. Werci sie tyż pamiyntać, coby po drůdze wlyź do Izby Pamiynci Poety.

Muzeum Eichendorffa

 

 2. Pałac we Wojnowicach

Downo rezydyncjo Johanna Karla Christiana Kuh, szpecjalisty chirurga, kery ôd poczůntku zrobiůł sam klinika chirurgiczno. Mało kej sie zdarzo, coby downe palace zachowały sie ôd wojny we takim dobrym stanie. Tyn mioł tyla szczyńscio, a dziynka tymu teroźnie mogymy podziwiać łůnego szykowny wyglůnd. Rajn poradzi sie wlyź do Muzeum Downyj Wsi, na wizualno lekcjo historie czeko na kożdego. Co interesant, niý ýno bajtle, abo młodziyż, ale tyż mocka starzikůw niý zno juże hołdy ze tych rzeczy, kere sům sam wystowiůne. Beztuż tym barzi werci sie je zwiydzić, a poznać trocha historie dnio codziynnego miynkszańcůw Wojnowic, kerzi te ekspůnaty ôddowali ze swojich haupůw. A po Muzeum szpacyr we Parku wele Pałacu.

Pałac we Wojnowicach

 

3. Muzeum Kowolstwa we Biyńkowicach

Krům barokowego kościoła, starego młyna ai sypanio, werci sie we Biyńkowicach nadwiydzić Muzeum Kowolstwa. Tak po prowdzie te muzeum to staro kowolnia, kero ôd downa klůdzůno je bez familio Sochůw. Sztartnůł ja we 1702 roku Jan Socha. Potyn ze zamiłowanio bez nostympne storocza kludzili ja dalij potůmne. Kej wejrzymy rajn, to poradzymy tam uoboczyć, jak kejsik wyglůndała robota kowola ai łůnego sprzynt. Przi tymu poradzi sie posuchać interesantnyj ôsprowki ô historyji Kowolnie ai piyrszym jeij kowolu.

 

4. Zůmek Piastowski we Ratiborze

Ô zůmku bůło juże wiadůmo ôd IX storoczo, kej to anůnimowy skryba wspůmnioł ô grodzie Golynżycůw. Niýskorzi zůmek we włodaniu mieli roztoliczne ksiůnżynta a hercogi tyj ziymie. Po wojnie uostoł łůn znajcjůnalizowany, jak hołda inkszych rzeczy. Na szczynściý we 2009 udało sie go wyrychtować. Dziynka tymu mogymy teroźnie podziwiać tyn szykowny zůmek. Przi tymu werci sie wlyź a pouoglůndać roztoliczne interesantne wystowki. Kej zaś sie zmachocie, wlyźcie sie na chwila do starego browaru, kaj poradzicie sie napić, abo skosztować choć trocha biyru warzůnego sam ôd XVI storoczo.

Zůmek Piastowski we Ratiborze

 

5. Muzeum we Ratiborze

Jednym ze nojstarszych a nojbogatszych we ekspůnaty muzeůw na Ślůnsku je te ze Ratibora. Sbajslowane łůne uostało we piyrszych latach XX storoczo we ôpuszczůnym stawiyniu sakralnym. Ôd tego czosu prezyntuje materialne a niýmaterialne kultůr dziydzictwo ratiborskigo landu ai cołkigo Ślůnska. Teroźnie wystowki sům juże we 3 stawiyniach muzeum. We zbiorach poradzi sie snojś perełki historyczne, artistyczne, te swiůnzane ze samym Ratiborym, ale tyż i Ślůnskym. Co interesant sbajslowano sam uostała nawet ekspozycjo mumie egipskij wroz ze kartonażym a zarkofagami.

Muzeum we Ratiborze

 

6. Zobytkowo Sztela Klajnbanki we Rudach

Bana do Rud Wielkich zajechała 25 marca 1899. Wtedy to napoczła jeździć tam klajnbanka, kero leciała ôd Gliwic bez Niýborowice, furt aże do Ratibora. Bezmaś we postrzodku tyj 51 kilometrowyj trasy postawiůno uostała sztela we Rudach Wielgich. Bůł to nojsrogszy banhof na cołkij tyj sztrece, kaj poradziůło sie snojś werksztele do naprowianio, glajzy postojowe ai wichajster do ôbrocanio cugůw. Sům banhof to stawiŷni dwusztokowe na planie prostokůnta ze pýwnicami a fiślům na dachu. Niýstety po wojnie dugo niszczoł, aż do czosu, kej wtoś postanowiůł go wyretować. Tyla szczyńscio, iże ôd poru lot dbo sie już ô ta zobytkowo sztela a bajsluje sam roztomajte turistik atrakcje, choby dejmy na to rajza klajnbankůw, abo tymatyczne wycieczki dlo zorganizowanych grup.

Zobytkowo Sztela Klajnbanki we Rudach

 

7. Rezerwat Przirody Łynżczok

Kej zaś chcecie sie trocha dychnyć ôd tyj historie, abo po prostu chcecie poszpacerować we kůntakcie ze noturům, to skierujcie sie do Rezerwata Przirody Łynżczok. Tyn kůnsek lasa, kery skuli swojego przirodniczo cynnego bogactwa flory a fauny stoł sie rezerwatym, noleży do nojsrogszych tego typu na Ślůnsku. Ku tymu podle ôszacowanio je łůn na piyrszym placu jak łazi ô liczba ptokůw, kere sie tam snojdzie. Na prowda gyfnie wyglůndajům tyż stowki, kere zrobiůne uostały sam bez Cystersůw miyndzy XIV a XV storoczym do hodowanio rybůw. Cynne wartości przirodnicze majům tyż stare aleje nagroblowe, kere sům sam ôd praje 300 lot. Kej zaś chcymy poznać trocha historie, to werci sie przyńś na dworek feštra, co snojdymy miyndzy stowkami Ligotniki a Brzezinioki na południu rezerwatu. Postawiůny łůn sam uostoł bez włościciela Babic wele 1783 roka.

 

8. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Eli zaś zoleży Wům nojbarzi na kůntakcie ze przirodům, a cołki dziyń chcielibyście spyndzić na świyżym lufcie, styknie przejechać sie na Cysterske Kůmpozycje Krajobrazowe Rud Wielgich. Tyn Park Krajobrazowy uozciůngo sie miyndzy Gliwicami, Rybnikiym, Ratiborym a Kyndziyrzynym-Koźle. Nojcynniyjszy je sam rezerwat „Łynżczok” wele Ratibora, kaj je las łyngowy, aleja zobytkowych strůmůw a roztoliczne kolana Ôdry. Interesantne tyż moge być Arboretum Bramy Morawskij we Ratiboru, Pojeziyrze Palowicke ai magiczne place zmianowane „Głymbokie Doły” a „Kencerz”. Ze cołkům tům noturům wspůłdziało tyż kultůr kůmpleks zrobiůny bez Cystersůw, ôd kerych wziyno sie miano Parka. Skludzili łůni sie sam wele XIII storoczo a dziynka swoij maksymie: „rzykej a růb” zrobili sam na prowda dużo. Co interesant, przi cołkij tyj robocie mieli nojbarzi we zocy notura, a dziynka tymu stawiynia klasztorno-palacowe wroz ze pocysterskim kościołym ze XIII storoczo szykownie pasujům do cołkigo Parka Krajobrazowego.

 

 

Rajza po Ziymi Raciborskij

lezczok

 

Niýdaleko ôd nos, wele cyrklujůncyj Ôdry leży piykny a tajymniczy land zmianowany Ziymiům Raciborskům. We tym landzie poradzi sie snojś mocka kościołůw ze szerwůnyj fercki a downe palace. Je to land, we kerym stykajům sie roztomajte granice. Sam poradzi sie poczuć historyjo we kożdyj małyj nawet ceście abo na ściyżkach we lesie. Sam we parkach poradzi sie czowiek wyciszyć a choć trocha dychnyć.
Te rejůny to interesantne miyjsce na rajza ze historyjům Ślůnska a noturům we tle. Beztuż zobejrzcie sie, kaj werci sie być we Ziymi Raciborskij.

 

1. Palac Eichendorffa we Łubowicach

Joseph von Eichendorff – znany, wybitny ślůnski poeta a pisorz. To tukej prziszoł na świot, tukej przeżůł swoje piyrsze lata. Wele tego, co uostało ze Pałacu Eichendorffůw, uozciůngo sie piykny park. Przi szpacerowaniu po nim przełazi sie 200 letniům alejům grabowům ai mijo stowek ze szykownům sztucznům wysypkům. Werci sie tyż pamiyntać, coby po drůdze wlyź do Izby Pamiynci Poety.

Muzeum Eichendorffa

 

 2. Pałac we Wojnowicach

Downo rezydyncjo Johanna Karla Christiana Kuh, szpecjalisty chirurga, kery ôd poczůntku zrobiůł sam klinika chirurgiczno. Mało kej sie zdarzo, coby downe palace zachowały sie ôd wojny we takim dobrym stanie. Tyn mioł tyla szczyńscio, a dziynka tymu teroźnie mogymy podziwiać łůnego szykowny wyglůnd. Rajn poradzi sie wlyź do Muzeum Downyj Wsi, na wizualno lekcjo historie czeko na kożdego. Co interesant, niý ýno bajtle, abo młodziyż, ale tyż mocka starzikůw niý zno juże hołdy ze tych rzeczy, kere sům sam wystowiůne. Beztuż tym barzi werci sie je zwiydzić, a poznać trocha historie dnio codziynnego miynkszańcůw Wojnowic, kerzi te ekspůnaty ôddowali ze swojich haupůw. A po Muzeum szpacyr we Parku wele Pałacu.

Pałac we Wojnowicach

 

3. Muzeum Kowolstwa we Biyńkowicach

Krům barokowego kościoła, starego młyna ai sypanio, werci sie we Biyńkowicach nadwiydzić Muzeum Kowolstwa. Tak po prowdzie te muzeum to staro kowolnia, kero ôd downa klůdzůno je bez familio Sochůw. Sztartnůł ja we 1702 roku Jan Socha. Potyn ze zamiłowanio bez nostympne storocza kludzili ja dalij potůmne. Kej wejrzymy rajn, to poradzymy tam uoboczyć, jak kejsik wyglůndała robota kowola ai łůnego sprzynt. Przi tymu poradzi sie posuchać interesantnyj ôsprowki ô historyji Kowolnie ai piyrszym jeij kowolu.

 

4. Zůmek Piastowski we Ratiborze

Ô zůmku bůło juże wiadůmo ôd IX storoczo, kej to anůnimowy skryba wspůmnioł ô grodzie Golynżycůw. Niýskorzi zůmek we włodaniu mieli roztoliczne ksiůnżynta a hercogi tyj ziymie. Po wojnie uostoł łůn znajcjůnalizowany, jak hołda inkszych rzeczy. Na szczynściý we 2009 udało sie go wyrychtować. Dziynka tymu mogymy teroźnie podziwiać tyn szykowny zůmek. Przi tymu werci sie wlyź a pouoglůndać roztoliczne interesantne wystowki. Kej zaś sie zmachocie, wlyźcie sie na chwila do starego browaru, kaj poradzicie sie napić, abo skosztować choć trocha biyru warzůnego sam ôd XVI storoczo.

Zůmek Piastowski we Ratiborze

 

5. Muzeum we Ratiborze

Jednym ze nojstarszych a nojbogatszych we ekspůnaty muzeůw na Ślůnsku je te ze Ratibora. Sbajslowane łůne uostało we piyrszych latach XX storoczo we ôpuszczůnym stawiyniu sakralnym. Ôd tego czosu prezyntuje materialne a niýmaterialne kultůr dziydzictwo ratiborskigo landu ai cołkigo Ślůnska. Teroźnie wystowki sům juże we 3 stawiyniach muzeum. We zbiorach poradzi sie snojś perełki historyczne, artistyczne, te swiůnzane ze samym Ratiborym, ale tyż i Ślůnskym. Co interesant sbajslowano sam uostała nawet ekspozycjo mumie egipskij wroz ze kartonażym a zarkofagami.

Muzeum we Ratiborze

 

6. Zobytkowo Sztela Klajnbanki we Rudach

Bana do Rud Wielkich zajechała 25 marca 1899. Wtedy to napoczła jeździć tam klajnbanka, kero leciała ôd Gliwic bez Niýborowice, furt aże do Ratibora. Bezmaś we postrzodku tyj 51 kilometrowyj trasy postawiůno uostała sztela we Rudach Wielgich. Bůł to nojsrogszy banhof na cołkij tyj sztrece, kaj poradziůło sie snojś werksztele do naprowianio, glajzy postojowe ai wichajster do ôbrocanio cugůw. Sům banhof to stawiŷni dwusztokowe na planie prostokůnta ze pýwnicami a fiślům na dachu. Niýstety po wojnie dugo niszczoł, aż do czosu, kej wtoś postanowiůł go wyretować. Tyla szczyńscio, iże ôd poru lot dbo sie już ô ta zobytkowo sztela a bajsluje sam roztomajte turistik atrakcje, choby dejmy na to rajza klajnbankůw, abo tymatyczne wycieczki dlo zorganizowanych grup.

Zobytkowo Sztela Klajnbanki we Rudach

 

7. Rezerwat Przirody Łynżczok

Kej zaś chcecie sie trocha dychnyć ôd tyj historie, abo po prostu chcecie poszpacerować we kůntakcie ze noturům, to skierujcie sie do Rezerwata Przirody Łynżczok. Tyn kůnsek lasa, kery skuli swojego przirodniczo cynnego bogactwa flory a fauny stoł sie rezerwatym, noleży do nojsrogszych tego typu na Ślůnsku. Ku tymu podle ôszacowanio je łůn na piyrszym placu jak łazi ô liczba ptokůw, kere sie tam snojdzie. Na prowda gyfnie wyglůndajům tyż stowki, kere zrobiůne uostały sam bez Cystersůw miyndzy XIV a XV storoczym do hodowanio rybůw. Cynne wartości przirodnicze majům tyż stare aleje nagroblowe, kere sům sam ôd praje 300 lot. Kej zaś chcymy poznać trocha historie, to werci sie przyńś na dworek feštra, co snojdymy miyndzy stowkami Ligotniki a Brzezinioki na południu rezerwatu. Postawiůny łůn sam uostoł bez włościciela Babic wele 1783 roka.

 

8. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich

Eli zaś zoleży Wům nojbarzi na kůntakcie ze przirodům, a cołki dziyń chcielibyście spyndzić na świyżym lufcie, styknie przejechać sie na Cysterske Kůmpozycje Krajobrazowe Rud Wielgich. Tyn Park Krajobrazowy uozciůngo sie miyndzy Gliwicami, Rybnikiym, Ratiborym a Kyndziyrzynym-Koźle. Nojcynniyjszy je sam rezerwat „Łynżczok” wele Ratibora, kaj je las łyngowy, aleja zobytkowych strůmůw a roztoliczne kolana Ôdry. Interesantne tyż moge być Arboretum Bramy Morawskij we Ratiboru, Pojeziyrze Palowicke ai magiczne place zmianowane „Głymbokie Doły” a „Kencerz”. Ze cołkům tům noturům wspůłdziało tyż kultůr kůmpleks zrobiůny bez Cystersůw, ôd kerych wziyno sie miano Parka. Skludzili łůni sie sam wele XIII storoczo a dziynka swoij maksymie: „rzykej a růb” zrobili sam na prowda dużo. Co interesant, przi cołkij tyj robocie mieli nojbarzi we zocy notura, a dziynka tymu stawiynia klasztorno-palacowe wroz ze pocysterskim kościołym ze XIII storoczo szykownie pasujům do cołkigo Parka Krajobrazowego.

 

Przeczytej po Polsku ->>

 

Wycieczka po Ziemi Raciborskiej

Niedaleko bo, w dolinie meandrującej Odry znajduje się przepiękna i tajemnicza kraina zwana Ziemią Raciborską. To kraina kościołów z czerwonej cegły, dawnych pałaców. Rejon, w którym zacierają się granice, gdzie historię Śląska czuć w każdej raciborskiej uliczce a leśne ścieżki i pałacowe parki pozwalają się wyciszyć i odpocząć.

Idealne miejsce na wypad, gdzie poznacie historię Śląska a jednocześnie odpoczniecie.Zobacznie jakie miejsca musicie uwzględnić w planie swojej wycieczki.

 

1. Ruiny pałacu Eichendorffa w Łubowicach

Miejsce urodzenia słynnego śląskiego poety i pisarza. To tu spędził swoje młodzieńcze życie. Warto poprzechadzać się po przypałacowym parku. Niezwykła tutaj jest 200 letnia aleja grabową oraz staw ze sztuczną wysepką. Będą w Łubowicach nie można zapomnieć również o wizycie w Izbie Pamięci Poety.

 

2. Pałac w Wojnowicach

Dawna rezydencja Johanna Karla Christiana Kuh, specjalisty chirurga, który od początku utworzył tam klinikę chirurgiczną. Dziś mimo wojennej zawieruchy pałac jako jeden z nielicznych cieszy się wspaniałym wyglądem. Funkcjonuje tam również „Muzeum Dawnej Wsi” – wizualna lekcja historii dla każdego. Nie tylko dzieci, ale i młodzież, a także wiele osób w starszym wieku, nie potrafią już nazwać ani określić przeznaczenia niektórych wystawionych przedmiotów, co tylko podkreśla słuszność pomysłu utrwalenia ich dla potomności. Naprawdę warto to wszystko zobaczyć. Wiele eksponatów to autentyczne sprzęty dawnych mieszkańców Wojnowic. Również pałacowy Park jest niezwykle zadbany.

 

3. Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach

Obok barokowego kościoła, starego młyna oraz spichlerza, warto w Bieńkowicach odwiedzić muzeum kowalstwa. To muzeum to zabytkowa kuźnia, którą prowadzi rodzina Sochów. Co ciekawe w 1702 roku kuźnię założył Jan Socha. Do dziś potomkowie rodu nie ukrywają swojego zamiłowania do sztuki kowalskiej. Warto wpisać to miejsce do planu wycieczki i zobaczyć jak niegdyś wyglądała praca oraz sprzęty kowala. Jednocześnie można wysłuchać ciekawej historii o pierwszym założycielu oraz o pracy w kuźni.

 

4. Zamek Piastowski w Raciborzu

Początki tego zamku sięgają IX wieku, kiedy to anonimowy skryba wzmiankuje o grodzie Golężyców. Później zamek zamieniał swoich właścicieli, stając się rezydencją wielu książąt i właścicieli tych ziemi. Po wojnie został on znacjonalizowany, jak większość tutejszych dóbr. Na szczęście w 2009 rok udało się wykonać gruntowną renowację zamku. Dzięki temu możemy go obecnie podziwiać w pełnej krasie. A warto tam zajrzeć ze względu na liczne atrakcje i możliwość zwiedzenia wielu ciekawych wystaw. Przy okazji warto też odwiedzić stary browar istniejący już w XVI wieku.

 

5. Muzeum w Raciborzu

Muzeum w Raciborzu jest jednym z najstarszych i najbogatszych w eksponaty muzeów na Śląsku. Powstało na początku XX wieku w opuszczonym budynku sakralnym. Przez wszystkie lata swojej działalności prezentowało i prezentuje dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne regionu raciborskiego i Śląska. Obecnie eksponaty znajdują się już w 3 budynkach muzeum. Za pomocą swoich zbiorów popularyzuje historię, sztukę, kulturę materialną we wszystkich jej aspektach, promując nie tylko instytucję, ale także Racibórz na terenie kraju i za granicą. Co ciekawe, zorganizowano tam również ekspozycję mumii egipskiej wraz z kartonażem i sarkofagami.

 

6. Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej w Rudach

Kolej w Rudach Wielkich pojawiła się 25 marca 1899 roku. Oddano wówczas do użytku linię wąskotorową prowadzącą z Gliwic przez Nieborowice jako pierwszy etap projektu przewidującego doprowadzenie linii kolejowej aż do Raciborza. Niemal dokładnie w środku 51 kilometrowej trasy zlokalizowano stację w Rudach Wielkich, największą na całej linii. Znalazły się tam warsztaty naprawcze taboru, tory postojowe dla wagonów i lokomotyw, punkt obrządzania parowozów i trójkąt torowy do ich obracania. Główny budynek dworcowy to dwupiętrowy obiekt na planie prostokąta podpiwniczony z poddaszem. Powojenne zniszczenia długo czekały na odbudowę i przywrócenie blasku temu miejscu. Na szczęście od jakiegoś czasu stacja stała się atrakcją turystyczną, która oferuje wiele ciekawych atrakcji, jak np. przejazd kolejką, albo wycieczki tematyczne dla zorganizowanych grup.

 

7. Rezerwat Przyrody Łężczok

Gdy już zmęczycie się troszkę historią lub po prostu chcecie pospacerować ciesząc się pięknem natury, to skierujcie się do Rezerwatu Przyrody Łężczok. Ten kawałek lasu, który ze względu na swoje przyrodniczo cenne bogactwo flory i fauny, stał się rezerwatem, należy do największych tego typu na Śląsku. Dodatkowo szacuje się, że pod względem liczby gatunków ptaków, rezerwat dzierży palmę pierwszeństwa na Śląsku. Dużą atrakcją rezerwatu są również występujące na jego terenie stawy, które zostały założone do hodowli ryb przez rudzkich cystersów na przełomie XIV i XV wieku. Jedną z najcenniejszych wartości przyrodniczych rezerwatu są stare aleje nagroblowe powstałe co najmniej dwieście kilkadziesiąt lat temu. Na terenie Łężczoka znajduje się też jeden z obiektów zabytkowych gminy, wpisany do rejestru zabytków - dworek myśliwski usytuowany pomiędzy stawami Ligotnik i Brzeziniak, w południowej części rezerwatu. Został zbudowany przez właściciela dóbr Babice około 1783 roku.

 

8. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

Jeżeli cenicie przede wszystkim przyrodę i chcielibyście spędzić cały dzień na łonie natury, na pewno warto rozważyć Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Ten Park Krajobrazowy rozciąga się między miastami: Gliwice, Rybnik, Racibórz i Kędzierzyn Koźle. Najcenniejszym przyrodniczo obszarem jest rezerwat „Łężczok” w rejonie Raciborza, chroniący wielogatunkowy las łęgowy, aleję zabytkowych drzew oraz starorzecza Odry, będące miejscem lęgowym ptactwa. Z ciekawszych obszarów Parku wymienić można Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, tzw. Pojezierze Palowickie oraz uroczyska „Głębokie Doły” i „Kencerz”. Obok naturalnych walorów przyrodniczych do szczególnych wartości obszaru należy krajobraz kulturowy, powstały w wyniku gospodarki pracowitych zakonników, cystersów, sprowadzonych na te ziemie w połowie XIII w. zespół klasztorno-pałacowy wraz z pocysterskim, XIII-wiecznym kościołem stanowi najcenniejszy zabytek parku.

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok